Exploring outward foreign direct investment from Poland using Grounded Theory Method (GTM) Cover Image

Badanie polskich inwestycji bezpośrednich w Europie Zachodniej przy zastosowaniu metodologii teorii ugruntowanej
Exploring outward foreign direct investment from Poland using Grounded Theory Method (GTM)

Author(s): Marta Götz
Subject(s): Economy, Supranational / Global Economy, Economic policy, International relations/trade, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: Polska;Unia Europejska;Europa Zachodnia;bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ);teoria ugruntowana;
Summary/Abstract: Celem badań prowadzonych w ramach projektu „Polskie inwestycje bezpośrednie na dojrzałych rynkach zachodniej Europy, w kierunku teorii ugruntowanej” było wypracowanie teorii ugruntowanej; zaproponowanie nowej koncepcji, która wyłaniając się z danych empirycznych, mogłaby wyjaśniać zjawisko polskich inwestycji za granicą. Podejmowane w ramach projektu badania służyć miały: 1) rozpoznaniu zachowań i strategii polskich przedsiębiorstw dokonujących inwestycji bezpośrednich w bardziej rozwiniętych gospodarkach (UE-15), 2) ustaleniu pewnych prawidłowości występujących w tym zakresie, które mogłyby stanowić egzemplifikację teorii ugruntowanej tłumaczącej mniej rozpowszechnione zjawisko przepływów kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych z gospodarek słabiej rozwiniętych do państw zamożniejszych (tzw. odwrotne przepływy). Badania koncentrowały się zatem na najbardziej zaawansowanej formie internacjonalizacji, tj. bezpośrednim zaangażowaniu na zagranicznym rynku w postaci inwestycji. W efekcie prowadzonych prac możliwe stało się sformułowanie hipotezy badawczej (przypuszczenia badawczego) stanowiącej przybliżenie osadzonej w kontekście i będącej interpretacją konkretnego procesu teorii ugruntowanej i stworzenie prostego modelu poszukiwania prawidłowości dla internacjonalizacji polskich firm w formie BIZ na rynkach UE-15 oferującego pewien schemat analityczny mogący stanowić ramy i punkt wyjścia dla dalszych badań nad zagadnieniem polskich inwestycji w Europie Zachodniej.

  • Page Range: 170-182
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish