Labor and social protection in the conditions of global public, economic and social changes Cover Image

Трудът и социалната защита в условията на глобални обществени, икономически и социални промени
Labor and social protection in the conditions of global public, economic and social changes

Contributor(s): Valeri Apostolov (Editor), Marin Paunov (Editor), Marin Neikov (Editor), Neno Pavlov (Editor), Lalko Dulevski (Editor), Margarita Atanasova (Editor), Miroslava Peicheva (Editor), Evgeni Evgeniev (Editor), Galina Dimitrova (Editor), Emiliia Maslarova (Editor), Irena Markova (Editor), Irina Danailova (Editor), Mariana Keremidchieva (Editor), Ralitza Pandurska (Editor), Todor Todorov (Editor), Desislava Koleva-Stefanova (Editor), Mariya Mancheva (Editor)
Subject(s): Economy, Law, Constitution, Jurisprudence, Business Economy / Management, Human Resources in Economy, Labour and Social Security Law
Published by: Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
Keywords: labor; social protection; human resources management; insurance; social security
Summary/Abstract: The collection includes reports from the jubilee scientific conference on the topic: "Labor and social protection in the conditions of global public, economic and social changes", held on 31.05.2023. The conference is organized on the occasion of the 50th anniversary of the "Human Resources and Social Protection" department, the 70th anniversary of the "Human Resources Economics" major and the 32nd anniversary of the "Insurance and Social Affairs" major. The main thematic directions of the reports presented at the conference are in the field of: labor market, industrial relations, human resources management, organizational behavior and corporate culture, health and safety working conditions, insurance, social security, corporate social liability etc.

  • Print-ISBN-13: 978-619-232-731-6
  • Page Count: 634
  • Publication Year: 2023
  • Language: Bulgarian
Поздравителни адреси

Поздравителни адреси
(Welcome adresses)

За някои предизвикателства пред управлението на хора при дистанционните методи на работа

За някои предизвикателства пред управлението на хора при дистанционните методи на работа
(Upon some challenges facing people management during distance working)

Системна промяна към компетентностен подход и дигитална трансформация

Системна промяна към компетентностен подход и дигитална трансформация
(Systematic change towards the competency-based approach and digital transformation)

Труд и социална идентичност

Труд и социална идентичност
(Work and social identity)

Защита на покупателната сила на доходите от социални помощи

Защита на покупателната сила на доходите от социални помощи
(Protection of purchasing power of incomes from social assistance)

Заетостта в България – динамика и структурни особености в условия на външни и вътрешни шокове

Заетостта в България – динамика и структурни особености в условия на външни и вътрешни шокове
(Labour market in Bulgaria – dynamic and structural peculiarities in conditions of external and internal shocks)

От монетарен към многоаспектен подход в разбирането за цената на труда

От монетарен към многоаспектен подход в разбирането за цената на труда
(From a monetary to a multifaceted approach in the understanding about the labour cost)

Дизайн мислене и управление на човешките ресурси

Дизайн мислене и управление на човешките ресурси
(Design thinking and human resources management)

Предизвикателства пред дейността по човешки ресурси в дигиталната ера

Предизвикателства пред дейността по човешки ресурси в дигиталната ера
(Challenges for HR activity in the digital age)

Въздействие на активните политики на пазара на труда върху гъвкавостта му

Въздействие на активните политики на пазара на труда върху гъвкавостта му
(The impact of active labour market policies on its flexibility)

Емоционалната интелигентност и ролята ѝ при организацията на трудовата дейност

Емоционалната интелигентност и ролята ѝ при организацията на трудовата дейност
(Emotional intelligence and the role of labour organizations)

Рискове и гаранции за пенсионерите във фазата на изплащане от универсалните пенсионни фондове

Рискове и гаранции за пенсионерите във фазата на изплащане от универсалните пенсионни фондове
(Risks and guarantees for pensioners in the payout phase from the universal pension funds)

Социално-икономическите права в практиката на Европейския съд по правата на човека

Социално-икономическите права в практиката на Европейския съд по правата на човека
(Socio-economic rights in the practice of the European court of Human rights)

Тенденции и предизвикателства пред развитието на човешките ресурси в транспортния сектор

Тенденции и предизвикателства пред развитието на човешките ресурси в транспортния сектор
(Trends and challenges for the development of human resources in the transport sector)

Предизвикателства пред индустриалните отношения в условията на дигитализация

Предизвикателства пред индустриалните отношения в условията на дигитализация
(Industrial relations challenges in the condition of digitalization)

Дистрибуционни канали на застрахователния пазар в България – състояние, тенденции, перспективи

Дистрибуционни канали на застрахователния пазар в България – състояние, тенденции, перспективи
(Distribution channels of the insurance market in Bulgaria - state, trends, prospects)

Съвременни аспекти и предизвикателства пред фирмената конкурентоспособност

Съвременни аспекти и предизвикателства пред фирмената конкурентоспособност
(Contemporary aspects and challenges to the company‘s competitiveness)

Основни тенденции в развитието на животозастрахователния пазар в България

Основни тенденции в развитието на животозастрахователния пазар в България
(Main trends in the development of the life insurance market in Bulgaria)

Арт застраховане – иновационни решения и тенденции за развитие на застрахователния пазар

Арт застраховане – иновационни решения и тенденции за развитие на застрахователния пазар
(Art insurance - innovative solutions and trends in the development of the insurance market)

Дефицитни дигитални умения в условия на цифровизация

Дефицитни дигитални умения в условия на цифровизация
(Deficient digital skills in terms of digitalization)

Ефективност на инвестициите по отношение на регионалните трудови пазари в България

Ефективност на инвестициите по отношение на регионалните трудови пазари в България
(Efficiency of investments on regional labour markets in Bulgaria)

Универсалните пенсионни фондове – предизвикателства на фазата на изплащането на натрупаните средства

Универсалните пенсионни фондове – предизвикателства на фазата на изплащането на натрупаните средства
(The universal pension funds – challenges in the payout phase of accumulated funds)

Финансови измами и престъпления, извършвани с доходите на персонала от предприятията

Финансови измами и престъпления, извършвани с доходите на персонала от предприятията
(Financial frauds and crimes committed with the income of the staff by the enterprises)

Хората като фактор в оценката на риска при създаването и въвеждането на разрушителни технологии

Хората като фактор в оценката на риска при създаването и въвеждането на разрушителни технологии
(People as a factor in risk assessment of creating and implementing disruptive technologies)

Сближаване в Европейския съюз в здравната област в контекста на новосъздадения здравен съюз

Сближаване в Европейския съюз в здравната област в контекста на новосъздадения здравен съюз
(EU cohesion in the field of health in the context of the newly established Health union)

Дигитален работодателски брандинг и подбор на кадри чрез социалната B2B мрежа LinkedIn

Дигитален работодателски брандинг и подбор на кадри чрез социалната B2B мрежа LinkedIn
(Digital employer branding and recruitment through the B2B social network LinkedIn)

Адекватност и еквивалентност в публичното пенсионно осигуряване в България

Адекватност и еквивалентност в публичното пенсионно осигуряване в България
(Adequacy and equivalence in public pension insurance in Bulgaria)

Изкуственият интелект в дейността на социалното осигуряване – бъдещето вече е тук

Изкуственият интелект в дейността на социалното осигуряване – бъдещето вече е тук
(Artificial intelligence in the social security activity – the future is already here)

Динамика и определяне на минималната работна заплата в Република България

Динамика и определяне на минималната работна заплата в Република България
(Dynamics and setting of the statutory minimum wage in the Republic of Bulgaria)

Тенденции при общото застраховане в България

Тенденции при общото застраховане в България
(Trends in the non-life insurance in Bulgaria)

Нови изисквания към проектирането на труда в организациите и актуални промени в Кодекса на труда

Нови изисквания към проектирането на труда в организациите и актуални промени в Кодекса на труда
(New requirements for the design of work in organizations and current changes in the Labor code)

Актуални приоритети на вътрешния одит в областта на човешките ресурси

Актуални приоритети на вътрешния одит в областта на човешките ресурси
(Current priorities of internal audit in the field of human resources)

Функционално предназначение на социалните трансфери в страните-членки на ЕС

Функционално предназначение на социалните трансфери в страните-членки на ЕС
(Functional purpose of social transfers in European union countries)

Роля на обучението по предприемачество за бъдещето на рабoтнaтa сила

Роля на обучението по предприемачество за бъдещето на рабoтнaтa сила
(The role of entrepreneurship education for the future of the workforce)

Тенденции и динамика на пазара на труда и развитието на “ИТ ” индустрията в България

Тенденции и динамика на пазара на труда и развитието на “ИТ ” индустрията в България
(Trends and dynamics of the labor market and the development of the ‘’IT” industry in Bulgaria)

Влияние на дигиталната трансформация върху управлението на човешките ресурси в търговските предприятия

Влияние на дигиталната трансформация върху управлението на човешките ресурси в търговските предприятия
(Impact of digital transformation on human resource management in commercial enterprises)

Първите допълнителни плащания за старост от универсален пенсионен фонд в България

Първите допълнителни плащания за старост от универсален пенсионен фонд в България
(The first additional old-age payments from a universal pension fund in Bulgaria)

Социалните цели на Европейския съюз като фактор за устойчиво развитие

Социалните цели на Европейския съюз като фактор за устойчиво развитие
(The social targets of the European Union as a factor for sustainable development)

Подход за анализ на осигурените лица и на натрупаните средства в пенсионните фондове от втори и трети стълб на пенсионната система в България за периода 2012-2021

Подход за анализ на осигурените лица и на натрупаните средства в пенсионните фондове от втори и трети стълб на пенсионната система в България за периода 2012-2021
(Approach for analysis of insured persons and accumulated funds in pension funds from the second and third pillars of the pension system in Bulgaria for the period 2012-2021)

Насърчаване на интеграцията на хората в неравностойно положение на пазара на труда - мерки, стимули и предизвикателства

Насърчаване на интеграцията на хората в неравностойно положение на пазара на труда - мерки, стимули и предизвикателства
(Promoting the integration of disadvantaged people in the labour market – measures, incentives, challenges)

Актуални тенденции в заплащането и социалните придобивки на складовите работници в българските производствени и търговски организации

Актуални тенденции в заплащането и социалните придобивки на складовите работници в българските производствени и търговски организации
(Current trends in remuneration and social benefits of warehouse workers in Bulgarian manufacturing and trading organizations)

Възможности за прилагане на концепцията за корпоративна социална отговорност в транспортния сектор: проблеми и решения

Възможности за прилагане на концепцията за корпоративна социална отговорност в транспортния сектор: проблеми и решения
(Possibilities for corporate social responsibility concept implementation in the transport sector: problems and solutions)

Предизвикателства пред местните власти в подкрепата на социалните предприятия в условия на криза

Предизвикателства пред местните власти в подкрепата на социалните предприятия в условия на криза
(Challenges for local authorities in supporting social enterprises in crisis conditions)

Ключови данъчноправни предизвикателства за работодателите във връзка с COVID-19

Ключови данъчноправни предизвикателства за работодателите във връзка с COVID-19
(Key tax law challenges for the employers related to COVID-19)

Приватизацията на пенсионното осигуряване: пенсионната политика в държавите членки на Европейския съюз от Централна и Източна Европа двадесет и пет години след старта на реформите

Приватизацията на пенсионното осигуряване: пенсионната политика в държавите членки на Европейския съюз от Централна и Източна Европа двадесет и пет години след старта на реформите
(Privatization of pension insurance: pension policy in the EU member states from Central and Eastern Europe twenty-five years after the start of the reforms)

Изменения в системата за провеждане на интервю след пандемията

Изменения в системата за провеждане на интервю след пандемията
(Changes in the conduct system interview after the pandemic)

Инфлацията като конфликт на разпределението

Инфлацията като конфликт на разпределението
(Inflation as distributive conflict)

Взаимовръзки между безработица, нива на престъпност и образователно равнище в България

Взаимовръзки между безработица, нива на престъпност и образователно равнище в България
(Relationships between unemployment, crime rates and educational level in Bulgaria)

Управление на конфликти в организацията

Управление на конфликти в организацията
(Management of conflicts in the organization)

Професионални очаквания и нагласи на мъжете и жените – прилики и разлики

Професионални очаквания и нагласи на мъжете и жените – прилики и разлики
(Professional expectations and attitudes of men and women – similarities and differences)

Промяната в търсенето и предлагането на застраховки в условията на пандемия и дигитализация

Промяната в търсенето и предлагането на застраховки в условията на пандемия и дигитализация
(The change in the demand and supply of insurance in the conditions of the pandemic and digitalization)

Влияние на благополучието на работното място върху трудовото поведението на служителите

Влияние на благополучието на работното място върху трудовото поведението на служителите
(Impact of well-being at work on behavior of employees)

Значение на продуктът с базови характеристики (MVP) за дигиталното предприемачество

Значение на продуктът с базови характеристики (MVP) за дигиталното предприемачество
(Significance of MVP (minimum viable product) for digital entrepreneurship)

Капацитет на трансграничните железопътни превози, условие за постигане на кръгова икономика в Република България

Капацитет на трансграничните железопътни превози, условие за постигане на кръгова икономика в Република България
(Capacity of cross-border railway transportation, a condition for achieving a circular economy in Republic of Bulgaria)

Проблеми в процесите на дигитална трансформация при данъчния и осигурителен контрол на някои данъчните облекчения за физически лица в България

Проблеми в процесите на дигитална трансформация при данъчния и осигурителен контрол на някои данъчните облекчения за физически лица в България
(Digital transformation processes problems in the environment of tax reliefs and social insurance control of for physical persons in Bulgaria)

Основни социални права чрез качествено образование и улеснен достъп до пазара на труда в транспорта

Основни социални права чрез качествено образование и улеснен достъп до пазара на труда в транспорта
(Basic social rights through quality education and easier access to the transport labour market)

Цели на Eвропейската стратегия за заетост и план за реализирането им в България посредством Стратегия по заетостта 2021-2030 г. и Национален план за действие по заетостта

Цели на Eвропейската стратегия за заетост и план за реализирането им в България посредством Стратегия по заетостта 2021-2030 г. и Национален план за действие по заетостта
(Objectives of the European employment strategy and a plan for their implementation in Bulgaria through the Employment strategy 2021-2030 and the National employment action plan)

Реализация на мигранти на Пазара на труда в Република България

Реализация на мигранти на Пазара на труда в Република България
(Implementation of migrants on the labor market in the Republic of Bulgaria)

Социална защита в условията на глобални маркетингови промени

Социална защита в условията на глобални маркетингови промени
(Social protection in the conditions of global marketing changes)