The Black and White Worlds. Roma People in the Majority Society in Slovakia Cover Image

Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku
The Black and White Worlds. Roma People in the Majority Society in Slovakia

Contributor(s): Tatiana Zachar Podolinská (Editor), Tomáš Hrustič (Editor)
Subject(s): Politics, Ethics / Practical Philosophy, Public Law, Social history, Recent History (1900 till today), Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , Social differentiation, Health and medicine and law, Sociology of Culture, Inter-Ethnic Relations, Ethnic Minorities Studies, Social Norms / Social Control
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Keywords: Slovakia; Roma; Gypsy; sociology; history; comparative analysis; language acquisition; segregation; policy; health; water access; stereotypes; social justice; inclusion; ethics;
Summary/Abstract: We perceive the world unkown to us as an opposite of our own. It is inhabited by the people who we consider to be our enemies or - in the worst case - non-humans. The news we get from this world are simplified, distorted by the filters of created by the group expectations on the both sides. What is the Roma world like through the perception of the Non-Roma people? How do we behave towards each other? This book provides the answers for these questions.

  • Page Count: 522
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak, Czech
Čierno-biele svety. Idey, optiky, koncepty a výzvy

Čierno-biele svety. Idey, optiky, koncepty a výzvy
(The black and white worlds. Ideas, optics, concepts and challenges)

Anticiganizmus ako bariéra k inklúzii Rómov

Anticiganizmus ako bariéra k inklúzii Rómov
(Anti-Gypsyism as a Barrier to Roma Inclusion)

Vplyv orientalizmu vo vede a v politike na spolunažívanie Rómov s majoritnou spoločnosťou

Vplyv orientalizmu vo vede a v politike na spolunažívanie Rómov s majoritnou spoločnosťou
(The Impact of Orientalism in Science and Politics on the coexistence of Roma People with Majority Society)

Morálne základy sporu o sociálnu spravodlivosť na Slovensku

Morálne základy sporu o sociálnu spravodlivosť na Slovensku
(The moral basis of the dispute over social justice in Slovakia)

„Záleží na nás, ako sa dohodneme“.

„Záleží na nás, ako sa dohodneme“.
("It depends on us how we agree".)

Historické premeny štruktúry medzikultúrnych vzťahov.

Historické premeny štruktúry medzikultúrnych vzťahov.
(Historical changes in the structure of intercultural relations.)

Segregovaní Rómovia a zdravotné politiky:

Segregovaní Rómovia a zdravotné politiky:
(Segregated Roma People and Health Policy.)

Emické vnímanie úžery v segregovaných rómskych osadách na východnom Slovensku

Emické vnímanie úžery v segregovaných rómskych osadách na východnom Slovensku
(Ethical perceptions of usury in segregated Roma settlements in eastern Slovakia)

Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013 ako pramenná databáza pre analýzu situácie Rómov na Slovensku a jeho potenciál pre ďalšie výskumy a analýzy

Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013 ako pramenná databáza pre analýzu situácie Rómov na Slovensku a jeho potenciál pre ďalšie výskumy a analýzy
(Atlas of the Roma Communities in Slovakia 2013 as a database for analyzing the situation of the Roma in Slovakia and its potential for further research and analysis)

„A studňu si nechali zamrznúť...“.

„A studňu si nechali zamrznúť...“.
("And let the well be frozen ...".)

Ade, káj amen dživas/„Tu, kde žijeme“ (k interpretácii a vnímaniu priestoru u Rómov z Gelnice na príklade vybraných sídelných celkov)

Ade, káj amen dživas/„Tu, kde žijeme“ (k interpretácii a vnímaniu priestoru u Rómov z Gelnice na príklade vybraných sídelných celkov)
(Ade, káj amen dživas / "Where We Live" (to the interpretation and perception of space of Roma People from Gelnice as an example of selected settlements))

„Cikán, Gypsy & Rom“ – dynamika pojmenovávání Romů v různých diskurzech

„Cikán, Gypsy & Rom“ – dynamika pojmenovávání Romů v různých diskurzech
("Gypsy & Rom" - the dynamics of naming Roma People in various discourses)

Gažikanes vaj romanes?

Gažikanes vaj romanes?
(Gažikanes vaj romanes?)

„Hra na knížky“.

„Hra na knížky“.
(Playing Books".)

Komická figúrka Róma na Slovensku v premenách času.

Komická figúrka Róma na Slovensku v premenách času.
(Comic figure of Roma in Slovakia in time transformations.)

Obrazy Žida a Róma v humoristicko-satirickom časopise Kocúr

Obrazy Žida a Róma v humoristicko-satirickom časopise Kocúr
(The paintings of Jews and Roma in the humor-satirical magazine Kocúr)

Etnické stereotypy ako zdroje vtipov o Rómoch

Etnické stereotypy ako zdroje vtipov o Rómoch
(Ethnic Stereotypes as a source of jokes about Roma)

„Si Róm a môžeš byť kým chceš!“ Redefinícia romipen v pentekostálnom pastoračnom diskurze

„Si Róm a môžeš byť kým chceš!“ Redefinícia romipen v pentekostálnom pastoračnom diskurze
("You are Roma and you can be who you want!" Redefining romipen in pentecostal pastoral discourse)