Historical changes in the structure of intercultural relations. Cover Image

Historické premeny štruktúry medzikultúrnych vzťahov.
Historical changes in the structure of intercultural relations.

Forms of coexistence in the case of Tarkoviec in Eastern Slovakia

Author(s): Jan Grill
Subject(s): Social history, Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , Inter-Ethnic Relations, Ethnic Minorities Studies
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Keywords: Slovakia; Roma; intercultural relations; historical changes;
Summary/Abstract: V politických diskusiách na Slovensku sa tzv. „rómska otázka“ často artikuluje spoloč ne s pojmom „spolužitie s Rómami“. Kým mnohí aktivisti a politickí činitelia sa pokúšajú sformulovať niekoľko všeobecných modelov vzájomného spolunažívania Rómov a ich nerómskych susedov v nádeji, že sa im podarí vytýčiť určité politické prístupy s celonárodným dosahom, v skutočnosti sa vie len veľmi málo o lokálnych a regionálnych špecifikách spolunažívania podmienených historickým vývojom v konkrétnych vidieckych a mestských oblastiach Slovenska. Z času na čas politici a pracovníci mimovládnych organizácií (MVO) prezentujú príklady „dobrej praxe“ poukazovaním na úspešné príbehy, kde „integrácia Rómov funguje“. Tieto prípady sa často vyzdvihujú ako ojedinelé a skôr výnimočné, sú však vnímané s nádejou, že predstavujú cestu k zmene kopírovaním týchto modelov aj v iných regiónoch Slovenska.

  • Page Range: 146-171
  • Page Count: 26
  • Publication Year: 2016
  • Language: Czech
Toggle Accessibility Mode