Statement by the Minister of Foreign Affairs of the Slovak Republic Eduard Kukan Cover Image

Vystúpenie ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Eduarda Kukana
Statement by the Minister of Foreign Affairs of the Slovak Republic Eduard Kukan

Author(s): Eduard Kukan
Subject(s): Politics, Diplomatic history, Economic policy, International relations/trade, Security and defense, Evaluation research, Transformation Period (1990 - 2010), EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 1999; foreign policy; Eduard Kukan; EU; integration; NATO; OECD; economy; evaluation;
Summary/Abstract: Dovolím si v úvode konštatovať, že slovenská zahraničná politika bola v minulom roku úspešná. Uvedomujem si význam Hemingwayovho výroku o tom, že každý má pravdu, pokiaľ sa nemýli. Faktom však je, že Slovensko si získalo medzinárodné uzna- nie svojimi konštruktívnymi postojmi a prístupom k riešeniu problémov. Tých prob- lémov, ktoré ho predtým smerovali skôr do izolácie. Vnútropolitická konsolidácia sa prejavila aj v našej medzinárodnopolitickej aktivizácii, keď sme sa nesústredili len na zlepšenie obrazu Slovenska, ale prispeli sme aj k riešeniu medzinárodných problé- mov. Z tohto pohľadu išlo v roku 1999 o posun prinajmenšom o dva kroky. Ten dru- hý krok bol kvalitatívnym posunom vpred. Nemienim Vás však teraz unavovať výpo- čtom toho, čo sme v roku 1999 dokázali a čo nie. Písalo sa o tom v novinách, v par- lamente je pripravená Správa o plnení úloh zahraničnej politiky SR za rok 1999, ktorú bude plénum prerokúvať v marci t. r. Keďže sa nachádzam na hodnotiacej konferen- cii, skúsim zobrať toto hodnotenie z druhej strany a hovoriť o tom, aké výzvy stoja pred slovenskou diplomaciou po roku 1999. Nebudem teda hovoriť o tom, aké vý- sledky sme dosiahli, ale čo treba urobiť.

  • Page Range: 29-32
  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2000
  • Language: Slovak