Changes in input-output analysis in agriculture in the new member states after integration with the European Union Cover Image

Zmiany przepływów międzygałęziowych w rolnictwie nowych krajów członkowskich po integracji z Unią Europejską
Changes in input-output analysis in agriculture in the new member states after integration with the European Union

Author(s): Aldona Mrówczyńska-Kamińska, Ewelina Szuba
Subject(s): Economy, National Economy, Supranational / Global Economy, Business Economy / Management, Agriculture, Economic policy, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: Polska;Unia Europejska;rolnictwo;przepływy międzygałęziowe;Bułgaria;Czechy;Estonia;Litwa;Łotwa;Rumunia;Słowacja;Słowenia;Węgry;
Summary/Abstract: W związku ze zmianami, jakie zaszły w otoczeniu rynkowym rolnictwa po objęciu państw UE-12 mechanizmami wspólnej polityki rolnej, w pracy podjęto próbę przeanalizowania struktury źródeł i kierunków zmian przepływów materiałowych do rolnictwa. Analizie poddane zostały przepływy materiałowe do rolnictwa z poszczególnych sfer agrobiznesu. W najbardziej klasycznym ujęciu strukturę działowo-gałęziową agrobiznesu można przedstawić w formie zaproponowanej przez Davisa i Goldberga (1957): I agregat (sfera) – przemysł wytwarzający środki produkcji i usługi produkcyjne dla rolnictwa i przemysłu spożywczego; II agregat (sfera) – rolnictwo właściwe oraz III agregat (sfera) – przemysł spożywczy. Dodatkowo źródła przepływów materiałowych, które obejmuje sfera I agrobiznesu, przeanalizowano na wyższym poziomie dezagregacji, ze szczególnym uwzględnieniem usług. By osiągnąć założony cel, posłużono się danymi pochodzącymi z powszechnych statystyk UE publikowanych przez Eurostat w postaci bilansów przepływów międzygałęziowych za 2000 i 2010 r.

  • Page Range: 143-155
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish