Strategic visions : Effective management for economic, organizational and social transformations (innovations - institutions - business). Scientific-applied conference Cover Image
 • Offer for Individuals Only 37.00 €

Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес). Научно-​практическа конференция
Strategic visions : Effective management for economic, organizational and social transformations (innovations - institutions - business). Scientific-applied conference

Contributor(s): Dimitar Panayotov (Editor)
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, Public Finances, Accounting - Business Administration, Tourism, Business Ethics
Published by: Нов български университет
Keywords: strategical vision; European Union; neoliberalism; socialism; strategy; geopolitics; geopolitical code; Cohesion policy; European funds; regulation; energy sector; human capital; strategic management; sustainable development; statistical methods; risk;
Summary/Abstract: The Scientific and Practical Conference "Strategic Visions: Effective Management for Economic, Organizational and Social Transformation (Innovation - Institutions - Business)" analyzes trends, approaches and possible alternatives to our present development. With a variety of perspectives, basic theoretical-applied comparative analyzes, models and tools, but also offering modern visions to integrate different sciences and a conglomerate of interpretations of strategic visions - key in making effective economic, management and policy decisions.Discussion and specific questions put in the international student aptitude for pluralism in economics, management, business and their projections on the demands of universities, geopolitical realities and ways of designing a world with a vision - taking into account the "codes" of national and regional features but also the possible alternatives for turning the EU into a self-evolving system.Studies and relatives are presented regarding the theoretical and applied models of strategic thinking and management for the different institutions, giving an account of the factors, parameters of the organizational and business environment, while offering not only management solutions for their effective interaction, influence, necessary incentives, but also possible criteria for competitiveness in administration, business and tourism.

 • Print-ISBN-13: 978-954-535-949-1
 • Page Count: 476
 • Publication Year: 2016
 • Language: Bulgarian
Съдържание

Съдържание
(Content)

 • Price: 4.50 €
Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации — институции — бизнес), 7 юни 2016 г.

Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации — институции — бизнес), 7 юни 2016 г.
(Strategic visions : Effective management for economic, organizational and social transformations (innovations - institutions - business), 7 June 2016)

 • Price: 4.50 €
Пленарна сесия - основни тези на конференцията, тенденции, подходи и възможни алтернативи на съвременното ни развитие

Пленарна сесия - основни тези на конференцията, тенденции, подходи и възможни алтернативи на съвременното ни развитие
(Plenary session - main thesis of the conference, trends, options and possible alternatives to our modern development)

 • Price: 4.50 €
Рационалност / ирационалност - нови науки и управленски визии

Рационалност / ирационалност - нови науки и управленски визии
(Rationality / irrationality - new science and management visions)

 • Price: 4.50 €
Стратегическа визия: Студентите в реалността

Стратегическа визия: Студентите в реалността
(Strategical vision: the students into reality)

 • Price: 4.50 €
„Визия“ за свят без обща визия

„Визия“ за свят без обща визия
(„Vision“ about a world without a common vision)

 • Price: 4.50 €
Балканският геополитически код

Балканският геополитически код
(The Balkan geopolitical code)

 • Price: 4.50 €
Европейската политика за сближаване в България - нормативни намерения, стратегии и програми, регионални реалности

Европейската политика за сближаване в България - нормативни намерения, стратегии и програми, регионални реалности
(European cohesion policy in Bulgaria - normative intentions, strategies and programs, realities)

 • Price: 4.50 €
Избор на методи за прогнозиране на риска от несъстоятелност в България

Избор на методи за прогнозиране на риска от несъстоятелност в България
(Selecting method for building a bankruptcy prediction model in Bulgaria)

 • Price: 4.50 €
Оценка на въздействието на стратегическите инструменти в енергийния сектор на Eвропейския Съюз

Оценка на въздействието на стратегическите инструменти в енергийния сектор на Eвропейския Съюз
(A study of the impact of the policy instruments in the EU energy sector)

 • Price: 4.50 €
Подходи за управление на промяната - нови критерии и изисквания

Подходи за управление на промяната - нови критерии и изисквания
(Approaches to the management of change - new criteria and requirements)

 • Price: 4.50 €
Ускорението, отличителна черта на трансформациите в организациите

Ускорението, отличителна черта на трансформациите в организациите
(The acceleration - a distinctive feature of the transformations in organizations)

 • Price: 4.50 €
Визия за устойчиво бъдеще - глобална виртуалност/интерактивност, управленски парадигми и културни феномени

Визия за устойчиво бъдеще - глобална виртуалност/интерактивност, управленски парадигми и културни феномени
(Vision for sustainable future – global virtuality/interactivity, management paradigms, and cultural phenomena)

 • Price: 4.50 €
Стратегическо управление на човешките ресурси и човешки капитал - реторика и реалност

Стратегическо управление на човешките ресурси и човешки капитал - реторика и реалност
(Strategic human resource management and human capital - rhetoric and reality)

 • Price: 4.50 €
Дизайн мисленето като стратегически подход за иновации

Дизайн мисленето като стратегически подход за иновации
(Design thinking as a strategic approach to innovation)

 • Price: 4.50 €
Стратегии в развитите държави за намаляване на последиците от негативните демографски тенденции в публичната администрация

Стратегии в развитите държави за намаляване на последиците от негативните демографски тенденции в публичната администрация
(Strategies in developed countries for diminishing the impacts from the negative demographic trends in public administration)

 • Price: 4.50 €
Иновативни технологии в управлението на градовете

Иновативни технологии в управлението на градовете
(Innovative technologies in city management)

 • Price: 4.50 €
Иновациите в инвестиционната политика при капиталовото осигуряване

Иновациите в инвестиционната политика при капиталовото осигуряване
(Investment policy innovation in funded pension insurance)

 • Price: 4.50 €
Устойчиво потребителско поведение - подходи за насърчаване на промяната

Устойчиво потребителско поведение - подходи за насърчаване на промяната
(Sustainable consumer behavior - approaches to promotе change)

 • Price: 4.50 €
Приоритети и тенденции във външната търговия между Р. България и Р. Франция

Приоритети и тенденции във външната търговия между Р. България и Р. Франция
(Priorities and trends in foreign trade between Bulgaria and France)

 • Price: 4.50 €
Управление на риска в инвестиционните проекти

Управление на риска в инвестиционните проекти
(Risk management in the investment projects)

 • Price: 4.50 €
Стратегии и практики за управление на таланти в организацията

Стратегии и практики за управление на таланти в организацията
(Strategies and practices for the management of talents in the organization)

 • Price: 4.50 €
Саморегулацията в маркетинговите комуникации: Стратегически взаимодействия между етични комисии и държавни институции

Саморегулацията в маркетинговите комуникации: Стратегически взаимодействия между етични комисии и държавни институции
(Self-regulation in the marketing communications: Strategic interactions between ethics commissions and state authorities)

 • Price: 4.50 €
Кабинетно проучване за стратегиите на българските земеделски стопанства

Кабинетно проучване за стратегиите на българските земеделски стопанства
(Office research of the strategies of Bulgarian farms)

 • Price: 4.50 €
Корпоративното управление в български публични компании - практики по назначаване на изпълнителни директори

Корпоративното управление в български публични компании - практики по назначаване на изпълнителни директори
(The corporate governance of the bulgarian public companies - practices of appointing CEOs)

 • Price: 4.50 €
Прогнозиране и планиране в междудържавните системи за разделение на труда

Прогнозиране и планиране в междудържавните системи за разделение на труда
(Forcasting and planning in interstate systems for division of labor)

 • Price: 4.50 €
Фактори за избор на стратегия за комерсиализация на нови технологии

Фактори за избор на стратегия за комерсиализация на нови технологии
(Factors for selection of strategy commercialization of new technologies)

 • Price: 4.50 €
Иновационни стратегии и иновации в туризма

Иновационни стратегии и иновации в туризма
(Innovation strategies and innovations in tourism)

 • Price: 4.50 €
Професионални потребности и очаквания от пазара на труда на поколение Z

Професионални потребности и очаквания от пазара на труда на поколение Z
(Professional needs and expectations of the labour market of generation Z)

 • Price: 4.50 €
Икономическата глобализация като необратим процес: Рискове и превенция за развиващите се страни

Икономическата глобализация като необратим процес: Рискове и превенция за развиващите се страни
(Economic globalization as irreversible process: Risks and prevention for developing countries)

 • Price: 4.50 €
Корпоративно социално предприемачество

Корпоративно социално предприемачество
(Corporate social entrepreneurship)

 • Price: 4.50 €
Социалното предприемачество в екологията като фасилитиране на положителни трансформации. Казусът на социалният предприемач в сферата на екологията Сергей Скоробогатов

Социалното предприемачество в екологията като фасилитиране на положителни трансформации. Казусът на социалният предприемач в сферата на екологията Сергей Скоробогатов
(Social entrepreneurship in ecology as facilitating positive transformations. Case of the social entrepreneur in the sphere ecology Sergey Skorobogatov)

 • Price: 4.50 €
Стратегическо планиране в застрахователните компании

Стратегическо планиране в застрахователните компании
(Strategic planning of insurance operations)

 • Price: 4.50 €
Роля на ефективната държава за конкурентоспособността

Роля на ефективната държава за конкурентоспособността
(Role of the effective state for Bulgarian competitiveness)

 • Price: 4.50 €
Иновационната активност на туристическия бизнес - инвестиции в технологиите, образованието и креативността

Иновационната активност на туристическия бизнес - инвестиции в технологиите, образованието и креативността
(Innovation activity in the tourism business: investing in technology, education, and creativity)

 • Price: 4.50 €
Етиката при вземане на управленски решения като фактор за предотвратяване на дисфункционални организационни конфликти

Етиката при вземане на управленски решения като фактор за предотвратяване на дисфункционални организационни конфликти
(Ethics in decision making as a factor in preventing dysfunctional organizational conflict)

 • Price: 4.50 €
Изследване и управление доходността на продажбите за постигане на конкурентоспособен бизнес

Изследване и управление доходността на продажбите за постигане на конкурентоспособен бизнес
(Research and management of sales profitability to achieve competitive business)

 • Price: 4.50 €
Възможности за групиране на изискванията към финансовите отчети през призмата на системния подход

Възможности за групиране на изискванията към финансовите отчети през призмата на системния подход
(Possibilities of grouping the financial statements requirements through the prism of systematic approach)

 • Price: 4.50 €
Контролът като оперативен инструмент за въздействие върху институционалната и бизнес среда

Контролът като оперативен инструмент за въздействие върху институционалната и бизнес среда
(Control as a tool for operational impact institutional and business environment)

 • Price: 4.50 €
Център по медиация - иновативен модел за разрешаване на конфликти

Център по медиация - иновативен модел за разрешаване на конфликти
(Mediation center - an innovative model for conflict resolution)

 • Price: 4.50 €
Релации между бизнес среда и бизнес атмосфера и влиянието им върху човешкия капитал

Релации между бизнес среда и бизнес атмосфера и влиянието им върху човешкия капитал
(Relations between business environment and business atmosphere and their impact on human capital)

 • Price: 4.50 €
Аспекти на оценяването на конкурентоспособността на фирмата

Аспекти на оценяването на конкурентоспособността на фирмата
(Aspects of company competitiveness evaluation)

 • Price: 4.50 €
Промени в гавърнанса на земеделските кооперации в България

Промени в гавърнанса на земеделските кооперации в България
(Changes in the governance of agriculture cooperatives in Bulgaria)

 • Price: 4.50 €
Управление на риска в транспортната дейност

Управление на риска в транспортната дейност
(Risk management in transport activity)

 • Price: 4.50 €
Google културата - нови преспективи за развитие на туризма

Google културата - нови преспективи за развитие на туризма
(Google culture - new challenges for the tourism development)

 • Price: 4.50 €
Осигуряване на конкурентно предимство в контекста на съвременните измерения на туроператорския бизнес

Осигуряване на конкурентно предимство в контекста на съвременните измерения на туроператорския бизнес
(Providing a competitive advantage in the context of contemporary dimensions of tour operator business)

 • Price: 4.50 €
Биоразнообразието - фактор за развитието на туризма

Биоразнообразието - фактор за развитието на туризма
(Biodiversity - a factor for development of tourism)

 • Price: 4.50 €
Ефективното маркетингово управление на дестинациите с цел икономически и социални трансформации в туризма

Ефективното маркетингово управление на дестинациите с цел икономически и социални трансформации в туризма
(Effective marketing destination management to economic and social transformation in tourism)

 • Price: 4.50 €
Количествена оценка на туризма за ефективно управление на екосистемните услуги

Количествена оценка на туризма за ефективно управление на екосистемните услуги
(Quantitative assessment of tourism for the effective management of ecosystem services)

 • Price: 4.50 €
Позициониране на круизния продукт на туроператорите като възможност за повишаване на конкурентоспособността на българския туризъм

Позициониране на круизния продукт на туроператорите като възможност за повишаване на конкурентоспособността на българския туризъм
(Positioning of cruise products of the travel agencies as an oppurtunity for increasing the competitiveness of the bulga)

 • Price: 4.50 €
Управленски практики за повишаване на конкурентоспособността на туроператорската и агентска дейност

Управленски практики за повишаване на конкурентоспособността на туроператорската и агентска дейност
(Management practices for enhancing the competitiveness of tour operator and travel agent activity)

 • Price: 4.50 €
Ефективно управление на взаимодействието между казино индустрията и туроператорския бизнес

Ефективно управление на взаимодействието между казино индустрията и туроператорския бизнес
(Effective management of the relationship between the casino industry and tour operators’ business)

 • Price: 4.50 €
Трансформации, пораждащи икономическа ефективност, при използването на термални минерални извори в спа инвестициите

Трансформации, пораждащи икономическа ефективност, при използването на термални минерални извори в спа инвестициите
(Transformations, creating economic efficiency, using thermal mineral springs in spa establishments)

 • Price: 4.50 €
Иновации и иновационни стратегии в семейното хотелиерство

Иновации и иновационни стратегии в семейното хотелиерство
(Innovations and innovation strategies in family hotels)

 • Price: 4.50 €
Прилагане на crm-системите като ефективен метод за повишаване конкурентното предимство на туристическите организации

Прилагане на crm-системите като ефективен метод за повишаване конкурентното предимство на туристическите организации
(Application of crm-systems as an effective method of enhancing the competitive advantage of tourism organizations)

 • Price: 4.50 €
Минимизиране на риска за конкурентоспособността в хотелиерството чрез стратегическо управление на кадрите

Минимизиране на риска за конкурентоспособността в хотелиерството чрез стратегическо управление на кадрите
(Minimizing the risk for hotel competitiveness through a strategic management of the human factor)

 • Price: 4.50 €