NGOs after the accession of Poland to the EU: Selected issues Cover Image

Organizacje pozarządowe po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia
NGOs after the accession of Poland to the EU: Selected issues

Author(s): Piotr Staszczyk
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Law, Constitution, Jurisprudence, International Law, Civil Society, EU-Accession / EU-DEvelopment, EU-Legislation
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: Polska;Unia Europejska;organizacje pozarządowe;społeczeństwo obywatelskie;fundusze unijne;stowarzyszenie Klon Jawor
Summary/Abstract: Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wywarło znaczący wpływ na funkcjonowanie organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa obywatelskiego. W przeważającej mierze są to zjawiska pozytywne, można jednak zauważyć także pewne aspekty negatywne – m.in. „upublicznienie” organizacji pozarządowych czy „efekt sponsora”. Niestety, zagadnienia te są niezmiernie rzadko przedmiotem analizy zarówno w polskiej, jak i w zagranicznej literaturze przedmiotu. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie tego problemu w sposób możliwie najbardziej syntetyczny i próba odpowiedzi na pytania, jaki realny wpływ na proces ustawodawczy w UE mają polskie organizacje pozarządowe, w jaki sposób polski trzeci sektor wydatkuje środki z funduszy unijnych, jak UE sprzyja inicjatywom ponadnarodowym w ramach trzeciego sektora, jakie są negatywne konsekwencje przystąpienia do UE dla polskich NGO. Opracowanie skupia się na próbie analizy powyższych zagadnień, a odpowiedzi stanowią kolejne punkty pracy. Taka systematyka ma swoje uzasadnienie – analiza przechodzi od szczebla „najwyższego” – współpracy w ramach instytucjonalnych UE – do „najniższego”, czyli codziennego działania organizacji pozarządowych w ramach ich zadań statutowych. Artykuł ma charakter prawno-politologiczny i skupia się przede wszystkim na podejściu syntetycznym, podsumowując najważniejsze opracowana piśmiennictwa. Implikuje to jednocześnie charakter przedstawionego opracowania. Praca zawiera jednak także informacje oparte na badaniach empirycznych przedstawianych w badaniach naukowych. Szczególną rolę w przygotowaniu niniejszego opracowania miały artykuły z kwartalnika „Trzeci Sektor” oraz niezmiernie cenne i bogate w informacje raporty stowarzyszenia Klon Jawor. Zaproponowany wybór bibliografii powoduje jednocześnie konieczność zastosowania metody naukowej analizy i krytyki literatury przedmiotu.

  • Page Range: 471-483
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish