Mechanisms of Involvement of NGOs, Scientific and Academic Institutions into the Design of Foreign Polity SR Cover Image

Mechanizmy zapojenia mimovládnych, vedeckých a akademických inštitúcií do tvorby zahraničnej politiky SR
Mechanisms of Involvement of NGOs, Scientific and Academic Institutions into the Design of Foreign Polity SR

Author(s): Urban Rusnák
Subject(s): Politics, Civil Society, International relations/trade, Higher Education , State/Government and Education, Transformation Period (1990 - 2010)
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 1999; foreign policy; NGO; scientific institutions; academic institutions;
Summary/Abstract: V celej histórii Československa bol oficiálny proces zahraničnopolitického myslenia a rozhodovania, ako aj výkon zahraničnej služby sústredený v Prahe. Slováci, v prípade záujmu a schopností presadiť sa v oblasti zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov, sa preto prirodzene presúvali do hlavného mesta. Bratislava bola v zahraničnej politike, ako i v iných kľúčových oblastiach štátnej správy, odsúdená na úlohu provinčného mesta bez možnosti reálne ovplyvňovať chod udalostí. Zahraničnopolitické myslenie na Slovensku bolo kultivované v časti spoločenskovedných ústavov SAV a na niektorých univerzitných pracoviskách, avšak prakticky bez možnosti akokoľvek vstupovať do rozhodovacieho procesu. Situácia sa začala meniť až po spoločenských zmenách v roku 1989. Kľúčovým krokom v roku 1990 bolo zriadenie Ministerstva medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky. Už v tomto období sa ukázalo, že z vyššie uvedených objektívnych dôvodov slovenská strana nedisponuje dostatočným počtom vhodných kandidátov z radov profesionálnych odborníkov potrebných na vyrovnanie existujúcej disproporcie, a preto do diplomacie vstúpil relatívne veľký počet osobností z iných odborných kruhov ovládajúcich jazyky a požívajúcich dôveru nových politických elít. Keď v roku 1992 slabla šanca na udržanie spoločného štátu, začal rásť počet prevažne mladých diplomatov a diplomatických elévov slovenského pôvodu, ktorí sa začali presúvať z Prahy do Bratislavy. Tento proces vyvrcholil dňom vzniku Slovenskej republiky, keď do Bratislavy prišla posledná skupina pracovníkov zahraničnej služby s federálnou skúsenosťou a desiatky diplomatov v tom čase pôsobiacich v zahraničí optovali pre Slovensko.

  • Page Range: 67-70
  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2000
  • Language: Slovak