Posthumanism in Multidisciplinary Studies Cover Image
 • Offer for Individuals Only 15.00 €

Çokdisiplinli Çalışmalarda Posthümanizm
Posthumanism in Multidisciplinary Studies

Contributor(s): Sümeyra Buran (Editor), Pelin Kümbet (Editor)
Subject(s): Anthropology, Philosophy, Theatre, Dance, Performing Arts, Psychology, Visual Arts, Sociology, Film / Cinema / Cinematography
Published by: Transnational Press London
Keywords: posthumanism series; arts; culture; Donna J. Haraway; Karen Barad; Kevin LaGrandeur; literature; Representations; Rosi Braidotti; Sidney I. Dobrin;
Summary/Abstract: Çokdisiplinli Çalışmalarda Posthümanizm, tüm bilimsel ve teknolojik gelişme ve dönüşümleri ele almayı hedeflemekte, posthümanist teorilerin çokludisiplinli çalışmalarda nasıl kavramsallaştırıldığını insanı evrenin merkezine koyan Batı toplumlarının yüzyıllardır ideolojisini ve zihniyetini besleyen insan/doğa, insan/insan olmayan ikili düşüncesini kökten sorgulayarak incelemektedir. Bu bağlamda bu kitap, posthümanizm ile çeşitli farklı disiplinler arasındaki ilişkiyi posthümanist kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde derinlemesine incelerken, posthüman yaşam tarzlarının yansımalarını çok disiplinli çalışmalarda tartışmaktadır. Bu tür seçilmiş çalışmalarda posthümanizmin feminizm, ekoeleştiri, biyopolitika ve transhümanizm gibi kuramlarla ve sinema, performans dansları, biyo-sanat, felsefe, mühendislik, uluslararası ilişkiler, siyaset gibi disiplinlerle olan yakın ilişkisi, bu kuramlara katkıları ve bu kuramların posthümanist kuramlardan nasıl beslendiği doğrultusunda incelenmektedir. Posthümanist bakış açısının, insanın artık istisnai bir varlık olarak değil, gezegeni paylaştığı diğer türlerle doğup ortaya çıkan ve gelişen bir “birlik” olarak gördüğü yaşadığımız dünyayı nasıl açıkladığı ve algıladığı bu disiplinlerle sorgulanmaktadır. Kitap, tekno-bilimsel kültürlerin çoğaldığı, küresel ekonomik zorlukların, çevresel yıkımın ve doğal afetlerin arttığı, dijitalleşmenin yaygınlaştığı dünyaya, insanlık ve insan dışı varlıklar için nasıl bir yaşam ve düzen sunduğu sorularına yanıt arar. İnsan ve insan olmayan varlıklar arasındaki geleneksel sınırlar, teknolojik, biyolojik ve çevresel düzeylerde aşınır ve bulanıklaşır. Bu yeni oluşumda alternatif fikir ve düşüncelerin sunulmasında çokdisiplinli çalışmaların katkısını inceleyen bu serinin ikinci kitabı, okuyucuya insanın değişen dünyasını ve diğer canlı ve cansız varlıklar arasındaki ilişkiyi anlaması için farklı çalışmalar aracılığıyla yeni kapılar açmaktadır.

 • E-ISBN-13: 978-1-80135-123-2
 • Print-ISBN-13: 978-1-80135-122-5
 • Page Count: 489
 • Publication Year: 2022
 • Language: Turkish, English
Giriş: Çokdisiplinli Posthümanizm/ler

Giriş: Çokdisiplinli Posthümanizm/ler
(Introduction: Multidisciplinary Poshumanism/s)

 • Price: 15.00 €
Antroposen, Kapitalosen, Plantasyonosen, Kthulusen: Akrabalık Kurmak

Antroposen, Kapitalosen, Plantasyonosen, Kthulusen: Akrabalık Kurmak
(Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin)

 • Price: 15.00 €
Posthümanist Edimsellik: Maddenin Nasıl Maddeleştiğini/Önem Arz Ettiğini Kavramaya Doğru

Posthümanist Edimsellik: Maddenin Nasıl Maddeleştiğini/Önem Arz Ettiğini Kavramaya Doğru
(Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter)

 • Price: 15.00 €
“Biz” Bu İşte Hep Beraberiz, Fakat Bir ve Aynı Değiliz

“Biz” Bu İşte Hep Beraberiz, Fakat Bir ve Aynı Değiliz
(“We” Are in This Together, But We Are Not One and the Same)

 • Price: 15.00 €
Eleştirel Bir Akım Olarak Posthümanizmin Edebiyat ve Sanattaki Algısı

Eleştirel Bir Akım Olarak Posthümanizmin Edebiyat ve Sanattaki Algısı
(Perception of Posthumanism as a Critical School in Literature and Arts)

 • Price: 15.00 €
Çoklu Medya Türlerinde Posthümanizm ve Anlatıların Eyleyiciliği

Çoklu Medya Türlerinde Posthümanizm ve Anlatıların Eyleyiciliği
(Entertainment of Posthumanism and Narratives in Multimedia Genres)

 • Price: 15.00 €
Post-Hümanizm ve Posthümanist-Feminizm

Post-Hümanizm ve Posthümanist-Feminizm
(Posthumanism and Posthumanist Feminism)

 • Price: 15.00 €
Uluslararası İlişkilerde Posthümanist Dönüşüm: Yeni Materyalizm, Ekolojik Kriz ve Küresel Siyaset

Uluslararası İlişkilerde Posthümanist Dönüşüm: Yeni Materyalizm, Ekolojik Kriz ve Küresel Siyaset
(Posthumanist Turn in International Relations: New materialism, Ecological Crisis and Global Politics)

 • Price: 15.00 €
Post-Hümanizm, Yapay Zeka ve Bilişsel Robotlar

Post-Hümanizm, Yapay Zeka ve Bilişsel Robotlar
(Posthumanism, AI and Intelligent Robots)

 • Price: 15.00 €
Yapay Zekâ ve Posthüman, Postseküler Din: Kişisel Asistanlarda İnanç Önyargısına Bir Bakış

Yapay Zekâ ve Posthüman, Postseküler Din: Kişisel Asistanlarda İnanç Önyargısına Bir Bakış
(AI and Posthuman, Post-secular Religion: A Study of Belief-based Biases among Personal Assistants)

 • Price: 15.00 €
Posthümanizm/Transhümanizm Çerçevesinde Yapay Zekâyla Desteklenmiş Çevreci ve İklim Dostu Enerji Kavramına Yaklaşım

Posthümanizm/Transhümanizm Çerçevesinde Yapay Zekâyla Desteklenmiş Çevreci ve İklim Dostu Enerji Kavramına Yaklaşım
(A Study of Environmental Friendly Energy Supported by AI from a Posthumanist/Transhumanist Perspective)

 • Price: 15.00 €
Posthümanist Eleştirinin Vahasında, Kapsayıcı bir Tiyatronun Gölgesinde

Posthümanist Eleştirinin Vahasında, Kapsayıcı bir Tiyatronun Gölgesinde
(Posthumanist Critique and Comprehensive Theatre)

 • Price: 15.00 €
Yazında ve Sinemada Posthümanizm

Yazında ve Sinemada Posthümanizm
(Posthumanism in literature and cinema)

 • Price: 15.00 €
Ridley Scott’ın Bıçak Sırtı Filminde İnsan Arayışı

Ridley Scott’ın Bıçak Sırtı Filminde İnsan Arayışı
(Search for Human in ridley Scott's Blade Runner)

 • Price: 15.00 €
Posthümanist Sanat Söylemi

Posthümanist Sanat Söylemi
(Posthumanist Art Discourse)

 • Price: 15.00 €
Müzik ve Posthüman

Müzik ve Posthüman
(Music and posthuman)

 • Price: 15.00 €
Posthümanist Ekoeleştiri ve Covid-19: İnsanmerkezcilik Sonrası Doğaya Bakış

Posthümanist Ekoeleştiri ve Covid-19: İnsanmerkezcilik Sonrası Doğaya Bakış
(Posthumanist ecocritique and COVID-19: nature in the posthumancentrism)

 • Price: 15.00 €
Posthümanizm Çağında Biyo-Politika ve Geliştirme Teknolojileri

Posthümanizm Çağında Biyo-Politika ve Geliştirme Teknolojileri
(Biopolitics and innovation in the era of posthumanism)

 • Price: 15.00 €
Pek İnsanca Bir Teşebbüs: Posthümanizm ve Etik

Pek İnsanca Bir Teşebbüs: Posthümanizm ve Etik
(Posthumanism and Ethics)

 • Price: 15.00 €
Posthümanizm, Tıp ve Biyoetik İlişkisi

Posthümanizm, Tıp ve Biyoetik İlişkisi
(Posthumanism, medicine and bioethics)

 • Price: 15.00 €
İnsan Sonrası Siborg Aşkı Çerçevesinde İnsan-Makine Etkileşimi

İnsan Sonrası Siborg Aşkı Çerçevesinde İnsan-Makine Etkileşimi
(Human machine interaction in reference to posthuman cyborg love)

 • Price: 15.00 €
Posthümanizm ve Cinsiyet Sorunsalı

Posthümanizm ve Cinsiyet Sorunsalı
(Posthumanism and gender)

 • Price: 15.00 €
İnsan Sonrası Erkek(lik): Saç Ekimi Örneği

İnsan Sonrası Erkek(lik): Saç Ekimi Örneği
(Masculinity in posthumanism: hair implants)

 • Price: 15.00 €
Posthümanist Gelecekte Makine Yaratan Makineler: Bilimkurgu Sinemasında Yeni Frankenstein’lar

Posthümanist Gelecekte Makine Yaratan Makineler: Bilimkurgu Sinemasında Yeni Frankenstein’lar
(Machines Making Machines in Posthumanist Future: New Frankensteins in Science Fiction Cinema)

 • Price: 15.00 €
Posthümanizm Bizi Kurtarabilir mi?

Posthümanizm Bizi Kurtarabilir mi?
(Can Posthumanism Save Us?)

 • Price: 15.00 €