Yearbook of Slovakia's Foreign Policy 1999 Cover Image

Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 1999
Yearbook of Slovakia's Foreign Policy 1999

Contributor(s): Alena Kotvanová (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Social Sciences, Law, Constitution, Jurisprudence, Geography, Regional studies, Constitutional Law, International Law, Civil Society, Public Administration, Sociology, Diplomatic history, Recent History (1900 till today), Economic policy, Government/Political systems, International relations/trade, Security and defense, Evaluation research, Transformation Period (1990 - 2010), EU-Accession / EU-DEvelopment, EU-Legislation
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 1999; foreign policy; EU; NATO; OECD; integrations; government; evaluation; NGO; education; law; constitution; economy; security; defense; international organizations; consulate; armed forces; missions;
Summary/Abstract: Myšlienka vydávať Ročenku zahraničnej politiky Slovenskej republiky vznikla v obnovenom Slovenskom inštitúte medzinárodných štúdií na základe diskusií s pra covníkmi Inštitútu a nezávislými expertmi ešte v prípravnej fáze zriaďovania Inštitú tu v roku 1998. Spoločenská objednávka pravidelne vydávať zborník názorov a hod notení zahraničnej politiky štátu vyplynula z potreby registrovať vo forme dostupnej odbornej verejnosti vývoj v oblasti zahraničnej politiky v kľúčovom období zrodu štátu. Ročenka ako dobový zdroj informácií a hodnotení zahraničnej politiky zo stra ny rozhodujúcich aktérov spolu s priebežnou chronológiou zahraničnopolitických udalostí a ďalšou faktografiou je v tej či onej podobe štandardným výstupom vo väč šine vyspelých krajín. Na Slovensku je potreba vydávania Ročenky ešte umocnená dvoma faktormi: prílišnou závislosťou trendov zahraničnej politiky od aktuálnej vládnej garnitúry a z toho vyplývajúcim nedostatkom kontinuity v dlhšom časovom hori zonte, ako aj neexistenciou oficiálneho zborníka dokumentov zahraničnej politiky. Preto sa stáva, že už niekoľko mesiacov po zmene vlády je veľmi ťažké získať akýkoľ vek dobový dokument, či vyjadrenie ku kľúčovým zahraničnopolitickým momentom ovplyvňujúcim postavenie Slovenska na roky, možno aj desaťročia. Z tohto hľadiska je škoda, že prvý ročník Ročenky vychádza až v ôsmom roku existencie Slovenskej republiky, zostáva nám iba utešiť sa povestným - lepšie neskoro ako vôbec. Zvolanie Hodnotiacej konferencie zahraničnej politiky Slovenskej republiky 1999 bolo prvotne zamýšľané ako impulz pre ústavných činiteľov a iné významné osob nosti z oblasti zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov k príprave príspevkov do Ročenky. Už prvý ročník konferencie však preukázal na slovenské pomery nezvy čajný záujem jednotlivých aktérov o vystúpenie a prezentovanie svojho pohľadu na mnohé záležitosti v kompetencii ministerstva zahraničných vecí, v oblasti zahranič nej politiky Slovenska i širších medzinárodných vzťahov. Najvyššia úroveň politic kých predstaviteľov spolu s účasťou zástupcov mimovládnych organizácií a vysokých úradníkov ministerstva zahraničných vecí, ako aj samotný obsah pritiahol veľký záu jem médií a diplomatického zboru v Bratislave. Niektoré vystúpenia na konferencii boli následne živo diskutované, čo potvrdilo všeobecný záujem o dianie na konferen cii. Je evidentné, že hodnotiaca konferencia vo svojom prvom ročníku úspešne otvo rila tradíciu verejných diskusií a prezentácií k otázkam zahraničnej politiky na Slovensku na najvyššej možnej úrovni. Ročenka i konferencia by sa nemohli uskutočniť bez vypätia a nadšenia zainteresovaných ľudí a sponzorskej finančnej podpory Konrad Adenauer Stiftung. Na tomto mieste by som chcel poďakovať predovšetkým PhDr. Alene Kotvanovej zo Slovenské- ho inštitútu medzinárodných štúdií, ktorá vykonala leví podiel práce na organizácii konferencie a zostavení Ročenky, ďalej JUDr. Štefanovi Šebestovi z Ústavu štátu a prá- va Slovenskej akadémie vied za poskytnutie cenných rád a lektorovanie ročenky a v neposlednom rade Frankovi Spenglerovi a Agáte Peškovej z Konrad Adenauer Stiftung za finančnú podporu pri realizácii projektu. Verím, že v roku 2001 sa Slovenskému inštitútu medzinárodných štúdií podarí zorganizovať konferenciu ešte lepšie a vydať ročenku v kratšom čase ako pri tomto úvodnom pokuse.

  • Print-ISBN-10: 80-968224-4-6
  • Page Count: 143
  • Publication Year: 2000
  • Language: Slovak
Predhovor

Predhovor
(Preface)

Vystúpenie prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera

Vystúpenie prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera
(Statement by the President of the Slovak Republic Rudolf Schuster)

Vystúpenie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Migaša

Vystúpenie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Migaša
(Statement by the President of the Slovak National Council Jozef Migaš)

Vystúpenie predsedu vlády Slovenskej republiky Mikuláša Dzurindu

Vystúpenie predsedu vlády Slovenskej republiky Mikuláša Dzurindu
(Statement by the Prime Minister of the Slovak Republic Mikuláš Dzurinda)

Vystúpenie podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre európsku integráciu Pavla Hamžíka

Vystúpenie podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre európsku integráciu Pavla Hamžíka
(Statement by the Deputy Prime Minister of the Slovak Republic and Minister for European Integration Pavel Hamžík)

Vystúpenie ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Eduarda Kukana

Vystúpenie ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Eduarda Kukana
(Statement by the Minister of Foreign Affairs of the Slovak Republic Eduard Kukan)

Vystúpenie ministra obrany Slovenskej republiky Pavla Kanisa

Vystúpenie ministra obrany Slovenskej republiky Pavla Kanisa
(Statement by the Minister of Defense of the Slovak Republic Pavel Kanis)

Vystúpenie poslanca Petra Weissa, predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky

Vystúpenie poslanca Petra Weissa, predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky
(Statement by MEP Peter Weiss, chairman of the Foreign Affairs Committee of the National Council of the Slovak Republic)

Vystúpenie poslanca Františka Šebeja, predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre Európsku integráciu

Vystúpenie poslanca Františka Šebeja, predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre Európsku integráciu
(Statement by MEP František Šebej, Chairman of the Slovak National Council for European Integration)

Vystúpenie poslankyne Ireny Belohorskej, členky Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky

Vystúpenie poslankyne Ireny Belohorskej, členky Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky
(Statement by MEP Irena Belohorská, Member of the Foreign Affairs Committee of the National Council of the Slovak Republic)

Vnútropolitické determinanty zahraničnej politiky SR: integračná dimenzia

Vnútropolitické determinanty zahraničnej politiky SR: integračná dimenzia
(The Domestic Determinants of Foreign Policy: the Dimension of Integration)

Niektoré kritické body vo vývoji zahraničnej politiky Slovenskej republiky a úloha mimovládnych think-tankov pri ich objasňovaní

Niektoré kritické body vo vývoji zahraničnej politiky Slovenskej republiky a úloha mimovládnych think-tankov pri ich objasňovaní
(Some critical Points in the development of Slovakia's Foreign Policy and the Role of NGO Think Tanks in their Clarification)

Mechanizmy zapojenia mimovládnych, vedeckých a akademických inštitúcií do tvorby zahraničnej politiky SR

Mechanizmy zapojenia mimovládnych, vedeckých a akademických inštitúcií do tvorby zahraničnej politiky SR
(Mechanisms of Involvement of NGOs, Scientific and Academic Institutions into the Design of Foreign Polity SR)

Slovensko a Európska integrácia

Slovensko a Európska integrácia
(Slovakia and European integration)

Slovensko a medzinárodné organizácie

Slovensko a medzinárodné organizácie
(Slovakia and Transnational Organizations)

Slovensko a Európska únia

Slovensko a Európska únia
(Slovakia and the European Union)

Bilaterálne vzťahy Slovenskej republiky v roku 1999

Bilaterálne vzťahy Slovenskej republiky v roku 1999
(Bilateral Relations of the Slovak Republic in 1999)

Hlavné zahraničnopolitické aktivity Slovenskej republiky v roku 1999

Hlavné zahraničnopolitické aktivity Slovenskej republiky v roku 1999
(The main Foreign Policy Activities of the Slovak Republic in 1999)

Zoznam zmlúv uzavretých Slovenskou republikou v roku 1999

Zoznam zmlúv uzavretých Slovenskou republikou v roku 1999
(List of Contracts entered into by the Slovak Republic in 1999)

Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky

Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky
(Consulates of the Slovak Republic)

Slovenské inštitúty v zahraničí

Slovenské inštitúty v zahraničí
(Slovak Institutes Abroad)

Stále misie

Stále misie
(Permanent Missions)

Generálne konzuláty

Generálne konzuláty
(Consulates General)

Edičná poznámka

Edičná poznámka
(Editorial Commentary)