Evolution of state aid rules after the EU enlargement in 2004 Cover Image

Ewolucja zasad udzielania pomocy publicznej po rozszerzeniu UE w 2004 roku
Evolution of state aid rules after the EU enlargement in 2004

Consequences for Poland

Author(s): Adam A. Ambroziak
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Supranational / Global Economy, Public Law, EU-Accession / EU-DEvelopment, Public Finances, Fiscal Politics / Budgeting, EU-Legislation
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: Polska;Unia Europejska;pomoc publiczna;perspektywa finansowa 2014-2020;
Summary/Abstract: Przed rozpoczęciem perspektywy finansowej na lata 2007–2013 miały miejsce zmiany w prawie pomocy publicznej. W 2012 r. Komisja Europejska przystąpiła do reformy zasad udzielania pomocy publicznej z wizją ich dostosowania do problemów, jakie pojawiły się w związku z kryzysem gospodarczym, do oczekiwań sformułowanych w strategii Europa 2020, a także założeń wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020. Głównym celem niniejszego opracowania jest ocena zbieżności celów obu reform z interesem i praktyką udzielania pomocy publicznej w Polsce. Ponadto zostanie zbadana struktura pomocy publicznej w Polsce po akcesji do UE w porównaniu do sytuacji w innych państwach członkowskich oraz zostaną wskazane najbardziej wrażliwe kwestie związane z dysponowaniem środkami publicznymi w trakcie nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020.

  • Page Range: 359-378
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish