Atlas of the Roma Communities in Slovakia 2013 as a database for analyzing the situation of the Roma in Slovakia and its potential for further research and analysis Cover Image

Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013 ako pramenná databáza pre analýzu situácie Rómov na Slovensku a jeho potenciál pre ďalšie výskumy a analýzy
Atlas of the Roma Communities in Slovakia 2013 as a database for analyzing the situation of the Roma in Slovakia and its potential for further research and analysis

Author(s): Alexander Mušinka, Kvetoslava Matlovičová
Subject(s): Customs / Folklore, Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , Present Times (2010 - today), Ethnic Minorities Studies
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Keywords: Atlas; Roma communities; Slovakia; 2013;
Summary/Abstract: Vo svojom príspevku by sme čitateľom radi predstavili niekto ré vybrané údaje z nedávno skončeného celoslovenského výskumu nazývaného Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013. Ide o dosiaľ najrozsiahlejší výskum zameraný na sledovanie vybraných ukazovateľov vo vzťahu k rómskym komunitám a príspevok je iba jedným z prvých výberových výstupov výskumu. Základné zistenia, ako aj stručná metodika výskumu tvoria obsah záverečnej publikácie vydanej v roku 2014 Rozvojovým programom OSN (Mušinka et al., 2014). Uvedená publi kácia sa primárne orientuje na širšiu verejnosť a nemala ambíciu detailne prezentovať niekto ré metodologické a interpretačné rámce výskumu. Predpokladáme, že obsiahle a kvalitou i obsahom rôznorodé zdrojové dáta výsku mu budú (a čiastočne už aj sú) dostupné akademickej obci na ďal šie spracovanie, a preto v prvej časti príspevku považujeme za dô ležité bližšie objasniť terminologické a metodologické prístupy autorov výskumu, ktoré priamo ovplyvňujú spôsoby spracovania a interpretácie zdrojových dát. Autori príspevku sa podieľali na kreovaní, reali zácii a spracovaní Atlasu 2013 a radi by poukázali na potenciál, ako aj limity spraco vávania získaných dát.

  • Page Range: 224-247
  • Page Count: 23
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak