Poland: 10 years of membership in the European Union Cover Image

Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej
Poland: 10 years of membership in the European Union

Contributor(s): Ewa Małuszyńska (Editor), Grzegorz Mazur (Editor), Ida Musiałkowska (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Economy, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Supranational / Global Economy, Business Economy / Management, Agriculture, International Law, Civil Society, Governance, Public Administration, Public Law, Sociology, Labor relations, International relations/trade, Politics and law, Policy, planning, forecast and speculation, Economic development, Inter-Ethnic Relations, EU-Accession / EU-DEvelopment, Public Finances, Globalization, EU-Legislation
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: Unia Europejska;poszerzenie Unii Europejskiej;integracja europejska;10 lat członkostwa w Unii Europejskiej;gospodarka;instytucje;Polska;prawo;
Summary/Abstract: Książka zawiera artykuły przygotowane na międzynarodową konferencję „UE – 10 lat po największym rozszerzeniu”, która została zorganizowana w kwietniu 2014 r. przez Katedrę Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w ramach funkcjonującego przy tej katedrze Centrum Doskonałości Jeana Monneta. Ze zrozumiałych względów najbardziej interesującym tematem konferencji były zmiany, jakie zachodziły w Polsce po 2004 r., a więc po uzyskaniu przez nią członkostwa w Unii Europejskiej. Te zagadnienia zostały omówione w niniejszej monografii zatytułowanej „Polska – 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej”. Jest ona zbiorem tekstów poświęconych skutkom i wyzwaniom ekonomicznym, społecznym, prawnym i politycznym integracji Polski z Unią Europejską z perspektywy pierwszych 10 lat funkcjonowania w tej organizacji. Autorami artykułów są naukowcy z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce zajmujący się tymi zagadnieniami. Część pierwsza, poświęcona problemom ekonomicznym i społecznym, zawiera artykuły dotyczące: stabilności makroekonomicznej nowych państw członkowskich, w tym Polski; perspektywy przystąpienia Polski do strefy euro; różnych sektorów gospodarki Polski, m.in. handlu zagranicznego (np. zmiany pozycji konkurencyjnej Polski w handlu wewnątrzgałęziowym z krajami UE-15 przed akcesją i po niej czy zmiany kierunków eksportu Polski po wejściu do UE), rolnictwa czy bezpośrednich inwestycji zagranicznych; zagadnień związanych z funduszami europejskimi; współpracy transgranicznej Polski; konkurencyjności przedsiębiorstw; funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw; przeobrażeń zachodzących na rynku usług telekomunikacyjnych oraz rynku pracy. Na drugą część monografii składają się artykuły tworzące równie szerokie spektrum tematów związanych z prawnymi i instytucjonalnymi zagadnieniami, jakie pojawiły się w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Wprowadzeniem są tu teksty omawiające wpływ Unii Europejskiej na administrację krajową (aspekty prawne i ustrojowe polskiego członkostwa) oraz determinanty zmian polskiego systemu koordynacji polityki europejskiej. Kolejne artykuły poruszają m.in. zagadnienia jakości prawa w obszarze prowadzenia polityki rozwoju, zasad udzielania pomocy publicznej po wejściu Polski do UE, prawa spółek, systemu wspierania eksportu w okresie po akcesji do UE, polityki równościowej i antydyskryminacyjnej oraz organizacji pozarządowych.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7417-841-9
  • Page Count: 483
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish
Stabilność makroekonomiczna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej

Stabilność makroekonomiczna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej
(Macroeconomic stability of the new European Union’s member states)

Polska wobec planów integracji budżetu strefy euro

Polska wobec planów integracji budżetu strefy euro
(Poland towards integration plans of the euro area budget)

Perspektywy przystąpienia Polski do unii gospodarczej i walutowej – próba oceny

Perspektywy przystąpienia Polski do unii gospodarczej i walutowej – próba oceny
(Prospects for Poland's accession to the economic and monetary union: An attempt to evaluate)

Wprowadzenie euro w Polsce a problem ryzyka w działalności przedsiębiorstwa

Wprowadzenie euro w Polsce a problem ryzyka w działalności przedsiębiorstwa
(Euro adoption in Poland and the problem of risk in business operations)

Polska droga do strefy euro – analiza porównawcza z partnerami największego rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 roku pod względem wypełniania kryteriów konwergencji nominalnej

Polska droga do strefy euro – analiza porównawcza z partnerami największego rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 roku pod względem wypełniania kryteriów konwergencji nominalnej
(Polish road to the euro area: A comparative analysis with the partners of the largest European Union expansion in 2004 in terms of fulfilling the nominal convergence criteria)

Zmiany pozycji konkurencyjnej Polski w handlu wewnątrzgałęziowym z krajami UE-15 przed akcesją i po niej

Zmiany pozycji konkurencyjnej Polski w handlu wewnątrzgałęziowym z krajami UE-15 przed akcesją i po niej
(Changes in Poland's competitive position in intra-industry trade with EU-15 countries before and after accession)

Zmiany kierunków eksportu Polski po wejściu do UE. Znaczenie regionalnych porozumień handlowych w kształtowaniu kierunków handlu

Zmiany kierunków eksportu Polski po wejściu do UE. Znaczenie regionalnych porozumień handlowych w kształtowaniu kierunków handlu
(Changes in the pattern of Polish exports after joining the EU. The impact of regional trade agreements on trade)

Polska, Czechy i Węgry jako partnerzy handlowi Unii Europejskiej w latach 1995–2012

Polska, Czechy i Węgry jako partnerzy handlowi Unii Europejskiej w latach 1995–2012
(Poland, the Czech Republic and Hungary as trade partners of the European Union in the years 1995-2012)

Współczesne relacje gospodarcze Polski z państwami Partnerstwa Wschodniego

Współczesne relacje gospodarcze Polski z państwami Partnerstwa Wschodniego
(Contemporary economic relations between Poland and the Eastern Partnership countries)

Zmiany przepływów międzygałęziowych w rolnictwie nowych krajów członkowskich po integracji z Unią Europejską

Zmiany przepływów międzygałęziowych w rolnictwie nowych krajów członkowskich po integracji z Unią Europejską
(Changes in input-output analysis in agriculture in the new member states after integration with the European Union)

Wspólna polityka rolna a polskie rolnictwo – dotychczasowe doświadczenia i ocena możliwych skutków zmian w WPR 2014–2020

Wspólna polityka rolna a polskie rolnictwo – dotychczasowe doświadczenia i ocena możliwych skutków zmian w WPR 2014–2020
(Common agricultural policy and Polish agriculture: Previous experiences and assessment of possible effects of changes in the CAP 2014-2020)

Badanie polskich inwestycji bezpośrednich w Europie Zachodniej przy zastosowaniu metodologii teorii ugruntowanej

Badanie polskich inwestycji bezpośrednich w Europie Zachodniej przy zastosowaniu metodologii teorii ugruntowanej
(Exploring outward foreign direct investment from Poland using Grounded Theory Method (GTM))

Struktura inwestycji finansowanych ze środków unijnych a czynniki rozwoju w obszarach wzrostu w Polsce

Struktura inwestycji finansowanych ze środków unijnych a czynniki rozwoju w obszarach wzrostu w Polsce
(Structure of investments financed from European Union funds and development factors in the growth areas in Poland)

Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na konkurencyjność sektora przedsiębiorstw niefinansowych

Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na konkurencyjność sektora przedsiębiorstw niefinansowych
(The impact of Poland’s membership in European Union on the competitiveness of non-financial enterprise sector)

Europejskie programy współpracy transgranicznej Polski z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w latach 2004–2013

Europejskie programy współpracy transgranicznej Polski z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w latach 2004–2013
(European cross-border cooperation programs between Poland and the European Union member states in the years 2004-2013)

Oddziaływanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na działalność małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce

Oddziaływanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na działalność małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce
(The impact of European structural funds on small and medium-sized enterprises in Wielkopolska)

Przeobrażenia rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce po największym rozszerzeniu Unii Europejskiej

Przeobrażenia rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce po największym rozszerzeniu Unii Europejskiej
(Transformations of the telecommunication services market in Poland after the largest European Union expansion)

Poziom oraz wybrane determinanty bezrobocia równowagi w Polsce w latach 1996–2012

Poziom oraz wybrane determinanty bezrobocia równowagi w Polsce w latach 1996–2012
(The level and selected determinants of equilibrium unemployment in Poland in the years 1996-2012)

Koncepcja flexicurity w polityce rynku pracy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii w latach 2004–2013

Koncepcja flexicurity w polityce rynku pracy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii w latach 2004–2013
(Flexicurity concept in the labour market policy of Poland, Lithuania, Latvia and Estonia in years 2004-2013)

Znaczenie członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla mobilności edukacyjnej i zawodowej na przykładzie sytuacji ludzi młodych

Znaczenie członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla mobilności edukacyjnej i zawodowej na przykładzie sytuacji ludzi młodych
(Importance of Poland's membership in the European Union for the educational and professional mobility on the example of the situation of young people)

Wpływ Unii Europejskiej na administrację krajową – aspekty prawne i ustrojowe polskiego członkostwa

Wpływ Unii Europejskiej na administrację krajową – aspekty prawne i ustrojowe polskiego członkostwa
(The European Union's influence on national administration: Legal and systemic aspects of Polish EU membership)

Jakość prawa w obszarze prowadzenia polityki rozwoju

Jakość prawa w obszarze prowadzenia polityki rozwoju
(The quality of law in the area of development policy)

Determinanty zmian polskiego systemu koordynacji polityki europejskiej

Determinanty zmian polskiego systemu koordynacji polityki europejskiej
(Determinants of changes in the Polish European policy coordination system)

Dziesięciolecie funkcjonowania polskiej statystyki publicznej w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego – wyzwania, trudności, zagrożenia

Dziesięciolecie funkcjonowania polskiej statystyki publicznej w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego – wyzwania, trudności, zagrożenia
(Tenth anniversary of polish public statistics as part of the European Statistical System: Challenges, difficulties and threats)

Ewolucja zasad udzielania pomocy publicznej po rozszerzeniu UE w 2004 roku

Ewolucja zasad udzielania pomocy publicznej po rozszerzeniu UE w 2004 roku
(Evolution of state aid rules after the EU enlargement in 2004)

Pomoc publiczna w Polsce – wybrane zagadnienia

Pomoc publiczna w Polsce – wybrane zagadnienia
(State aid in Poland: Selected issues)

Naruszenia dyscypliny finansów publicznych dotyczące środków pochodzących z Unii Europejskiej

Naruszenia dyscypliny finansów publicznych dotyczące środków pochodzących z Unii Europejskiej
(Violations of public finance discipline regarding funds from the European Union)

Dziesięć lat po rozszerzeniu rynku Unii Europejskiej z perspektywy polskiego prawa spółek

Dziesięć lat po rozszerzeniu rynku Unii Europejskiej z perspektywy polskiego prawa spółek
(Ten years after the European Union market expansion: The Polish company law perspective)

System wspierania eksportu w Polsce w okresie poakcesyjnym

System wspierania eksportu w Polsce w okresie poakcesyjnym
(The official support of export in Poland in the post-accession period)

Polityka równościowa i antydyskryminacyjna w Polsce po roku 2004

Polityka równościowa i antydyskryminacyjna w Polsce po roku 2004
(Equality and anti-discrimination policy in Poland after 2004)

Prezydencja w Unii Europejskiej – porównanie rozwiązań funkcjonujących kiedyś i obecnie przy uwzględnieniu polskich doświadczeń

Prezydencja w Unii Europejskiej – porównanie rozwiązań funkcjonujących kiedyś i obecnie przy uwzględnieniu polskich doświadczeń
(Presidency in the European Union back in the day and now: Comparison with regard to Polish experiences)

Organizacje pozarządowe po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia

Organizacje pozarządowe po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia
(NGOs after the accession of Poland to the EU: Selected issues)