The level and selected determinants of equilibrium unemployment in Poland in the years 1996-2012 Cover Image

Poziom oraz wybrane determinanty bezrobocia równowagi w Polsce w latach 1996–2012
The level and selected determinants of equilibrium unemployment in Poland in the years 1996-2012

Author(s): Leszek Kucharski
Subject(s): Economy, National Economy, Supranational / Global Economy, Labor relations, EU-Accession / EU-DEvelopment, Human Resources in Economy
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: Polska;Unia Europejska;bezrobocie równowagi;
Summary/Abstract: Celem artykułu jest oszacowanie poziomu bezrobocia równowagi w Polsce w latach 1996–2012. W artykule została podjęta również próba zbadania wpływu odsetka bezrobotnych długookresowo oraz poziomu aktywności zawodowej na poziom bezrobocia równowagi. Szacunki bezrobocia równowagi zostały przeprowadzone zgodnie z modelem VAR. W analizach empirycznych zostały wykorzystane kwartalne dane publikowane przez GUS. Struktura opracowania jest następująca. W punkcie 1 przedstawiono rozważania teoretyczne dotyczące determinatów bezrobocia równowagi. Punkt 2 jest poświęcony analizie tendencji zmian stóp bezrobocia w Polsce. W punkcie 3 zostały przedstawione wyniki oszacowań bezrobocia równowagi w Polsce i w wybranych krajach UE. W punkcie tym podjęto również próbę zbadania wpływu poziomu aktywności zawodowej i odsetka bezrobotnych długookresowo na poziom bezrobocia równowagi. W zakończeniu zawarto wnioski z przeprowadzonych analiz.

  • Page Range: 262-274
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish