The paintings of Jews and Roma in the humor-satirical magazine Kocúr Cover Image

Obrazy Žida a Róma v humoristicko-satirickom časopise Kocúr
The paintings of Jews and Roma in the humor-satirical magazine Kocúr

Author(s): Zuzana Panczová
Subject(s): Media studies, Visual Arts, Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , Ethnic Minorities Studies
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Keywords: Slovakia; magazine; "Kocúr"; Jews; Roma; paintings;
Summary/Abstract: Obrazu Róma a Žida vo folklórnom materiáli sa slovenská folkloristika venuje už niekoľko rokov predovšetkým prostredníctvom prác Evy Krekovičovej (1998a, 2006 a i.). Zaujímavým historickým i žánrovým premostením a doplnením je ďalší typ prameňa – humoristické časopisy objavujúce sa v slovenskom jazykovom prostredí od 2. polovice 19. storočia. Tento materiál predstavuje rôzne typy textov, tlač totiž reprodukovala nielen verejnosťou spontánne šírené látky, ale prinášala i aktuálne komentovanie spoločenských udalostí prostredníctvom textových i obrazových prostriedkov rodiacej sa profesionálnej či poloprofesionálnej žurnalistiky. Spolu s E. Krekovičovou sme pripravili štúdiu, ktorá mapovala obraz „zradcu“ a „nepriateľa“ v prvom humoristickom časopise Černokňažník, kde v kontexte spoločenských a politických pomerov rakúsko-uhorskej monarchie dominovali najmä postavy „maďaróna“, Maďara a Žida (Krekovičová, Panczová, 2013a).

  • Page Range: 416-435
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak