Plenary session - main thesis of the conference, trends, options and possible alternatives to our modern development Cover Image

Пленарна сесия - основни тези на конференцията, тенденции, подходи и възможни алтернативи на съвременното ни развитие
Plenary session - main thesis of the conference, trends, options and possible alternatives to our modern development

Contributor(s): Dimitar Panayotov (Editor)
Subject(s): Editorial
Published by: Нов български университет