Structure of investments financed from European Union funds and development factors in the growth areas in Poland Cover Image

Struktura inwestycji finansowanych ze środków unijnych a czynniki rozwoju w obszarach wzrostu w Polsce
Structure of investments financed from European Union funds and development factors in the growth areas in Poland

Author(s): Paweł Churski, Anna Borowczak, Robert Perdał
Subject(s): Economy, Supranational / Global Economy, International relations/trade, Economic development, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: Polska;Unia Europejska;inwestycje;środki Unii Europejskiej;czynniki rozwoju;wzrost gospodarczy;
Summary/Abstract: Celem analizy jest ocena wielkości i struktury inwestycji finansowanych ze środków unijnych w kontekście ich zgodności z potrzebami obszarów wzrostu w Polsce wynikającymi z tworzenia i wzmacniania czynników rozwoju. Przedmiotem badań są obszary wzrostu wyznaczone metodą analizy skupień przeprowadzonej na podstawie wartości wskaźnika syntetycznego. Na początku postępowania badawczego identyfikuje się rozkład przestrzenny obszarów wzrostu w układzie powiatów w Polsce. Następnie, w układzie analizowanych jednostek, określa się poziom i strukturę wykorzystania funduszy unijnych w latach 2004–2010, zarówno ogółem, jak i w podziale odpowiadającym badanym aspektom rozwoju społeczno-gospodarczego. Na trzecim etapie określa się czynniki rozwoju obszarów wzrostu gospodarczego w ujęciu całościowym i częściowym tego procesu. Ostatnim etapem postępowania jest analiza stopnia dopasowania wielkości i struktury pozyskanych funduszy unijnych do zidentyfikowanych czynników rozwojowych obszarów wzrostu. Analiza odnosi się do układu powiatowego (NUTS4), a jej zakres determinowany jest przede wszystkim dostępnością danych statystycznych. W postępowaniu badawczym wykorzystano wszystkie dane udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach Banku Danych Lokalnych. Okres analizy obejmuje lata 2000–2010. Prezentowane wyniki stanowią rezultat jednego z etapów badań przeprowadzonych w ramach projektu "Rozwój społeczno-gospodarczy a kształtowanie się obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej", finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (N N306 791940). Jest to projekt zespołu pracowników Zakładu Analizy Regionalnej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu, do którego należą autorzy niniejszego artykułu.

  • Page Range: 183-199
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish