Authority, governance and societal development : Global, regional and national perspectives : International scientific-applied conference, 7 June 2017 Cover Image
 • Offer for Individuals Only 27.00 €

Власт, управление и обществено развитие : Глобални, регионални и национални перспективи : Международна научно-​практическа конференция, 7 юни 2017
Authority, governance and societal development : Global, regional and national perspectives : International scientific-applied conference, 7 June 2017

Contributor(s): Dimitar Panayotov (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, History, Social Sciences, Economy, Law, Constitution, Jurisprudence, Supranational / Global Economy, Business Economy / Management, Energy and Environmental Studies, Governance, Public Administration, Sociology, Economic policy, Policy, planning, forecast and speculation, Economic development, Accounting - Business Administration, ICT Information and Communications Technologies, Socio-Economic Research, Geopolitics
Published by: Нов български университет
Keywords: Economics; Public administration; Business administration; Strategic management; Power
Summary/Abstract: The conference is addressing the following problematic issues: - Supply of conceptual schemes, parameters and theoretical-applied models of different global risks – inequality and social cohesion, demographic crises, migration waves, employment; - Discuss effective political, economic and governance approaches (models) for implementation into society -integration, human capital, business environment, sustainable development and corporate social responsibility (CSR); - Draw global, regional, national priorities and trends with economic, political, social, cultural and environmental dimensions.

 • Print-ISBN-13: 978-619-233-007-1
 • Page Count: 612
 • Publication Year: 2017
 • Language: Bulgarian
Откриване на Международна научно-практическа конференция "„Власт, управление и обществено развитие (глобални, регионални и национални перспективи)", 7 юни 2017 г.

Откриване на Международна научно-практическа конференция "„Власт, управление и обществено развитие (глобални, регионални и национални перспективи)", 7 юни 2017 г.
(Opening of the International Scientific-applied Conference "Authority, governance and societal development (Global, regional and national perspectives)", 7 June 20017)

 • Price: 4.50 €
Международна научно-практическа конференция "Власт, управление и обществено развитие"

Международна научно-практическа конференция "Власт, управление и обществено развитие"
(International Scientific-applied Conference "Authority, Governance and Societal Development")

 • Price: 4.50 €
Адрес на Регионално управление на образованието - София-град, Министерство на образованието и науката

Адрес на Регионално управление на образованието - София-град, Министерство на образованието и науката
(Address from the Regional Department of Education - Sofia-grad, Ministry of Education and Science)

 • Price: 4.50 €
Основни тези на конференцията, тенденции, подходи и възможни алтернативи (основни акценти в дискусията)

Основни тези на конференцията, тенденции, подходи и възможни алтернативи (основни акценти в дискусията)
(Main theses of the Conference, trends, options and possible alternatives (Highlights of the discussion))

 • Price: 4.50 €
Фокус 1 :

Фокус 1 :
(Focus 1 :)

 • Price: 4.50 €
Фокус 2 :

Фокус 2 :
(Focus 2 :)

 • Price: 4.50 €
Фокус 3 :

Фокус 3 :
(Focus 3 :)

 • Price: 4.50 €
Международно бизнес сътрудничество - уъркшоп „Нови форми на сътрудничество и подготовка за „Четвъртата индустриална революция““, съвместно с Университетите на Болоня и Урбино (Италия), Университет Париж 13 (Франция), Университет в Струга (Македония):

Международно бизнес сътрудничество - уъркшоп „Нови форми на сътрудничество и подготовка за „Четвъртата индустриална революция““, съвместно с Университетите на Болоня и Урбино (Италия), Университет Париж 13 (Франция), Университет в Струга (Македония):
(International business cooperation-„New forms of cooperation and preparation for the “Fourth Industrial Revolution”, together with the Universities of Bologna and Urbino (Italy), Université Paris 13, Paris nord (France), University of Struga (MK))

 • Price: 4.50 €
Архитектура на властта - алхимия или динамична трансформация

Архитектура на властта - алхимия или динамична трансформация
(Architecture of power - alchemy of dynamics of transformation (Introducing ideas, basic theses))

 • Price: 4.50 €
Демокрация и неравенство

Демокрация и неравенство
(Democracy and inequality (Introductory presentation))

 • Price: 4.50 €
Критика на управлението на човешкия капитал в България

Критика на управлението на човешкия капитал в България
(Criticism of human capital management in Bulgaria (Introductory presentation))

 • Price: 4.50 €
Управление на устойчивостта като част от интегрирания подход на управление

Управление на устойчивостта като част от интегрирания подход на управление
(Sustainability management as part of the integrated management approach (Introductory presentation))

 • Price: 4.50 €
Към ерата на равновластието и полицентричното управление

Към ерата на равновластието и полицентричното управление
(To an era of equal-governance and polycentric management)

 • Price: 4.50 €
За маските на властта

За маските на властта
(For the masks of power)

 • Price: 4.50 €
Еволюция на организационно-структурните модели в управлението

Еволюция на организационно-структурните модели в управлението
(Evolution of orgaizational-structural models in management)

 • Price: 4.50 €
Промени в използването на властта и следствия за съвременните управленски практики

Промени в използването на властта и следствия за съвременните управленски практики
(Changes in power use and the Consequences for contemporary management practices)

 • Price: 4.50 €
Парадоксите на властта и свободата при мотивационния процес на човешкия капитал :

Парадоксите на властта и свободата при мотивационния процес на човешкия капитал :
(Paradoxes of authority and freedom in the motivational process of human capital :)

 • Price: 4.50 €
Приложимост на подхода „четворната спирала“ за създаване на иновации за социално интегриране в обществото – практики в България

Приложимост на подхода „четворната спирала“ за създаване на иновации за социално интегриране в обществото – практики в България
(Relevance of Quadruple Helix Approcah for establishing innovations for social integration in society – practices in Bulgaria)

 • Price: 4.50 €
Преодоляване на пречките пред интегрирането на младите хора на пазара на труда в България

Преодоляване на пречките пред интегрирането на младите хора на пазара на труда в България
(Overcoming the obstacles in front of the integration of the young people on the labour market in Bulgaria)

 • Price: 4.50 €
Внедряване на пилотен модел за младежка трудова интеграция

Внедряване на пилотен модел за младежка трудова интеграция
(Implementation of a pilot model for youth labor integration)

 • Price: 4.50 €
Делегирането като функция на управленския процес и условие за проактивно поведение

Делегирането като функция на управленския процес и условие за проактивно поведение
(Delegation as a function of the management process and condition of proactive behavior)

 • Price: 4.50 €
Социалната отговорност на бизнеса като атестат за добро корпоративно управление

Социалната отговорност на бизнеса като атестат за добро корпоративно управление
(The social responsibility of business – an appraisal of sound corporate governance)

 • Price: 4.50 €
Charity communication and corporate social responsibility – the Bulgarian case

Charity communication and corporate social responsibility – the Bulgarian case
(Charity communication and corporate social responsibility – the Bulgarian case)

 • Price: 4.50 €
Управление на рискове при инвестиционен портфейл

Управление на рискове при инвестиционен портфейл
(Management of risks in investment wallet)

 • Price: 4.50 €
Възможности за растеж на организациите чрез иновационни бизнес мрежи

Възможности за растеж на организациите чрез иновационни бизнес мрежи
(Organizations growth capabilities through innovation business networks)

 • Price: 4.50 €
Причини и възможности за преодоляване на проблема с младежката безработица в България

Причини и възможности за преодоляване на проблема с младежката безработица в България
(Reasons and opportunities for treatment of the problem with young unemployment in Bulgaria)

 • Price: 4.50 €
Предизвикателства пред мултинационалналните компании:

Предизвикателства пред мултинационалналните компании:
(Challenges for multinational companies:)

 • Price: 4.50 €
Социалната отговорност като политика на устойчиво потребление

Социалната отговорност като политика на устойчиво потребление
(Social responsibility as a sustainable consumption policy)

 • Price: 4.50 €
Глобални рискове и икономически тенденции в съвременния свят

Глобални рискове и икономически тенденции в съвременния свят
(Global risks and economic trends in the modern world)

 • Price: 4.50 €
Екзогенни фактори, детерминиращи рисковете пред системата за социална защита

Екзогенни фактори, детерминиращи рисковете пред системата за социална защита
(Excogenic factors determining the risks of social protection system)

 • Price: 4.50 €
Фактори за икономическо неравенство :

Фактори за икономическо неравенство :
(Factors for economic inequality :)

 • Price: 4.50 €
Обществени интереси и икономически приоритети през XXI век :

Обществени интереси и икономически приоритети през XXI век :
(Public interests and economic priorities in 21st century :)

 • Price: 4.50 €
Разработване на модел за прогнозиране на риска от изпадане в несъстоятелност на български компании

Разработване на модел за прогнозиране на риска от изпадане в несъстоятелност на български компании
(Developing a bankruptcy prediction model for Bulgarian companies)

 • Price: 4.50 €
Сравнителен анализ на структурата и развитието на клъстерите в България и Европейския съюз

Сравнителен анализ на структурата и развитието на клъстерите в България и Европейския съюз
(Comparative analysis of the structure and development of the clusters in Bulgaria and European Union)

 • Price: 4.50 €
„Зелено“ управление на малкия бизнес – сравнителен анализ на европейски практики

„Зелено“ управление на малкия бизнес – сравнителен анализ на европейски практики
(Green small business management – comparative study of the European practices)

 • Price: 4.50 €
Възможни решения на проблемите в управлението на битови отпадъци в община Русе

Възможни решения на проблемите в управлението на битови отпадъци в община Русе
(Solutions of the problems in solid waste management in Rousse municipality)

 • Price: 4.50 €
Консултантските услуги в публичния сектор

Консултантските услуги в публичния сектор
(Consultancy services in the public sector)

 • Price: 4.50 €
Подходи за пазарно развитие на фирми, действащи на индустриални пазари

Подходи за пазарно развитие на фирми, действащи на индустриални пазари
(Market development approaches for companies active in industrial market)

 • Price: 4.50 €
Експанзията на чуждестранните търговски вериги на регионално и национално ниво и перспективите за развитието на вътрешния ни търговски пазар

Експанзията на чуждестранните търговски вериги на регионално и национално ниво и перспективите за развитието на вътрешния ни търговски пазар
(Regional and national expansion of foreign market chains and perspectives for development of our domestic market)

 • Price: 4.50 €
Модели на стратегическо партньорство в туризма

Модели на стратегическо партньорство в туризма
(Models of strategic partnership in tourism)

 • Price: 4.50 €
Стратегически насоки за управление на човешкия капитал в туризма

Стратегически насоки за управление на човешкия капитал в туризма
(Strategic directions for human capital management in tourism)

 • Price: 4.50 €
Изграждане на нов концептуален модел за туристическо райониране в България – тенденции, критерии и подходи за управление

Изграждане на нов концептуален модел за туристическо райониране в България – тенденции, критерии и подходи за управление
(Building a new modeling model for tourism zoning in Bulgaria – trends, criteria and management approaches)

 • Price: 4.50 €
Маркетинг и бизнес развитие в туризма.

Маркетинг и бизнес развитие в туризма.
(Marketing and business development in tourism.)

 • Price: 4.50 €
Моделиране на свободното време, туризма и рекреацията

Моделиране на свободното време, туризма и рекреацията
(Modelling of leisure time, tourism and recreation)

 • Price: 4.50 €
Тенденции в развитието на развлекателния туризъм в градовете

Тенденции в развитието на развлекателния туризъм в градовете
(Trends in the development of entertainment tourism in the cities)

 • Price: 4.50 €
„Индустрия 4.0“ - визия за бъдещето и революция в бизнеса, управленските парадигми и модели

„Индустрия 4.0“ - визия за бъдещето и революция в бизнеса, управленските парадигми и модели
(„Industry 4.0“ - vision for the future and revolution in business, management paradigms and models)

 • Price: 4.50 €
Индустрия 4.0 – предизвикателства към развитието и управлението на човешкия капитал

Индустрия 4.0 – предизвикателства към развитието и управлението на човешкия капитал
(Industry 4.0 – challenges for the development and management of human capital)

 • Price: 4.50 €
Eкосистемното измерение на управлението, подход за изследване на глобалното представяне на предприятието

Eкосистемното измерение на управлението, подход за изследване на глобалното представяне на предприятието
(The ecosystemic dimension of the governance, an approach to study the global performance of the enterprise)

 • Price: 4.50 €
The impact of growth rate of GDP on savings rate in the Republic of Macedonia

The impact of growth rate of GDP on savings rate in the Republic of Macedonia
(The impact of growth rate of GDP on savings rate in the Republic of Macedonia)

 • Price: 4.50 €
За нов поглед към устойчивото развитие

За нов поглед към устойчивото развитие
(For a new look at sustainable development)

 • Price: 4.50 €
Дигитализация в публичния сектор

Дигитализация в публичния сектор
(Digitalization in public sector)

 • Price: 4.50 €
Бългaрия – рeгиoнaлeн хъб нa Индустрия 4.0

Бългaрия – рeгиoнaлeн хъб нa Индустрия 4.0
(Bulgaria – regional Industry hub 4.0)

 • Price: 4.50 €
Има ли бъдеще концепция „Марс – икономика на интелекта, или за „Общество на пост-работата“?

Има ли бъдеще концепция „Марс – икономика на интелекта, или за „Общество на пост-работата“?
(Is there a future Concept “Mars - Economics of the Intellect or for a “Post-work Society”?)

 • Price: 4.50 €