Introduction: Multidisciplinary Poshumanism/s Cover Image
  • Price 15.00 €

Giriş: Çokdisiplinli Posthümanizm/ler
Introduction: Multidisciplinary Poshumanism/s

Author(s): Pelin Kümbet, Sümeyra Buran
Subject(s): Ethics / Practical Philosophy, Social Philosophy, Sociology
Published by: Transnational Press London
Keywords: multidisciplinary posthumanism; multidisciplinary; posthumanism; development; change; transformation;
Summary/Abstract: Posthümanizm Serisinin ikinci editöryal kitabı olan Çokdisiplinli Çalışmalarda Posthümanizm, bilimsel, teknolojik, çevresel, medikal ve aynı zamanda sosyokültürel gelişim, değişim ve dönüşümler ışığında, posthümanist teorilerin ve yaklaşımların çokdisiplinli çalışmalarda nasıl kavramsallaştığını ve evrimleştiğini incelemektedir. Bu bağlamda bu kitap, posthümanizm ile çeşitli farklı disiplinler arasındaki ilişki ve etkileşimi posthümanist kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde derinlemesine analiz ederken, posthümanist yaşamların yansımalarını bu farklı çeşitlilikteki disiplinlerde tartışmakta ve bunların nasıl vuku bulduklarını mercek altına yatırmaktadır. Bu yenilikçi çalışmada posthümanizmin feminizm, ekoeleştiri, biyo-politika ve transhümanizm gibi çağdaş kuramlarla sinema, sahne sanatları, tiyatro, performans, dans, müzik, biyosanat, biyoetik, felsefe, tıp, mühendislik, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi gibi birbirinden birçok yönden ayrılan farklı disiplinle ve yaklaşımla olan yakın ilişkisi, bu kuramlara katkıları ve bu kuramların posthümanizmden nasıl beslendiği incelenmektedir. İnsan ve insan olmayan yapılar arasındaki uçurumlar azaldıkça, teknolojik, biyolojik ve çevresel etkenler arasındaki sınırlar aşındıkça ve en önemlisi yerleşmiş ve genel geçer “normal” ve/veya “doğal” algısına meydan okuma farklı disiplinlerde de yaygınlaştıkça, bu disiplinlerdeki posthüman yaklaşımlar bir dizi etik, felsefi, sosyal, politik, kültürel ve sanatsal soru ve yaklaşımı da beraberinde getirmiş ve çözüm yolları aramıştır.

  • Page Range: 31-47
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish