"And let the well be frozen ...". Cover Image

„A studňu si nechali zamrznúť...“.
"And let the well be frozen ...".

Local power field and access of the population of Roma settlements to drinking water

Author(s): Richard Filčák, Daniel Škobla
Subject(s): Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , Evaluation research, Ethnic Minorities Studies, Socio-Economic Research
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Keywords: Slovakia; Roma; settlements; drinking water; access;
Summary/Abstract: Organizácia Spojených národov deklaruje právo na prístup k pitnej vode ako základné a univerzálne ľudské právo. Bezpečná a pitná voda spolu s prístupom ku kanalizácii sú „ľudskými právami, ktoré sú základom pre plnohodnotný život a pre všetky ostatné ľudské práva“. Podobné princípy sú obsiahnuté aj v slo venskom právnom sys téme a Ústava Slovenskej republiky (šiesty oddiel – Právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva) vo svojom článku 44 (1) uvádza, že „každý má právo na priaznivé životné prostredie“. Prístup k vode sa teda spolu s právom nebyť diskriminovaný v prístu pe k prírodným zdrojom a nebyť vystavený nepriaznivým environmentálnym vplyvom v dôsledku priemyselnej činnosti, dopravy (a podobne) dá v širšom kontexte chápať ako súčasť základného práva na priazni vé životné prostredie. Verejná správa považuje riešenie problémov dostupnosti pitnej vody pre obyvateľstvo za jednu z dlhodobých priorít a poskytuje na tento cieľ aj praktickú finančnú a organizačnú podporu. Investičná stratégia SR pre zásobovanie pitnou vodou do roku 2015 počítala pre vodárenské spoločnosti v období rokov 2007 – 2013 s nákladmi na realizáciu plánu verejných vodovodov a kanalizácií vo výške 53 730 mil. Sk (Koncepcia…, 2006).

  • Page Range: 248-262
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak