The quality of law in the area of development policy Cover Image

Jakość prawa w obszarze prowadzenia polityki rozwoju
The quality of law in the area of development policy

Author(s): Katarzyna Kokocińska
Subject(s): Economy, Law, Constitution, Jurisprudence, Supranational / Global Economy, Economic development, Law on Economics, EU-Accession / EU-DEvelopment, EU-Legislation
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: Polska;Unia Europejska;jakość prawa;polityka rozwoju;
Summary/Abstract: W dyskusji na temat przemian w okresie dziesięciu lat po największym rozszerzeniu Unii Europejskiej oraz członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach unijnych nie można pominąć zasadniczej kwestii, jaką jest kształtowanie krajowego porządku prawnego pod wpływem prawa unijnego. Jest to tym bardziej uzasadnione, że efektywność stosowania prawa unijnego jest oceniana przez pryzmat krajowych porządków prawnych, które powinny spełniać określone wymagania wynikające z norm prawa unijnego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trzeba przy tym zaznaczyć, że obecnie nie należy podkreślać odrębności tych porządków prawnych. Implementacja prawa unijnego do krajowego porządku prawnego i jego stosowanie, intensywność zachodzących pomiędzy nimi powiązań o charakterze strukturalnym, funkcjonalnym, a także merytorycznym powoduje, że porządki prawne: unijny i krajowy, nie są traktowane odrębnie, lecz jako zintegrowany porządek prawny.

  • Page Range: 320-331
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish