Perception of Posthumanism as a Critical School in Literature and Arts Cover Image
  • Price 15.00 €

Eleştirel Bir Akım Olarak Posthümanizmin Edebiyat ve Sanattaki Algısı
Perception of Posthumanism as a Critical School in Literature and Arts

Author(s): Kamil Aydin
Subject(s): Philosophy, Psychology, Sociology
Published by: Transnational Press London
Keywords: posthumanism; art, literature;
Summary/Abstract: Üzerinde hemfikir olabileceğimiz temel genel geçer bir gerçek, düşünme ve duyma yetisiyle insanın maddi ve manevi eklektik bir varlık olarak ilk çağdan günümüze özellikle eğitim aracılığıyla yaşama hazırlanma sürecinde bir yönüyle bilime diğer yönüyle de sanat ve edebiyata gereksinimi ve yatkınlığıdır (Burgess 1-8). Bu yatkınlığı göz önüne alarak bu bölümde eleştirel bir akım olarak görülen posthümanizmin edebiyat ve sanattaki algısı üzerine bir eleştirel tartışma sunulacaktır. Dönemsel ele alındığında açıkça görüleceği gibi insan yaşamıyla koşut bir bilim, felsefe ve sanat anlayışı söz konusudur. Örneğin, idealist veya ütopik bir yapıdaki klasik çağın, insanı, doğayı ve yaşamı algılama biçimi ile bunun sanat ve edebiyattaki izdüşümü arasında paralellik bulunmaktadır. Aynı biçimde ortaçağ, aydınlanma ve modern dönemin de kendi içlerinde böyle bir tutarlılık taşıdıklarına tanıklık etmekteyiz. Dolayısıyla bunu edebi ve eleştirel bağlamda somutlaştırmak gerekirse, dönemlerin tüm değer ve özelliklerini yansıtan bir klasik, skolastik, hümanist ve modernist süreçlerden bahsetmek olasıdır.

  • Page Range: 133-138
  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish