Microtoponymy and Macrotoponymy. Preliminary Problems Cover Image

Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna
Microtoponymy and Macrotoponymy. Preliminary Problems

Author(s): Artur Gałkowski, Renata Gliwa
Subject(s): Language and Literature Studies, Geography, Regional studies, Western Slavic Languages, Eastern Slavic Languages, South Slavic Languages, Baltic Languages
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: microtoponyms;macrotoponyms;toponymy;toponomastics;onymy;onomastics
Summary/Abstract: This book under the title Microtoponymy and macrotoponymy. Preliminary problems is the first volume of three-volume treatise in the series Nomina loci created and published in the onomastic center in Lodz after the 18th International and Polish Onomastic Conference, abroad and comprehensive project supported by over one hundred Polish, Slavic and non-Slavic authors. The next two books in the series will be published under the titles: Microtoponyms and macrotoponyms in communication and literature and Geographical names in physical space. The present volume starts from the chapter that introduces the general and theoretical problems of microtoponymy and macrotoponymy as the fundamental categories of geonymy in its oico- and anoiconymyc dimension and focuses on the principal theses discussed within the book. The series of publications Nomina loci is supported by the Commission of Slavic Onomastics at the International Committee of Slavists, which promotes the latest achievements in onomastic research both in Slavic area and in other regions of the world, in all basic subdisciplines of onomastics: toponomastics, anthroponomastics, chrematonomastics, literary onomastics and onomastic theory. This first book Microtoponymy and macrotoponymy. Preliminary problems deals with the theses of toponomastic studies with necessary references to other areas of onomastics, what seems crucial from the theoretical point of view.

  • E-ISBN-13: 978-83-7969-724-3
  • Print-ISBN-13: 978-83-7969-307-8
  • Page Count: 345
  • Publication Year: 2014
  • Language: Slovak, English, Bulgarian, Russian, Czech, Polish, Belarussian
Preliminaria do badań nad mikro- i makrotoponimią

Preliminaria do badań nad mikro- i makrotoponimią
(Introduction to the research on microtoponymy and macrotoponymy)

Aspekty „mikro” a „makro” jako interpretační a klasifikační problém v onomastice

Aspekty „mikro” a „makro” jako interpretační a klasifikační problém v onomastice
(The „micro” or „macro” aspects as the interpretation and classification challenge in onomastics)

Zadania współczesnej toponomastyki w świetle wewnętrznych zróżnicowań i perspektyw badawczych

Zadania współczesnej toponomastyki w świetle wewnętrznych zróżnicowań i perspektyw badawczych
(Tasks of modern toponymy in light of internal differences and research perspectives)

Komunikačný register a proprium

Komunikačný register a proprium
(Communication register and proprium)

Možnosti a perspektivy výzkumu slovanské anoikonymie

Možnosti a perspektivy výzkumu slovanské anoikonymie
(Possibilities and perspectives of the research of Slavonic anoikonymy)

Place names in Scottish Gaelic literature: The case of Sorley MacLean’s poetry

Place names in Scottish Gaelic literature: The case of Sorley MacLean’s poetry
(Place names in Scottish Gaelic literature: The case of Sorley MacLean’s poetry)

Mikrotoponimy i makrotoponimy w pamiętniku Stanisława Pigonia Z Komborni w świat

Mikrotoponimy i makrotoponimy w pamiętniku Stanisława Pigonia Z Komborni w świat
(Microtoponyms and macrotoponyms in Stanisław Pigoń’s diary From Kombornia into the world)

Microtoponimi e macrotoponimi nell’antichità

Microtoponimi e macrotoponimi nell’antichità
(Microtoponyms and macrotoponyms in Antiquity)

‘Microtoponymy’ as a key for geographical description A case study in Catalonia, Spain

‘Microtoponymy’ as a key for geographical description A case study in Catalonia, Spain
(‘Microtoponymy’ as a key for geographical description A case study in Catalonia, Spain)

Makrotoponimy we współczesnym świecie

Makrotoponimy we współczesnym świecie
(Macrotoponyms in today’s world)

Традиционное и новое в русской топонимической терминологии

Традиционное и новое в русской топонимической терминологии
(Innovative and traditional aspects of Russian toponymic terminology)

Региональная гидронимия и проблемы ее изучения

Региональная гидронимия и проблемы ее изучения
(Regional hydronymics and some problems related to its study)

Uwagi o dawnej mikrotoponimii rosyjskiej

Uwagi o dawnej mikrotoponimii rosyjskiej
(Remarks on old Russian microtoponymy)

Výskumné smery slovenskej a českej toponomastiky

Výskumné smery slovenskej a českej toponomastiky
(Czech and Slovak toponomastics research directions)

Zo zásad koncepcie spracovania lexiky slovenských terénnych názvov

Zo zásad koncepcie spracovania lexiky slovenských terénnych názvov
(On some principles of the conception of the Slovak anoikonym lexis processing)

Лексикално-семантични категории теренни имена в България

Лексикално-семантични категории теренни имена в България
(Topical classification of semantic category of place names in Bulgaria)

Z badań nad starymi ojkonimami w Bułgarii

Z badań nad starymi ojkonimami w Bułgarii
(From studies of the old names of settlements in Bulgaria)

Trwałość i ulotność nazw terenowych

Trwałość i ulotność nazw terenowych
(Stability and transience of ground names)

Uwagi o zbieraniu i budowie nazw terenowych

Uwagi o zbieraniu i budowie nazw terenowych
(Notes on the collection and construction of field names)

Metafory i metonimie w oronimach tatrzańskich

Metafory i metonimie w oronimach tatrzańskich
(Metaphor and metonymy in Tatra oronyms)

Makro- i mikrotoponimy: zmiana statusu w nazewnictwie miejskim (na przykładzie nazw nowych dzielnic Poznania)

Makro- i mikrotoponimy: zmiana statusu w nazewnictwie miejskim (na przykładzie nazw nowych dzielnic Poznania)
(Macro- and microtoponyms: Change of status in city naming (based on names of the new districts of Poznań))

Nowe tendencje w nazewnictwie osiedli mieszkaniowych w Polsce

Nowe tendencje w nazewnictwie osiedli mieszkaniowych w Polsce
(New trends in naming of housing estates in Poland)

Wielka Rewolucja Francuska oraz Rewolucja Październikowa a toponimy. Polityka a toponimia

Wielka Rewolucja Francuska oraz Rewolucja Październikowa a toponimy. Polityka a toponimia
(The Great French Revolution and the October Revolution vs. toponyms. Politics vs. toponymy)

Mikrotoponimia chińska. Chińskie nazwy miejsc widokowych

Mikrotoponimia chińska. Chińskie nazwy miejsc widokowych
(Chinese microtoponymy. Chinese names of scenic spots)

Główne procesy w nominacji za pomocą nazw własnych (w kontekście związków między toponimami i chrematonimami)

Główne procesy w nominacji za pomocą nazw własnych (w kontekście związków między toponimami i chrematonimami)
(Major processes in proper name nomination (with a view to the relationship between toponyms and chrematonyms))

Aspekt lokalizujący chrematonimów w świetle mikrotoponimii i makrotoponimii

Aspekt lokalizujący chrematonimów w świetle mikrotoponimii i makrotoponimii
(The localization aspect of chrematonyms in the light of microtoponyms and macrotoponyms)

Nazwy części wsi, przysiółków, osad i rumunków – nazwy terenowe czy miejscowe? (na podstawie toponimów ziemi dobrzyńskiej)

Nazwy części wsi, przysiółków, osad i rumunków – nazwy terenowe czy miejscowe? (na podstawie toponimów ziemi dobrzyńskiej)
(The names of the villages, hamlets, settlements and rumunki – macrotoponyms or microtoponyms? (based on Dobrzyń toponyms))

Роля мікратапаніміі ў выяўленні семантыкі мясцовых апелятываў (на ўсходнепалескім матэрыяле)

Роля мікратапаніміі ў выяўленні семантыкі мясцовых апелятываў (на ўсходнепалескім матэрыяле)
(The role of microtoponymy in identifying the semantics of local appellatives (in the material from Eastern Palessie))

Expresívnosť orohodoným

Expresívnosť orohodoným
(Expressivity of orohodonyms)

Toponimy w słownikach ogólnych języka polskiego

Toponimy w słownikach ogólnych języka polskiego
(Toponyms in general Polish dictionaries)

Osiągnięcia onomastyczne jubilatów

Osiągnięcia onomastyczne jubilatów
(Onomastic achievements of honoured linguists)

Ernst Eichler – człowiek i onomasta ponad granicami

Ernst Eichler – człowiek i onomasta ponad granicami
(Ernst Eichler – man and onomast beyond the borders)

Sławomir Gala – dialektolog, onomasta, dydaktyk, organizator nauki

Sławomir Gala – dialektolog, onomasta, dydaktyk, organizator nauki
(Sławomir Gala – dialectologist, onomast, educator, man of science)