The moral basis of the dispute over social justice in Slovakia Cover Image

Morálne základy sporu o sociálnu spravodlivosť na Slovensku
The moral basis of the dispute over social justice in Slovakia

Author(s): Andrej Findor, Zuzana Maďarová, Alexandra Ostertágová
Subject(s): Customs / Folklore, Human Rights and Humanitarian Law, Ethics / Practical Philosophy, Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Keywords: Slovakia; social justice; moral basis; Roma;
Summary/Abstract: Mediálne titulky naznačujú, že vyostrovanie názorov sa stáva neprehliadnuteľným javom v spoločnosti na Slovensku. Pola ri začné tendencie možno dlhodobo sledovať vo verejných diskusiách o ľudských právach rómskeho obyvateľstva, sexuál nych menšín, o rodovej rovnosti či sociálnej spravodlivosti. Súčasťou javu a zároveň jeho dôsledkom je vzájomné nepochopenie, nemožnosť diskusie a neschopnosť hľadať efektívne riešenia. V tejto situácii môže byť prínosné pozrieť sa na podstatu aktuálnych sporov z pohľadu, ktorý na Slovensku ešte nie je etablovaný – z pohľadu t eórie morálnych základov, ktorá ponúka možnosti empiricky skúmať asymetrický vzťah medzi intuitívnymi morálnymi súdmi a morálnym uvažovaním. Rozpoznanie morálnej plura lity, teda rozmanitosti morálneho cítenia, ktorá stojí v centre teórie, môže zohrať dôležitú úlohu v pochopení a potenciálnom zmiernení spo ločenských konfliktov vrátane sporu o sociálnu spravodlivosť.

  • Page Range: 84-103
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak