Polish language education as a commitment. The universality and elitism of Polish studies. Vol. 2 Cover Image
 • Offer for Individuals Only 19.00 €

Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 2
Polish language education as a commitment. The universality and elitism of Polish studies. Vol. 2

Contributor(s): Ewa Jaskółowa (Editor), Danuta Krzyżyk (Editor), Bernadeta Niesporek-Szamburska (Editor), Małgorzata Wójcik-Dudek (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Foreign languages learning, Applied Linguistics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: education; commitment; universality of Polish studies; elitism of Polish studies;Polish studies;

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3189-8
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3188-1
 • Page Count: 580
 • Publication Year: 2016
 • Language: Polish
Tekstocentryzm a kwestie podmiotowości w edukacji polonistycznej

Tekstocentryzm a kwestie podmiotowości w edukacji polonistycznej
(Textocentrism versus issues of subjectivity in Polish language education)

 • Price: 4.50 €
Uczniowskie prawo do reader’s response. Czy Celtowie i Australijczycy najtrafniej odczytali testament Wóycickiego?

Uczniowskie prawo do reader’s response. Czy Celtowie i Australijczycy najtrafniej odczytali testament Wóycickiego?
(Student’s right to reader’s response. Were the Celts and the Australians the most accurate in interpreting Wóycicki’s testament?)

 • Price: 4.50 €
Literatura i „dobre życie”. Zagubione powinności kształcenia literackiego

Literatura i „dobre życie”. Zagubione powinności kształcenia literackiego
(Literature and “good life”. The lost duties of literary education)

 • Price: 4.50 €
Na peryferiach… Miejsce literatury dla młodzieży w kształceniu polonistycznym

Na peryferiach… Miejsce literatury dla młodzieży w kształceniu polonistycznym
(On the periphery… The place of literature for youth in Polish studies education)

 • Price: 4.50 €
Rodzice i nauczyciele zapraszają do świata książki — o rozwijaniu zainteresowań i postaw czytelniczych dzieci i młodzieży

Rodzice i nauczyciele zapraszają do świata książki — o rozwijaniu zainteresowań i postaw czytelniczych dzieci i młodzieży
(Parents and teachers invite to the world of the book-developing interests and reading attitudes of children and youth)

 • Price: 4.50 €
Nie musi być nudnie! Literatura piękna w szkole a uczniowskie motywacje czytelnicze

Nie musi być nudnie! Literatura piękna w szkole a uczniowskie motywacje czytelnicze
(It does not have to be boring! Literature in the school versus the students’ reading motivation)

 • Price: 4.50 €
Co czytać we współczesnej szkole? Wobec kanonu — kryteria doboru lektury (szanse, możliwości, zagrożenia)

Co czytać we współczesnej szkole? Wobec kanonu — kryteria doboru lektury (szanse, możliwości, zagrożenia)
(What to read in schools of today? Regarding the canon — the selection criteria for required reading (chances, opportunities, threats))

 • Price: 4.50 €
Myśleć jak artysta. Jeszcze raz o kontakcie ze sztuką jako źródle postawy twórczej

Myśleć jak artysta. Jeszcze raz o kontakcie ze sztuką jako źródle postawy twórczej
(Think like an artist. Contact with art as a source of creative thinking not only in the Polish language classes)

 • Price: 4.50 €
Dlaczego nauczanie poezji jest ważne?

Dlaczego nauczanie poezji jest ważne?
(Why teaching poetry is important?)

 • Price: 4.50 €
Spotkanie parasola i maszyny do szycia? Sztuka najnowsza w dydaktyce polonistycznej

Spotkanie parasola i maszyny do szycia? Sztuka najnowsza w dydaktyce polonistycznej
(The meeting of a sewing-machine and an umbrella? Contemporary art in Polish-language education)

 • Price: 4.50 €
Pod rękę z literaturą. O wykorzystaniu psychologii na lekcjach języka polskiego

Pod rękę z literaturą. O wykorzystaniu psychologii na lekcjach języka polskiego
(Arm in arm with literature. The use of psychology during Polish language lessons)

 • Price: 4.50 €
Najnowsza literatura polska w podręcznikach do szkół ponadgimnazjalnych: gatunki, style, formy

Najnowsza literatura polska w podręcznikach do szkół ponadgimnazjalnych: gatunki, style, formy
(Most recent Polish literature in secondary school textbooks: genres, styles, forms)

 • Price: 4.50 €
(Wy)Grać na polskim! — gry dydaktyczne jako metody wspomagające proces edukacji na różnych etapach kształcenia

(Wy)Grać na polskim! — gry dydaktyczne jako metody wspomagające proces edukacji na różnych etapach kształcenia
((Polish) Game on! — educational games as ways of supporting the teaching process at different stages of education)

 • Price: 4.50 €
Metoda projektu w edukacji humanistycznej (Świętokrzyski System Wspierania Talentów — Fascynujący Świat Nauki)

Metoda projektu w edukacji humanistycznej (Świętokrzyski System Wspierania Talentów — Fascynujący Świat Nauki)
(Method of humanistic education project (Świętokrzyski Support System Talents — Fascinating World of Science))

 • Price: 4.50 €
„Biuletyn Polonistyczny” jako przestrzeń dialogu polonistów

„Biuletyn Polonistyczny” jako przestrzeń dialogu polonistów
(„Polish Literature Newsletter” as a teacher’s dialogue platform)

 • Price: 4.50 €
Wykładowca medialny czy umedialniony?

Wykładowca medialny czy umedialniony?
(The media or medialized lecturer?)

 • Price: 4.50 €
Człowiek myszkujący. Przyczynek do antropologii początku XXI wieku

Człowiek myszkujący. Przyczynek do antropologii początku XXI wieku
(The ferreting man. Contribution to the anthropology of the early twenty-first century)

 • Price: 4.50 €
Środowisko cyfrowe i edukacja polonistyczna — kilka słów o dobrych praktykach

Środowisko cyfrowe i edukacja polonistyczna — kilka słów o dobrych praktykach
(Digital environment and Polish language education — a few words about good practices)

 • Price: 4.50 €
Czytanie i pisanie na ekranie. (Samo)kształcenie kompetencji komunikacyjnych młodszych dzieci

Czytanie i pisanie na ekranie. (Samo)kształcenie kompetencji komunikacyjnych młodszych dzieci
(Reading and writing on the screen. (Self-)teaching communication skills to young children)

 • Price: 4.50 €
Rola Internetu w podejmowaniu aktywności uczenia się ucznia szkoły podstawowej

Rola Internetu w podejmowaniu aktywności uczenia się ucznia szkoły podstawowej
(The role of the Internet in the learning process of primary school pupils)

 • Price: 4.50 €
Polonistyczne czytanie ikonicznych tekstów kultury w wirtualnej rzeczywistości

Polonistyczne czytanie ikonicznych tekstów kultury w wirtualnej rzeczywistości
(Reading iconographic texts of culture in virtual reality during Polish languages lessons)

 • Price: 4.50 €
Z sieci do zeszytu Media społecznościowe w pracy ze szkolną lekturą

Z sieci do zeszytu Media społecznościowe w pracy ze szkolną lekturą
(From the network to the notebook Social media and required reading)

 • Price: 4.50 €
Dlaczego klasycy? — o zagrożeniach i perspektywach ponowoczesnej edukacji polonistycznej

Dlaczego klasycy? — o zagrożeniach i perspektywach ponowoczesnej edukacji polonistycznej
(Why the classics? — about dangers and perspectives of postmodern literary education)

 • Price: 4.50 €
Tak mało czy tak dużo? O interpretacji Daru Czesława Miłosza w gimnazjum

Tak mało czy tak dużo? O interpretacji Daru Czesława Miłosza w gimnazjum
(So little or so much? On the Interpretation of Gift by Czesław Miłosz in junior high school)

 • Price: 4.50 €
Niech staną zegary… Od mowy pogrzebowej do poetyckich figur utraty i żalu — rozpoznania i próby literackie

Niech staną zegary… Od mowy pogrzebowej do poetyckich figur utraty i żalu — rozpoznania i próby literackie
(Stop all the clocks… From a funeral speech to poetic figures expressing feelings of loss and regret Research and literary attempts)

 • Price: 4.50 €
Trzy daty śmierci i sześć pogrzebów — od tajemnicy do lektury Trenów. O wykorzystaniu kontekstów w szkolnych spotkaniach z Janem z Czarnolasu

Trzy daty śmierci i sześć pogrzebów — od tajemnicy do lektury Trenów. O wykorzystaniu kontekstów w szkolnych spotkaniach z Janem z Czarnolasu
(Three dates of death and six funerals — from the mystery to reading Treny (Laments). About using contexts during a school encounter with Jan from Czarnolas)

 • Price: 4.50 €
Problem komunikacji na lekcjach języka polskiego w kontekście poezji Wisławy Szymborskiej

Problem komunikacji na lekcjach języka polskiego w kontekście poezji Wisławy Szymborskiej
(The problem of communication on Polish lessons in context of Wisława Szymborska’s poetry)

 • Price: 4.50 €
Rozbijanie frazeologizmów w twórczości Wisławy Szymborskiej

Rozbijanie frazeologizmów w twórczości Wisławy Szymborskiej
(Splitting set phrases in the works of Wisława Szymborska)

 • Price: 4.50 €
Oni i wiersze, czyli licealista sam na sam z tekstami Cypriana Norwida

Oni i wiersze, czyli licealista sam na sam z tekstami Cypriana Norwida
(They and poems, or secondary school student’s one-on-one encounters with Norwid’s works)

 • Price: 4.50 €
Implikacje metodyczne poetyckiej rozmowy Miłosza z Mickiewiczem

Implikacje metodyczne poetyckiej rozmowy Miłosza z Mickiewiczem
(Methodical implications of Czeslaw Milosz’s poetic conversation with Adam Mickiewicz)

 • Price: 4.50 €
Pieśni Mieczysława Karłowicza na lekcjach języka polskiego w liceum — rozważania na podstawie wybranych Preludiów Kazimierza Przerwy-Tetmajera

Pieśni Mieczysława Karłowicza na lekcjach języka polskiego w liceum — rozważania na podstawie wybranych Preludiów Kazimierza Przerwy-Tetmajera
(Mieczysław Karłowicz’s lyrics as the topic of a Polish language class in high school — considerations based on selected Kazimierz Przerwa-Tetmajer’s Preludes)

 • Price: 4.50 €
Kulturowa teoria literatury a uczniowska recepcja tekstów kultury

Kulturowa teoria literatury a uczniowska recepcja tekstów kultury
(Cultural theory of literature and pupils’ reception of texts of culture)

 • Price: 4.50 €
Poststrukturalistyczne strategie interpretacyjne a poezja współczesna — Radość pisania Wisławy Szymborskiej w szkole ponadgimnazjalnej

Poststrukturalistyczne strategie interpretacyjne a poezja współczesna — Radość pisania Wisławy Szymborskiej w szkole ponadgimnazjalnej
(The poststructural strategies of interpretation vs. Contemporary poetry — Wisława Szymborska’s The joy of writing on 4th level of education)

 • Price: 4.50 €
Projekty lekcji filologiczno-filozoficznych o ludzkim doświadczeniu na przykładzie Czarnych sezonów Michała Głowińskiego

Projekty lekcji filologiczno-filozoficznych o ludzkim doświadczeniu na przykładzie Czarnych sezonów Michała Głowińskiego
(Projects of philological-philosophical lessons about human experience based on the example of Czarne sezony by Michał Głowiński)

 • Price: 4.50 €
Dzieło i twórca: Hans Christian Andersen. Polonistyczny projekt edukacyjny

Dzieło i twórca: Hans Christian Andersen. Polonistyczny projekt edukacyjny
(The artist and his work: Hans Christian Andersen. Educational project in teaching the Polish Language)

 • Price: 4.50 €
Źle obejrzane… O możliwościach interpretacyjnych filmu na lekcjach języka polskiegocw gimnazjum

Źle obejrzane… O możliwościach interpretacyjnych filmu na lekcjach języka polskiegocw gimnazjum
(Badly watched… about the possibilities of interpretations of film during Polish lessons in middle school)

 • Price: 4.50 €
Inspiracje dydaktyczne dla edukacji filmowej: alternatywy dla modelu „przyliterackiego”

Inspiracje dydaktyczne dla edukacji filmowej: alternatywy dla modelu „przyliterackiego”
(Inspirations for film education: alternatives to teaching methods based on literary studies)

 • Price: 4.50 €
Teatr w działaniu, czyli o warunkach rozwoju kompetencji interpretacyjnych gimnazjalistów (na przykładzie projektu Laboratorium teatralne)

Teatr w działaniu, czyli o warunkach rozwoju kompetencji interpretacyjnych gimnazjalistów (na przykładzie projektu Laboratorium teatralne)
(Theater in action, or, on the development of middle school students’ interpretational skills (based on the Theater Lab project))

 • Price: 4.50 €
Kawiarenki Literackiej polonistyczne zobowiązanie

Kawiarenki Literackiej polonistyczne zobowiązanie
(Polish studies liability of Literary Café)

 • Price: 4.50 €
Egzaminy szkolne obecne i pożądane Głosy z III i IV Forum Edukacyjnego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

Egzaminy szkolne obecne i pożądane Głosy z III i IV Forum Edukacyjnego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
(School exams today and desirable exams Voices from the Third and the Fourth Educational Fora of the Adam Mickiewicz Literary Society)

 • Price: 4.50 €
Umiejętności interpretacyjne uczniów na przykładzie prac „olimpijskich” w szkole średniej — oczekiwania i wyniki

Umiejętności interpretacyjne uczniów na przykładzie prac „olimpijskich” w szkole średniej — oczekiwania i wyniki
(Learners’ interpretation skills based on secondary school level ‘Olympiad’ competition responses — expectations and results)

 • Price: 4.50 €
Interpretacja na egzaminie maturalnym — oczekiwania i problemy

Interpretacja na egzaminie maturalnym — oczekiwania i problemy
(Interpretation on high school final exam (matura) in the Polish language — expectations and problems)

 • Price: 4.50 €