Comic figure of Roma in Slovakia in time transformations. Cover Image

Komická figúrka Róma na Slovensku v premenách času.
Comic figure of Roma in Slovakia in time transformations.

At an example of anecdotes and cartoons

Author(s): Eva Krekovičová
Subject(s): Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , Sociology of Culture, Ethnic Minorities Studies
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Keywords: Slovakia; Roma; comic figure;
Summary/Abstract: Komika patrí k univerzálnym javom, stretávame sa s ňou v každej spoločnosti. Pa trí k citlivým a objektívnym ukazovateľom kultúrnych premien, zohráva podstatnú úlohu v spoločenských procesoch, v ktorých vystupujú zjavné alebo skryté konflikty. Je vlastne výsledkom týchto zmien (Odoj, 2013: 11). Nazerajúc na komiku z iného uhlu pohľadu, zameraného na skúmanie samotného spôsobu vytvárania komiky, zdôrazňuje V. Borecký súvislosť komiky s imagináciou, hrou a kreativitou, pričom konštatuje, že pre všetky tieto oblasti je „spoločným zdrojom reduplikácia (...), fantazijné zdvojovanie medzi skutočnosťou a predstavou, realitou a ilúziou. (...) Zdvojovanie v rámci komiky, ktorú možno zaradiť najskôr medzi postoje, zahrňujúce kognitívnu, emocionálnu a hodnotiacu zložku, sa premieta v inkongruencii (t. j. v nesúlade, pozn. E. K.), ktorá je zdrojom komiky. V komične kladieme vedľa seba nesúrodé dvojice, či už ide o predmety, veci, predstavy, slová, či myšlienky. Zdvojovanie nesúrodosti vzdoruje primeranému uchopeniu a vyvoláva smiech“ (Borecký, 2005: 10, preklad E. K.).

  • Page Range: 398-415
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak