Posthumanism in Literature Cover Image
 • Offer for Individuals Only 9.99 €

Edebiyatta Posthümanizm
Posthumanism in Literature

Contributor(s): Sümeyra Buran (Editor)
Subject(s): Philosophy, Language and Literature Studies, Literary Texts, Studies of Literature
Published by: Transnational Press London
Keywords: ebooks; posthumanism series; text books; Turkce kitap serisi; biyopolitika; edebiyat; ekoeleştiri; feminizm; posthuman; posthumanism; posthümanizm; Sümeyra Buran; transhümanizm
Summary/Abstract: Yirmi birinci yüzyıl ile birlikte ivme kazanan NBIC (nanoteknoloji, biyoteknoloji, enformasyon teknolojileri ve bilişim bilim) teknolojileri alışılageldik kavramlar üzerinden yapılan geleneksel insan tanımlarını ve insana yüklediğimiz değerleri değiştirmektedir. İnsanın ve doğanın ‘doğasını’ değiştirmenin eşiğinde olan kök hücre araştırmaları, yeniden üreme biyoteknolojileri, sentetik biyoloji, insan genom ve gen-tasarım teknolojilerinden, klonlama teknolojileri, türler arası organ nakil teknolojileri ve suni hayat ve yapay yaşam ortamlarına kadar birçok biyomedikal, biyoteknolojik ve sibernetik buluş yeni bir dönüm noktasını ya da insanlık tarihinde yeni bir kırılmayı işaret etmektedir. Söz konusu gelişmelere eşlik eden düşünsel değişimler ise insana ve doğaya dair genel geçer ve asla değişmez diye adlandırdığımız temel kategorileri sorgulayarak dönüşümün gerekliliğini vurgulamaktadır. Posthümanizm bu dönüşümlerin bir yansıması olarak, geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki bağları irdeler; bu bağlamda da insan, insan-ötesi/ üstü/sonrası/dışı/ alternatif senaryolar üretir/sunar. Bütün bu gelişmeleri ve dönüşümleri ele almayı amaçlayan Posthümanizm Serisi’nin ilk kitabı olan Edebiyatta Posthümanizm, Batı toplumlarını ideolojisini ve zihniyetini yüzyıllardır besleyen insanı evrenin merkezi kabul eden anlayış biçiminin vuku bulduğu insan/doğa, insan/insan-olmayan gibi ikili düşünce sistemini kökten çökerten posthümanizm kuramlar bütününün edebi yazında nasıl kavramsallaştırıldığını sorgulamaktadır. Bu bağlamda, bu kitap Posthümanizm ve Edebiyat ilişkisini derinlemesine inceleyen farklı coğrafyalarda ve farklı dönemlerde yazılmış çeşitli Osmanlı-Türk ve Batı edebiyatlarından örnekleri posthümanist kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde analiz ederek insan ötesi yaşam türlerinin edebiyattaki yansımalarını tartışır. Seçilen eserlerde posthümanizmin feminizm, ekoeleştiri, biyopolitika ve transhümanizm gibi kuramlarla birbirlerine katkısı doğrultusunda yakından ilişkisi incelenmektedir.

 • E-ISBN-10: 978-1-80135-0
 • Print-ISBN-13: 978-1-80135-003-7
 • Page Count: 359
 • Publication Year: 2020
 • Language: Turkish
Edebiyat ve Posthümanizm

Edebiyat ve Posthümanizm
(Literature and Posthumanism)

 • Price: 4.50 €
Posthümanizm, Transhümanizm, Antihümanizm, Metahümanizm ve Yeni Materyalizmler: Farklar ve İlişkiler

Posthümanizm, Transhümanizm, Antihümanizm, Metahümanizm ve Yeni Materyalizmler: Farklar ve İlişkiler
(Posthumanism, Transhumanism, Antihumanism, Metahumanism and New Materialisms: Differences and Relationships)

 • Price: 4.50 €
Octavia Butler’ın Yavru Kuş Romanında Posthüman Vampir-insan Eyleyiciliği

Octavia Butler’ın Yavru Kuş Romanında Posthüman Vampir-insan Eyleyiciliği
(Posthumous in Octavia Butler's Novel The Baby Bird Vampire-human Action)

 • Price: 4.50 €
Pat Cadigan Öykülerinde İnsansonrası Beden ve Hafıza

Pat Cadigan Öykülerinde İnsansonrası Beden ve Hafıza
(Body and Memory in the Pat Cadigan Stories)

 • Price: 4.50 €
H.P. Lovecraft’ın “Dunwich Dehşeti” Adlı Öyküsünde Posthümanist Ögeler

H.P. Lovecraft’ın “Dunwich Dehşeti” Adlı Öyküsünde Posthümanist Ögeler
(H.P. In Lovecraft's Story " The Horror of Dunwich” Posthumanist Elements)

 • Price: 4.50 €
Çürüyen Dünya, Eriyen Bedenler: Phillip K. Dick’in Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi? ve Walter M. Miller’ın Leibowitz için bir İlahi’sinde Toksik Manzaralar

Çürüyen Dünya, Eriyen Bedenler: Phillip K. Dick’in Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi? ve Walter M. Miller’ın Leibowitz için bir İlahi’sinde Toksik Manzaralar
(Decaying World, Melting Bodies: Phillip K. Dick's are androids Electric Sheep dreams? and Walter M. Miller's Toxic landscapes in a hymn for Leibowitz)

 • Price: 4.50 €
Angela Carter’ın Spekülatif Romanlarında Hümanizm Eleştirisi ve Posthümanist Belirsizlik

Angela Carter’ın Spekülatif Romanlarında Hümanizm Eleştirisi ve Posthümanist Belirsizlik
(Humanism In Angela Carter's Speculative Novels Criticism and Posthumanist Ambiguity)

 • Price: 4.50 €
İnsan Olan ve İnsan Olmayan Arasında: Frankenstein’ın Posthümanizme Dair Düşündürdükleri

İnsan Olan ve İnsan Olmayan Arasında: Frankenstein’ın Posthümanizme Dair Düşündürdükleri
(Between the Human and the Non-Human: Frankenstein's Arising From Posthumanizm)

 • Price: 4.50 €
Biyogenetik Posthüman Bilimkurgu: Yarının Gen-Tasarımlı Çocukları ve Gen-Kapitalist Sınıfları

Biyogenetik Posthüman Bilimkurgu: Yarının Gen-Tasarımlı Çocukları ve Gen-Kapitalist Sınıfları
(Biogenetic Posthumous Science Fiction: The Gen-designed Children of Tomorrow and the Gen-Capitalist Classes)

 • Price: 4.50 €
Phyllis Dorothy James’in İnsanların Çocukları Adlı Eserine Post-Hümanizm Çerçevesinde Feminist Bir Yaklaşım

Phyllis Dorothy James’in İnsanların Çocukları Adlı Eserine Post-Hümanizm Çerçevesinde Feminist Bir Yaklaşım
(Phyllis Dorothy James's Children of the People a Feminist Approach Within the Framework of Post-Humanism)

 • Price: 4.50 €
Don DeLillo’nun Sıfır K ve Ian McEwan’ın Benim gibi Makineler Adlı Eserlerinde İnsanötesine Dair

Don DeLillo’nun Sıfır K ve Ian McEwan’ın Benim gibi Makineler Adlı Eserlerinde İnsanötesine Dair
(Don DeLillo's Zero K and Ian McEwan's like me Machines in His Works About The Human Nature)

 • Price: 4.50 €
Posthümanizm Bağlamında Doğu-Batı Halk Hikâyelerindeki İnsan-Hayvan İlişkileri: Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Posthümanizm Bağlamında Doğu-Batı Halk Hikâyelerindeki İnsan-Hayvan İlişkileri: Karşılaştırmalı Bir İnceleme
(East-West Folk in the Context of Posthumanism Human-Animal Relations in Their Stories: A Comparative Review)

 • Price: 4.50 €
Zamanın Bedensel Dönüşümü: Osmanlı Gelecek Anlatılarında Posthümanist ve Transhümanist İzler

Zamanın Bedensel Dönüşümü: Osmanlı Gelecek Anlatılarında Posthümanist ve Transhümanist İzler
(Physical Transformation of Time: Ottoman Future Posthumanist and Transhumanist Traces in Their Narratives)

 • Price: 4.50 €
Cengiz Aytmatov’un Romanlarında Post-hümanizm Görünümleri

Cengiz Aytmatov’un Romanlarında Post-hümanizm Görünümleri
(Post-humanism in the Novels of Genghis Aytmatov Appearances)

 • Price: 4.50 €
Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi Romanında Nesneler Arası İlişkiler: Posthümanizm ve Nesne Yönelimli Ontoloji Çerçevesinde Bir Çözümleme

Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi Romanında Nesneler Arası İlişkiler: Posthümanizm ve Nesne Yönelimli Ontoloji Çerçevesinde Bir Çözümleme
(Relations Between Objects in Orhan Pamuk's Novel The Museum of Innocence: An Analysis within the Framework of Posthumanism and Object-oriented Ontology)

 • Price: 4.50 €
Spekülatif Kurguda Yükselen Geleceğin Posthüman Evreni: Alternatif Evrenlerin Ütopyalarındaki İnsan Ötesi Topluma Kendi Gerçekliğimizde Ulaşmayı Başarabilir miyiz?

Spekülatif Kurguda Yükselen Geleceğin Posthüman Evreni: Alternatif Evrenlerin Ütopyalarındaki İnsan Ötesi Topluma Kendi Gerçekliğimizde Ulaşmayı Başarabilir miyiz?
(The Posthumous Universe of the Future Rising in Speculative Fiction: Can We Achieve Transhuman Society in the Utopias of Alternative Universes in Our Own Reality?)

 • Price: 4.50 €
Posthüman Aşkın Ezgisi: Phantomat ve Bedensizlik Özlemi

Posthüman Aşkın Ezgisi: Phantomat ve Bedensizlik Özlemi
(The melody of posthumous love: Phantomat and Bodylessness Longing)

 • Price: 4.50 €