Tenth anniversary of polish public statistics as part of the European Statistical System: Challenges, difficulties and threats Cover Image

Dziesięciolecie funkcjonowania polskiej statystyki publicznej w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego – wyzwania, trudności, zagrożenia
Tenth anniversary of polish public statistics as part of the European Statistical System: Challenges, difficulties and threats

Author(s): Milena Leonowicz, Marek Mroczkowski
Subject(s): Economy, Supranational / Global Economy, Public Administration, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: Polska;Unia Europejska;statystyka publiczna;Europejski System Statystyczny;
Summary/Abstract: W kontekście negocjacji akcesyjnych często pomija się znaczenie statystyki, która stanowi jedno z najważniejszych narzędzi monitorowania rozwoju gospodarczego i przemian społecznych. Dzięki porównywalnym danym statystycznym dla całej Unii możliwe jest podejmowanie decyzji gospodarczych, określanie poszczególnych kierunków polityki europejskiej, jak również rozdzielanie środków z funduszy europejskich. Dlatego tak ważne jest, by wszystkie państwa unijne posługiwały się tożsamą metodologią badań statystycznych, przekładającą się na uzyskiwanie porównywalnych wyników. Dostosowanie polskiej statystyki publicznej do acquis communautaire wymagało wielu zmian organizacyjnych i prawnych, jednakże to funkcjonowanie w Europejskim Systemie Statystycznym (ESS) okazało się bardziej problematyczne.

  • Page Range: 344-358
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish