Contemporary Research in Islamic Finance and Accounting Cover Image

İslami Finans ve Muhasebede Güncel Araştirmalar
Contemporary Research in Islamic Finance and Accounting

Contributor(s): Mazlum Çelik (Editor), Mehmet Kaygusuzoğlu (Editor)
Subject(s): National Economy, Business Economy / Management, Islam studies, Religion and science , International relations/trade, Economic development, Financial Markets, Accounting - Business Administration, Marketing / Advertising, Socio-Economic Research, Transport / Logistics
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: Islam; Islamic Finance; Accounting; economic systems; financial systems;
Summary/Abstract: İslam, insan hayatının tüm yönlerini kapsayan kurallar ve düzenlemeler ortaya koyan, başta insanın ve diğer tüm varlıkların sahibi ve yaratıcısı olan, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah (cc) tarafından ortaya konulmuş eşsiz bir sitemdir. Bu sistem insan hayatını ilgilendiren tüm alanlarla ilgili düzenlemeler içerir ve hiç şüphesiz bu düzenlemelerden en önemlilerinden birisi de ekonomik sistemdir. İnsan yaşamı boyunca diğer insanlarla ekonomik ilişkiler kurmak zorundadır. İlahi sistem gereği insanlar birbirlerine muhtaç yaratılmış olup ekonomik sistem insan ilişkilerinin temelinde yer almaktadır. Finansal sistemler ise ekonomik sistemlerin bir alt sistemi olarak her zaman var olagelmiştir. Finanssız bir ekonomik sistem düşünülemez. İslam ekonomi ve finans sistemi bu kadar önemli olmasına rağmen günümüz modern ekonomi ve finans dünyası içerisinde yeterince anlaşılabilmiş ve kurumsallaşabilmiş değildir. İslam’ın ilkelerine uygun tam olarak tasarlanmış bir ekonomik ve finansal sistem nasıl olacaktır? Bu sistem modern ekonomi ve finansal sistemlerden ne kadar farklı olacaktır? Modern ekonomi ve finans sistemlerinin temelinde faiz yer almaktadır ve İslam bunun yerine neyi koymakta veya önermektedir? Schumpeter’in (1961) de belirttiği gibi finansal sistem ve finansal sektör olmadan inovatif büyüme gerçekleştirilemez ve para bu sistemin temelinde yer almaktadır. Modern finansal sistemler ise para transferinin merkezine faizi koymuşlardır. Finansal sistemin temeli kredi oluşturma potansiyeline bağlıdır ve bu noktada fon fazlası olan kişi veya kurumların bir sistem aracılığıyla fon ihtiyacı olanlara ihtiyaç duyulan fonları transfer etmesi beklenir. Burada sistem ve denge yine faiz aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. İslam ise faiz ve faize dayanan tüm sistemlere koşulsuz ve şartsız karşı çıkmaktadır. O halde ekonomi ve finans sistemlerinin faiz enstrümanı olmadan dizayn edildiği bir sisteme ihtiyaç vardır. İslam, modern ekonomik sistemin ortaya koyduğu para ve sermaye piyasalarının işleyişine temelde karşı çıkmamaktadır. İnsanın ekonomik sistemle birlikte ele alınması ve insanın gelişmesi ve kalkınması da İslam’ın hedefidir. Bu açıdan bakıldığında bankacılık sistemi ve sermaye piyasaları da İslami sistemlerdir ve gereklidir. İslam toplumsal barışı ve huzuru zedeleyecek tüm zararlı araç ve uygulamalara karşı yasaklar ve önlemler almıştır. Bunların başında hiç şüphesiz faiz gelmektedir. Yine ekonomik sistemin temelinde yer alan alış-veriş de karşılıklı serbest irade beyanlarının ortaya koyulduğu akitleşme ile ve tarafların karşılıklı haksızlığa uğratılmadığı usullerle yapılmalıdır. Arz ve talebin bir etkilenmeye maruz kalmadan serbestçe piyasa fiyatlarının oluşturmasına uygun zemin hazırlanmalı ve bu sisteme müdahale eden stokçuluk, malların piyasaya ulaşmasını engelleme vb. müdahaleler engellenmelidir. Yalan, hile ve aldatmanın olmadığı tarafların karşılıklı kazanç sağlamaları ve serbest irade beyanlarına bağlı bir ekonomik ve finansal sistem kurulmalıdır. Ayrıca İslam ekonomi ve finans sisteminde elde edilen servet üzerinde zekât gibi yine toplumun huzur ve dayanışmasını temin eden önemli bir düzenleme yer almaktadır. İşte İslam ekonomi ve finans sistemi bu ve buna benzer düzenleme ve hükümlerle insanın sadece ahiret hayatında değil dünya hayatında da huzur ve refah içerisinde yaşamasını sağlayacak sistemler ortaya koymaktadır. Bu noktada en büyük sorun modern ekonomi ve finansal sistemler gelişip kurumsallaşırken, İslam ekonomi ve finans sistemi kurumsallaşamamış ve modern sistemlere ayak uydurmakta zorlanmıştır. Bu konudaki akademik çalışmalar ve düşünsel evrim son yüz yılda gelişmeye başlamış fakat yeni uygulama imkânı bulmaya başlamıştır. Özellikle, bankacılık alanındaki gelişmelerle birlikte bu alan literatür anlamında zenginleşmeye başlamıştır. Fakat halen “İslam ekonomisi” ve “İslami finans” tanımlamaları konusunda kafa karışıklığı devam etmektedir. Bir taraftan finansal okuryazarlık sorunu diğer taraftan faizin tam olarak anlaşılmaması bu kafa karmaşıklığını devam ettirmektedir. Diğer bir sorun ise faize alternatif olarak ortaya konulan bazı çalışmaların i’ne satışı misali şer-i hile boyutunun ötesine geçememiş olmasıdır. Bazen de faize karşı İslam toplumlarındaki hassasiyetin ortadan kalkması ve faizin sıradanlaşması da sorunun çözümünün önünde önemli bir engel olarak durmaktadır. İşte böyle bir dönemde Hasan Kalyoncu Üniversitesi önderliğinde düzenlenen 3. Uluslararası İslami Finans ve Muhasebe kongresi bu alandaki eksiklikleri gidermek ve İslam ekonomi ve finansının gelişmesine zemin hazırlamak adına önemli bir adımdır. Bu kitapta, bahsi geçen sempozyumda sunulan bildirilerin tam metinleri derlenerek sunulmaktadır. İslami finans, İslam İktisadı, İslami sigortacılık, İslami işletmecilik ve İslami finansal kurumlarda işletme yönetiminin birçok alanına ilişkin alanında önde gelen akademisyenlerinin görüş, fikirler ve önerileri yer almaktadır. Bu çalışmanın İslam ekonomi ve finansının gelişmesine katkı sağlaması ve bu konudaki duyarlılığı artırması en büyük hedefimizdir. İlgi duyan tüm taraflara faydalı olması dilek ve temennilerimizle.

  • E-ISBN-13: 978-975-447-398-8
  • Print-ISBN-13: 978-975-447-399-5
  • Page Count: 669
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish, English
İslami Finans İçin Yeni Bir Finansal Araç Önerisi Olarak Mavi Sukuk

İslami Finans İçin Yeni Bir Finansal Araç Önerisi Olarak Mavi Sukuk
(Blue Sukuk as a New Financial Instrument Proposal for Islamic Finance)

Kripto Paraların İslami Finans Açısından Değerlendirilmesi

Kripto Paraların İslami Finans Açısından Değerlendirilmesi
(Evaluation of Cryptocurrencies in Terms of Islamic Finance)

İktisadi Yaşamda İslami Finans ve Katılım Bankası Algısına Yönelik Bir Araştırma

İktisadi Yaşamda İslami Finans ve Katılım Bankası Algısına Yönelik Bir Araştırma
(A Research on the Perception of Islamic Finance and Participation Bank in Economic Life)

Sınırlı Rasyonalite Kavramının Anlaşılmasına Yönelik Bir Literatür Taraması

Sınırlı Rasyonalite Kavramının Anlaşılmasına Yönelik Bir Literatür Taraması
(A Literature Review Towards Understanding the Concept of Bounded Rationality)

Katılım Bankacılığında Sosyal Boyut

Katılım Bankacılığında Sosyal Boyut
(Social Dimension in Participation Banking)

Pandemi Döneminde Katılım Bankalarındaki Dijital Bankacılık Uygulamalarının Gelişimi

Pandemi Döneminde Katılım Bankalarındaki Dijital Bankacılık Uygulamalarının Gelişimi
(Development of Digital Banking Applications in Participation Banks During the Pandemic Period)

Philanthropist Consumer Behavior of University Students: The Case of Gaziantep

Philanthropist Consumer Behavior of University Students: The Case of Gaziantep
(Philanthropist Consumer Behavior of University Students: The Case of Gaziantep)

The Importance of Zakat Institution in the Process of Economic Growth and Development: A Model Proposal For Turkey

The Importance of Zakat Institution in the Process of Economic Growth and Development: A Model Proposal For Turkey
(The Importance of Zakat Institution in the Process of Economic Growth and Development: A Model Proposal For Turkey)

Katılım Bankaları Tarafından Verilen Konut Finansmanı ile Seçili Değişkenler Arasındaki İlişki: Toda Yamamoto Nedensellik Analizi

Katılım Bankaları Tarafından Verilen Konut Finansmanı ile Seçili Değişkenler Arasındaki İlişki: Toda Yamamoto Nedensellik Analizi
(The Relationship Between Housing Finance Provided by Participation Banks and Selected Variables: Toda Yamamoto Causality Analysis)

Katılım Bankacılığında Pazarlama İletişimi: Kişisel Satış Yöntemi Üzerine Nitel Bir Araştırma

Katılım Bankacılığında Pazarlama İletişimi: Kişisel Satış Yöntemi Üzerine Nitel Bir Araştırma
(Marketing Communication in Participation Banking: A Qualitative Research on Personal Selling Method)

Katılım Bankaları ve Tasarruf Finansmanı Kuruluşlarının Sağlamış Olduğu Finansman Desteğinin Gelişimi

Katılım Bankaları ve Tasarruf Finansmanı Kuruluşlarının Sağlamış Olduğu Finansman Desteğinin Gelişimi
(Development of Financing Support Provided by Participation Banks and Savings Finance Institutions)

Avrupa’da İslami Finansın Gelişimi ve Birleşik Krallık Örneği

Avrupa’da İslami Finansın Gelişimi ve Birleşik Krallık Örneği
(Development of Islamic Finance in Europe and the Example of the United Kingdom)

Sürdürülebilirlik Desteği Kapsamında Sağladıkları Kredi Olanakları Açısından Katılım Bankacılığının Gelişimi

Sürdürülebilirlik Desteği Kapsamında Sağladıkları Kredi Olanakları Açısından Katılım Bankacılığının Gelişimi
(Development of Participation Banking in Terms of Credit Opportunities Provided within the Scope of Sustainability Support)

Türkiye Finans Sektöründe Katılım Bankacılığının Gelişimi

Türkiye Finans Sektöründe Katılım Bankacılığının Gelişimi
(Development of Participation Banking in the Turkish Financial Sector)

Kamu Altyapı Yatırımlarının Mevcut Finansman Modelleri: Türkiye İçin Faizsiz Bir Model Önerisi

Kamu Altyapı Yatırımlarının Mevcut Finansman Modelleri: Türkiye İçin Faizsiz Bir Model Önerisi
(Current Financing Models of Public Infrastructure Investments: An Interest-Free Model Proposal for Türkiye)

İslam İktisadı ve Davranışsal İktisat: Teorik Bir İnceleme

İslam İktisadı ve Davranışsal İktisat: Teorik Bir İnceleme
(Islamic Economics and Behavioral Economics: A Theoretical Review)

Faizsiz Finans Kuruluşlarının Sürdürülebilirliğinde İç Denetimin Etkinliği ve Önemi

Faizsiz Finans Kuruluşlarının Sürdürülebilirliğinde İç Denetimin Etkinliği ve Önemi
(The Effectiveness and Importance of Internal Audit in the Sustainability of Interest-Free Financial Institutions)

Muhasebenin Teolojik Boyutu

Muhasebenin Teolojik Boyutu
(Theological Dimension of Accounting)

Katılım Endeksi Borsa Yatırım Fonlarında Spot ve Vadeli Piyasalar Arasındaki Risk Aktarımı ve Arbitraj Fırsatları

Katılım Endeksi Borsa Yatırım Fonlarında Spot ve Vadeli Piyasalar Arasındaki Risk Aktarımı ve Arbitraj Fırsatları
(Risk Transfer and Arbitrage Opportunities Between Spot and Forward Markets in Participation Index Exchange Traded Funds)

Covid-19 Salgınının Türkiye’deki Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkisi: Nardl Yaklaşımından Kanıtlar

Covid-19 Salgınının Türkiye’deki Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkisi: Nardl Yaklaşımından Kanıtlar
(The Impact of the Covid-19 Pandemic on Financial Markets in Turkey: Evidence from the Nardl Approach)

Dünya Fon Piyasasında Yurt İçi Sukuk Sertifikalarının Gelişimi

Dünya Fon Piyasasında Yurt İçi Sukuk Sertifikalarının Gelişimi
(Development of Domestic Sukuk Certificates in the World Fund Market)

İslami Sermaye Piyasası Ürünleri ve Türkiye Uygulanabilirliği

İslami Sermaye Piyasası Ürünleri ve Türkiye Uygulanabilirliği
(Islamic Capital Market Products and Applicability to Türkiye)

The Importance of Interest System Approaches in a Modern Management System

The Importance of Interest System Approaches in a Modern Management System
(The Importance of Interest System Approaches in a Modern Management System)

Yeni Bir Sukuk Model Önerisi: Siyah Sukuk / Yeraltı Sukuku

Yeni Bir Sukuk Model Önerisi: Siyah Sukuk / Yeraltı Sukuku
(A New Sukuk Model Proposal: Black Sukuk / Underground Sukuk)

Türkiye’deki İslami ve Konvansiyonel Hisse Senedi Endeksleri Arasındaki İlişki

Türkiye’deki İslami ve Konvansiyonel Hisse Senedi Endeksleri Arasındaki İlişki
(The Relationship Between Islamic and Conventional Stock Indices in Turkey)

Faizsiz Bankacılık Likidite Yönetiminde Kullanılan İcâre Sukuk Örnekleri, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Faizsiz Bankacılık Likidite Yönetiminde Kullanılan İcâre Sukuk Örnekleri, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
(Ijarah Sukuk Examples Used in Interest-Free Banking Liquidity Management, Problems and Solution Suggestions)

Faizsiz Bankacılık Sektöründe Müşteri Memnuniyeti ve Banka Tercihleri Üzerine Bir Uygulama

Faizsiz Bankacılık Sektöründe Müşteri Memnuniyeti ve Banka Tercihleri Üzerine Bir Uygulama
(An Application on Customer Satisfaction and Bank Preferences in the Interest-Free Banking Sector)

Helal Lojistik

Helal Lojistik
(Halal Logistics)

Dindarlığın İş Doyumu İş Stresi ve İş Performansı Üzerine Etkisi: Bir Alan Çalışması

Dindarlığın İş Doyumu İş Stresi ve İş Performansı Üzerine Etkisi: Bir Alan Çalışması
(The Effect of Religiosity on Job Satisfaction, Job Stress and Job Performance: A Field Study)

Sustainability and Islamic Accounting

Sustainability and Islamic Accounting
(Sustainability and Islamic Accounting)

Dc-Msv Modeli ile Türkiye’deki Katılım Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılımı

Dc-Msv Modeli ile Türkiye’deki Katılım Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılımı
(Volatility Spread Between Dc-MSV Model and Participation Indices in Turkey)

İslam İktisadi Metodolojisi ve Kalkınma İlişkisi

İslam İktisadi Metodolojisi ve Kalkınma İlişkisi
(Islamic Economic Methodology and Development Relationship)