The impact of Poland’s membership in European Union on the competitiveness of non-financial enterprise sector Cover Image

Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na konkurencyjność sektora przedsiębiorstw niefinansowych
The impact of Poland’s membership in European Union on the competitiveness of non-financial enterprise sector

Author(s): Magdalena Nawrot
Subject(s): Economy, Supranational / Global Economy, Business Economy / Management, Labor relations, International relations/trade, Economic development, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: Polska;Unia Europejska;konkurencyjność przedsiębiorstw;przedsiębiorstwa niefinansowe;bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ);innowacyjność przedsiębiorstw;wymiana handlowa;
Summary/Abstract: W kontekście długookresowym członkostwo Polski w Unii Europejskiej wpłynęło pozytywnie na prawie wszystkie sfery polskiej gospodarki. Poprawie uległa również sytuacja polskich przedsiębiorstw. Warto jednak pamiętać, że na pełne podsumowanie skutków członkostwa jest zbyt wcześnie. Ponadto poszczególne efekty niekiedy trudno wyraźnie przypisać samemu przystąpieniu do UE, ponieważ gospodarka państwa zależy od bardzo wielu czynników – koniunktury na rynkach zagranicznych, stanu uregulowań prawnych w kraju, sytuacji na rynku pracy, struktury sektora przedsiębiorstw, czynników instytucjonalnych – w tym politycznych czy nawet geograficznych. Nie można również zapominać o dużym wpływie kryzysu na zmniejszenie oddziaływania niektórych czynników (spadek inwestycji, wzrost bezrobocia). Artykuł przedstawia m.in. kanały wpływu akcesji na sektor przedsiębiorstw, wpływ członkostwa Polski w UE na jakość otoczenia makroekonomicznego, wzrost wymiany handlowej, napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, innowacyjność polskich przedsiębiorstw, oraz jest próbą bilansu tytułowego zagadnienia.

  • Page Range: 200-212
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish