Polish language education as a commitment. The universality and elitism of Polish studies. Vol. 1 Cover Image
 • Offer for Individuals Only 19.00 €

Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 1
Polish language education as a commitment. The universality and elitism of Polish studies. Vol. 1

Contributor(s): Ewa Jaskółowa (Editor), Danuta Krzyżyk (Editor), Bernadeta Niesporek-Szamburska (Editor), Małgorzata Wójcik-Dudek (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Foreign languages learning, Applied Linguistics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: education; commitment; universality of Polish studies; elitism of Polish studies; Polish studies

 • E-ISBN-13: 978-83-8012-953-5
 • Print-ISBN-13: 978-83-8012-952-8
 • Page Count: 664
 • Publication Year: 2016
 • Language: Polish
Co ma wspólnego polonistyka z innymi naukami? O przekraczaniu granic

Co ma wspólnego polonistyka z innymi naukami? O przekraczaniu granic
(What do Polish studies and other disciplines have in common? On crossing boundaries)

 • Price: 4.50 €
Zanim założenia „nowej humanistyki” staną się podstawą świadomego działania polonisty

Zanim założenia „nowej humanistyki” staną się podstawą świadomego działania polonisty
(Before the premises of „new humanities” become the foundation for conscious action of a Polish language teacher)

 • Price: 4.50 €
Humanistyka w poszukiwaniu zaginionego czytelnika

Humanistyka w poszukiwaniu zaginionego czytelnika
(Humanities in Search of the Lost Reader)

 • Price: 4.50 €
Polonistyka szkolna w przestrzeni afektywnej

Polonistyka szkolna w przestrzeni afektywnej
(The Polish language teaching in affective space)

 • Price: 4.50 €
Wizje i rewizje edukacji polonistycznej. Wstępne rozpoznania

Wizje i rewizje edukacji polonistycznej. Wstępne rozpoznania
(Visions and revisions in Polish studies. Preliminary identification)

 • Price: 4.50 €
Polonistyczne badania edukacyjne — perspektywy 2016—2020

Polonistyczne badania edukacyjne — perspektywy 2016—2020
(Polish studies educational research — perspectives 2016—2020)

 • Price: 4.50 €
Odpowiedzialność w warunkach szkoły-marketu. Głosy z III i IV Forum Edukacyjnego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

Odpowiedzialność w warunkach szkoły-marketu. Głosy z III i IV Forum Edukacyjnego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
(Responsibility in market-like school. Views from the Third and Fourth Educational Fora of the Adam Mickiewicz Literary Society)

 • Price: 4.50 €
Wzorzec osobowy nauczyciela polonisty we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej

Wzorzec osobowy nauczyciela polonisty we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej
(Polish language teacher as a role model in the reality of contemporary education)

 • Price: 4.50 €
Dydaktyka akademicka w dobie kultury konwergencji

Dydaktyka akademicka w dobie kultury konwergencji
(Academic didactics in the era of convergence culture)

 • Price: 4.50 €
Teksty kultury w dydaktyce uniwersyteckiej i w szkole wobec przemian modelu edukacji ponadgimnazjalnej

Teksty kultury w dydaktyce uniwersyteckiej i w szkole wobec przemian modelu edukacji ponadgimnazjalnej
(Cultural texts in university teaching and school in the face of changes in the model of secondary education)

 • Price: 4.50 €
Antropologia dzieciństwa jako przedmiot akademicki (w programie specjalizacji nauczycielskiej)

Antropologia dzieciństwa jako przedmiot akademicki (w programie specjalizacji nauczycielskiej)
(Anthropology of childhood as an academic course (part of the teaching specialization))

 • Price: 4.50 €
Komponent dydaktyczny studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa — specjalność filologia polska (2010—2014). Wnioski z zastosowania innowacji programowych

Komponent dydaktyczny studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa — specjalność filologia polska (2010—2014). Wnioski z zastosowania innowacji programowych
(Didactic component of the doctoral studies in the field of literary studies — Polish Philology (2010—2014). Conclusions from the application of the innovation curriculum)

 • Price: 4.50 €
Muzeum, miejsce pamięci i genius loci w kształceniu kulturowym przyszłego nauczyciela polonisty

Muzeum, miejsce pamięci i genius loci w kształceniu kulturowym przyszłego nauczyciela polonisty
(Museum, place of memory and genius loci in the education of a future Polish language teacher)

 • Price: 4.50 €
(Nie)trudne rozmowy o starości ze studentami polonistyki

(Nie)trudne rozmowy o starości ze studentami polonistyki
((Not) difficult talks about old age)

 • Price: 4.50 €
Nauczyciel czy „uczyciel”? Polonista wobec sytuacji uczenia (się). Refleksja nie tylko etymologiczna

Nauczyciel czy „uczyciel”? Polonista wobec sytuacji uczenia (się). Refleksja nie tylko etymologiczna
(Teacher or who? Polish language teacher in the face of teaching and learning processes. Reflection not only etymological)

 • Price: 4.50 €
Nastolatek jako podmiot relacyjny. O uczniowskiej potrzebie budowania dialogu z nauczycielem mądrości

Nastolatek jako podmiot relacyjny. O uczniowskiej potrzebie budowania dialogu z nauczycielem mądrości
(Teenager as relational subject. On students’ need to create a dialogue with the teacher of wisdom)

 • Price: 4.50 €
Guwernantka — portret literacki, (ko)repetycje i możliwości

Guwernantka — portret literacki, (ko)repetycje i możliwości
(The governess — literary portrait, tutoring, revisions and possibilities)

 • Price: 4.50 €
Komparatystyka w naukach filologicznych i w edukacji polonistycznej

Komparatystyka w naukach filologicznych i w edukacji polonistycznej
(Comparative Studies in philology and Polish language teacher training)

 • Price: 4.50 €
Spojrzenie komparatystyczne

Spojrzenie komparatystyczne
(A comparativist gaze)

 • Price: 4.50 €
Komparatystyka: dwoistość metody i synkretyzm praktyki

Komparatystyka: dwoistość metody i synkretyzm praktyki
(Comparative Studies: Duality of the Method and Syncretism of Practice)

 • Price: 4.50 €
Dydaktyka polonistyczna jako komparatystyka

Dydaktyka polonistyczna jako komparatystyka
(Didactics of the Polish language as comparative studies)

 • Price: 4.50 €
Era komparatystyki kulturowej

Era komparatystyki kulturowej
(The Comparative Studies era)

 • Price: 4.50 €
Przywrócić wartość słowom — podstawowe zobowiązanie polonistycznej edukacji

Przywrócić wartość słowom — podstawowe zobowiązanie polonistycznej edukacji
(To reclaim words’ value — the fundamental obligations of Polish language education)

 • Price: 4.50 €
Edukacja językowa dla rozwijania uczniowskich kompetencji jako operacyjnych oraz perspektywicznych celów kształcenia

Edukacja językowa dla rozwijania uczniowskich kompetencji jako operacyjnych oraz perspektywicznych celów kształcenia
(Language education for developing student competences as operative and prospective goals of learning)

 • Price: 4.50 €
Szkolny polonista na usługach rynku pracy? O kształceniu językowo-komunikacyjnym w czasach (po)nowoczesnych

Szkolny polonista na usługach rynku pracy? O kształceniu językowo-komunikacyjnym w czasach (po)nowoczesnych
(Polish language teacher at the service of the job market? On linguistic and communicative education in (post)modern times)

 • Price: 4.50 €
Katedra uniwersytecka zaprasza… O wykorzystaniu badań językoznawców w dydaktyce szkolnej

Katedra uniwersytecka zaprasza… O wykorzystaniu badań językoznawców w dydaktyce szkolnej
(A university departament invites… About the use of linguistic research in school teaching)

 • Price: 4.50 €
Od słowa do znaczenia. Wykorzystanie wiedzy językowej w interpretacji tekstu

Od słowa do znaczenia. Wykorzystanie wiedzy językowej w interpretacji tekstu
(From word to meaning. The usage of linguistic knowledge in text interpretation)

 • Price: 4.50 €
Język jako narzędzie komunikacji w społeczeństwie. Perspektywa socjolingwistyczna w podręcznikach do języka polskiego dla szkoły podstawowej

Język jako narzędzie komunikacji w społeczeństwie. Perspektywa socjolingwistyczna w podręcznikach do języka polskiego dla szkoły podstawowej
(Language as a tool of communication in the society. Sociolinguistic perspective in the Polish language textbooks for primary school)

 • Price: 4.50 €
Nauczyć wyrażania miłości. Problemy teoretyczne i praktyczne

Nauczyć wyrażania miłości. Problemy teoretyczne i praktyczne
(To teach how to express love. Theoretical and practical problems)

 • Price: 4.50 €
Tajemnice świata i człowieka — o edukacyjnej wartości reportażu w szkolnej polonistyce

Tajemnice świata i człowieka — o edukacyjnej wartości reportażu w szkolnej polonistyce
(The mystery of the world and human. On educational values of the Reportage School in Polish philology)

 • Price: 4.50 €
Opowiadanie i rozprawka. Szkolne formy wypowiedzi, a sprawność językowa uczniów (doniesienie z badań)

Opowiadanie i rozprawka. Szkolne formy wypowiedzi, a sprawność językowa uczniów (doniesienie z badań)
(A story and a short dissertation. School forms of expression and students’ linguistic competence)

 • Price: 4.50 €
Gramatyka w komputerze. O dydaktycznych pożytkach płynących ze spotkań lingwistyki z informatyką

Gramatyka w komputerze. O dydaktycznych pożytkach płynących ze spotkań lingwistyki z informatyką
(Grammar on the computer. The educational benefits resulting from meetings of linguistics with computer science)

 • Price: 4.50 €
Popularyzowanie czytania i czytelnictwa wśród uczniów ze specjalnymi trudnościami w czytaniu (z dysleksją rozwojową)

Popularyzowanie czytania i czytelnictwa wśród uczniów ze specjalnymi trudnościami w czytaniu (z dysleksją rozwojową)
(Popularizing reading and readership among students with reading difficulties (developmental dyslexia))

 • Price: 4.50 €
Reguły konwersacyjne, a struktura wybranych dialogów w powieści młodzieżowej Małgorzaty Musierowicz Brulion Bebe B — propozycja edukacyjna

Reguły konwersacyjne, a struktura wybranych dialogów w powieści młodzieżowej Małgorzaty Musierowicz Brulion Bebe B — propozycja edukacyjna
(Conversational rules and structure of selected dialogues in the novel for youth Brulion Bebe B by Małgorzata Musierowicz — educational proposal)

 • Price: 4.50 €
Językowy obraz świata a interpretacja: Janusz Stanisław Pasierb "Morze, obłok i kamień"

Językowy obraz świata a interpretacja: Janusz Stanisław Pasierb "Morze, obłok i kamień"
(A linguistic world picture and an interpretation of "Morze, obłok i kamień" by Janusz Stanisław Pasierb)

 • Price: 4.50 €
Zatarte granice i kółka na wodzie, czyli głosy Młodych w sprawie dam i rycerzy

Zatarte granice i kółka na wodzie, czyli głosy Młodych w sprawie dam i rycerzy
(Blurred borders and ripples on the pond, or, young voices about ladies and knights)

 • Price: 4.50 €
Obcy, Inny - w dyskursie nauk humanistycznych

Obcy, Inny - w dyskursie nauk humanistycznych
(The Other in the humanities)

 • Price: 4.50 €
Polonistyki regionalnej szanse na dialog międzykulturowy

Polonistyki regionalnej szanse na dialog międzykulturowy
(Chances of regional Polish philology to form intercultural dialogue)

 • Price: 4.50 €
Nazwy terenowe, a kształtowanie wiedzy uczniów o ich małej ojczyźnie

Nazwy terenowe, a kształtowanie wiedzy uczniów o ich małej ojczyźnie
(Geographical names and the formation of students’ knowledge about their ‘small fatherland’)

 • Price: 4.50 €
Szkolny polonista w dobie powszechnej znajomości języków obcych

Szkolny polonista w dobie powszechnej znajomości języków obcych
(Polish language teacher at school in the era of widespread knowledge of foreign languages)

 • Price: 4.50 €
Gramatyka w polskich szkołach sobotnich. Oczekiwania i potrzeby uczniów, a zamierzenia i działania nauczycieli

Gramatyka w polskich szkołach sobotnich. Oczekiwania i potrzeby uczniów, a zamierzenia i działania nauczycieli
(Grammar lessons in Polish Saturday schools. Pupils’ needs and expectations and teachers’ intentions and actions)

 • Price: 4.50 €
Polska polityka językowa wobec obcokrajowców: strategie zapewnienia asymilacji

Polska polityka językowa wobec obcokrajowców: strategie zapewnienia asymilacji
(Polish language policy regarding immigrants: providing assimilation strategies)

 • Price: 4.50 €
Problematyka adaptacji tekstu w edukacji literackiej cudzoziemców

Problematyka adaptacji tekstu w edukacji literackiej cudzoziemców
(Text adaptation in literary education of foreigners)

 • Price: 4.50 €
Multimedialne moduły tematyczne, czyli holistyczny potencjał w nauczaniu języka ojczystego

Multimedialne moduły tematyczne, czyli holistyczny potencjał w nauczaniu języka ojczystego
(Multimedia thematic modules, or, holistic potential in the teaching of the mother tongue)

 • Price: 4.50 €
Content and Language Integrated Learning w edukacji polonistycznej — kształcenie uczniów reemigrantów

Content and Language Integrated Learning w edukacji polonistycznej — kształcenie uczniów reemigrantów
(Content and Language Integrated Learning in Polish studies education — teaching returnees)

 • Price: 4.50 €
Problemy językowe studentów chińskich uczących się języka polskiego jako obcego — próba analizy

Problemy językowe studentów chińskich uczących się języka polskiego jako obcego — próba analizy
(Language problems of Chinese students studying Polish — attempt at analysis)

 • Price: 4.50 €