Microtoponyms and macrotoponyms in communication and literature Cover Image

Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze
Microtoponyms and macrotoponyms in communication and literature

Contributor(s): Artur Gałkowski (Editor), Renata Gliwa (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: microtoponym;macrotoponyms;communication;literature
Summary/Abstract: The monograph Microtoponyms and macrotoponyms in communication and literature presented to readers, is a second publication issued as a part of the Nomina loci project under the auspices of the Slavic Onomastics Committee by the International Board of Slavists. The whole series is the outcome of deliberations started during the 18th International and Polish Onomastics Conference “Microtoponyms and macrotoponyms” (Łódź, October 27 – 29, 2012).

  • E-ISBN-13: 978-83-7969-627-7
  • Print-ISBN-13: 978-83-7969-626-0
  • Page Count: 429
  • Publication Year: 2015
  • Language: Slovak, English, French, Russian, Czech, Polish
Спільне та відмінне у принципах номінації поселень і мікрооб’єктів

Спільне та відмінне у принципах номінації поселень і мікрооб’єктів
(Common and different features in the naming principles of settlemnets and small geographic objects)

Výslovnostní specifika toponym v češtině

Výslovnostní specifika toponym v češtině
(Specificities of pronunciation of toponyms in Czech)

Paralelní formace v anoikonymii Čech

Paralelní formace v anoikonymii Čech
(Parallel Formations in Anoikonyms of Bohemia)

(Nie)autentyczność mikrotoponimów ustalonych po 1945 roku na tzw. Ziemiach Zachodnich

(Nie)autentyczność mikrotoponimów ustalonych po 1945 roku na tzw. Ziemiach Zachodnich
((In)authenticity of microtoponyms determined after 1945 on so-called Western Lands in Poland)

Способи вираження посесивності в мікротопонімії та ойконімії України

Способи вираження посесивності в мікротопонімії та ойконімії України
(The Ways of Expressing Possessive (Possessivus) in Microtoponymy and Place Names of Ukraine)

Semantyka nazw własnych w ujęciu neurolingwistycznym

Semantyka nazw własnych w ujęciu neurolingwistycznym
(Proper names semantics in neurolinguistical depiction)

Egzonimizacja polskich toponimów w języku francuskim

Egzonimizacja polskich toponimów w języku francuskim
(Exonymisation of toponyms of the territory of Poland in French language)

“Piazza Bologna” a Roma: studio di caso di un panorama onimico. Processi transonimici di macro- e microtoponimi

“Piazza Bologna” a Roma: studio di caso di un panorama onimico. Processi transonimici di macro- e microtoponimi
(“Piazza Bologna” in Rome: case study of an onymic landscape. Macroand microtoponyms in transonymic processes)

Warianty odmiejscowych struktur przymiotnikowych w polskiej antroponimii

Warianty odmiejscowych struktur przymiotnikowych w polskiej antroponimii
(Adjectival Structure Variants of Surnames of Place-Names Origin in Polish Anthroponomy)

Z problematyki słoweńskich nazw mieszkańców i przymiotników pochodnych od nazw miejscowych

Z problematyki słoweńskich nazw mieszkańców i przymiotników pochodnych od nazw miejscowych
(On names for inhabitants and adjectives derived from Slovene place names)

Živé osobné mená a pomenovacie modely v slovensko-poľskom jazykovom pomedzí

Živé osobné mená a pomenovacie modely v slovensko-poľskom jazykovom pomedzí
(Living (unofficial) personal names and naming patterns in the Slovak-Polish Language Boundary)

Toponymá v živých osobných menách

Toponymá v živých osobných menách
(Toponyms in living (unofficial) personal names)

Nazwy roślin uprawnych w śląskiej toponimii

Nazwy roślin uprawnych w śląskiej toponimii
(Crop names in the Silesian toponymy)

Wariantywność fleksyjna mikrotoponimów i mikrotoponimów jednakowo brzmiących na podstawie wybranych polskich nazw miejscowych

Wariantywność fleksyjna mikrotoponimów i mikrotoponimów jednakowo brzmiących na podstawie wybranych polskich nazw miejscowych
(Flexion of identical micro- and macrotoponyms based on the example of selected Polish names)

Toponimy z końcówką ‘-e w mianowniku

Toponimy z końcówką ‘-e w mianowniku
(Toponyms as group with a primary ‘-e)

Nazwy wybranych form ochrony przyrody – podobieństwa i różnice

Nazwy wybranych form ochrony przyrody – podobieństwa i różnice
(Names of the selected forms of nature – similarities and differences)

Terytorialna i kulturowa identyfikacja w krakowskich nazwach firmowych

Terytorialna i kulturowa identyfikacja w krakowskich nazwach firmowych
(Territorial and Cultural Identification in Cracovian Names of Firms)

Mikrotoponimy w systemie identyfikacji wizualnej wybranych łódzkich firm medycznych

Mikrotoponimy w systemie identyfikacji wizualnej wybranych łódzkich firm medycznych
(Microtoponyms in the corporate design of the selected local medical companies from Lodz)

Les noms de résidences et d’ensembles résidentiels: entre toponyme urbain et nom commercial

Les noms de résidences et d’ensembles résidentiels: entre toponyme urbain et nom commercial
(Names of condominiums and housing estates – between the urban toponym and the commercial name)

Nazwy przystanków komunikacji miejskiej w Polsce. Punkt widzenia językoznawcy i organizatora komunikacji miejskiej

Nazwy przystanków komunikacji miejskiej w Polsce. Punkt widzenia językoznawcy i organizatora komunikacji miejskiej
(The names of the urban transport stops)

Wyznaczniki proprialności leksemów w dokumentach z XVIII i XIX wieku (na przykładzie nazewnictwa miejskiego Rzeszowa)

Wyznaczniki proprialności leksemów w dokumentach z XVIII i XIX wieku (na przykładzie nazewnictwa miejskiego Rzeszowa)
(The priopriality of lexeme determinants in documents dating back XVII and XIX centuries (based on Rzeszów’s urban onomastics))

Inspiracje kulturowe we współczesnych oficjalnych nazwach wiejskich ulic w województwie podkarpackim

Inspiracje kulturowe we współczesnych oficjalnych nazwach wiejskich ulic w województwie podkarpackim
(Cultural inspirations in modern official names of rural streets in the Province of Podkarpacie)

Mikrotoponimy kaszubskie jako świadectwo różnorodności kulturowe

Mikrotoponimy kaszubskie jako świadectwo różnorodności kulturowe
(Kashubian mikrotoponymy of as a proof of the culture variety)

Colour terms in microtoponymy of Western Bulgaria (with special attention to metaphoric uses of colour terms)

Colour terms in microtoponymy of Western Bulgaria (with special attention to metaphoric uses of colour terms)
(Colour terms in microtoponymy of Western Bulgaria (with special attention to metaphoric uses of colour terms))

Problemy onomastyczne czy translatorskie – kilka uwag o onomastyce migowej

Problemy onomastyczne czy translatorskie – kilka uwag o onomastyce migowej
(Onomastic or Translation Problems – a Few Remarks on Sign Language Onomastics)

Vers une classification toponymique des pseudonymes en français tchaté

Vers une classification toponymique des pseudonymes en français tchaté
(To a toponymic classification of nicknames in French chats)

Sposoby użycia nazw toponimicznych w tekstach prasowych

Sposoby użycia nazw toponimicznych w tekstach prasowych
(Ways of using toponymic names in press texts)

Wartości konotacyjne wybranych toponimów (na materiale publicystyki prasowej)

Wartości konotacyjne wybranych toponimów (na materiale publicystyki prasowej)
(Connotative values of selected toponyms (based on press journalism))

Nazwy miejsc w wybranych utworach literatury niemimetycznej

Nazwy miejsc w wybranych utworach literatury niemimetycznej
(Place names in selected non-mimetic literary texts)

Vyvažovací světadíl, Dehydrované moře a Nakřupnuté hory – vítejte na Zeměploše T. Pratchetta

Vyvažovací světadíl, Dehydrované moře a Nakřupnuté hory – vítejte na Zeměploše T. Pratchetta
(Counterweight Continent, Dehydrated Ocean and Carrack Mountain – Welcome to T. Pratchett’s Discworld)

Wokół wybranych propozycji nazewniczych Dembołęckiego w świetle idei Wywodu jedynowłasnego państwa świata

Wokół wybranych propozycji nazewniczych Dembołęckiego w świetle idei Wywodu jedynowłasnego państwa świata
(Around Chosen Dembołęcki’s Naming Proposals in the Light of the Treatise [on the Only True Country of the World’s] Ideas)

Nazwy miejscowe Ponidzia w utworach Adolfa Dygasińskiego

Nazwy miejscowe Ponidzia w utworach Adolfa Dygasińskiego
(Local names of Ponidzie in the works by Adolf Dygasiński)

„W Koluszkach, w Mińsku, w Chile” – przestrzeń poetycka wierszy i piosenek Agnieszki Osieckiej toponimami pisana

„W Koluszkach, w Mińsku, w Chile” – przestrzeń poetycka wierszy i piosenek Agnieszki Osieckiej toponimami pisana
(„W Koluszkach, w Mińsku, w Chile” – poetic space Osiecka’s poems and songs written by toponyms)

Miejsca (nie)PODobne – toponimia w historiach alternatywnych

Miejsca (nie)PODobne – toponimia w historiach alternatywnych
(AntiPODian places − toponomastics in alternative history)

La toponimia nella narrativa contemporanea polacca tradotta verso l’italiano

La toponimia nella narrativa contemporanea polacca tradotta verso l’italiano
(Toponymy in contemporary Polish novels translated into Italian)

La toponymie du monde des sorciers en anglais, français, italien et polonais ou quelques aspects des traductions d’Harry Potter

La toponymie du monde des sorciers en anglais, français, italien et polonais ou quelques aspects des traductions d’Harry Potter
(English, French, Italian, and Polish toponyms in the wizarding world or some aspects of the translations of Harry Potter)

Nestor slovenskej onomastiky a jazykovedy prof. PhDr. Vincent Blanár, DrSc. (1.12.1920–27.09.2012)

Nestor slovenskej onomastiky a jazykovedy prof. PhDr. Vincent Blanár, DrSc. (1.12.1920–27.09.2012)
(Prof. PhDr. Vincent Blanár, DrSc. (*1 December 1920 – †27 September 2012), the doyen of Slovak onomastics and linguistics)