Spaces of translation Vol. 4 Cover Image
 • Regular Price 17.00 €

Przestrzenie przekładu T. 4
Spaces of translation Vol. 4

Contributor(s): Jolanta Lubocha-Kruglik (Editor), Oksana Małysa (Editor), Gabriela Wilk (Editor)
Subject(s): Literary Texts, Studies of Literature, Translation Studies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3822-4
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3821-7
 • Page Count: 356
 • Publication Year: 2020
 • Language: Russian, Polish
Jak przetłumaczyć dwujęzyczny oryginał? O możliwym tłumaczeniu na język polski manifestu przekładowego Re-belle et infidèle / The Body Bilingual autorstwa Susanne de Lotbinière-Harwood

Jak przetłumaczyć dwujęzyczny oryginał? O możliwym tłumaczeniu na język polski manifestu przekładowego Re-belle et infidèle / The Body Bilingual autorstwa Susanne de Lotbinière-Harwood
(How to translate bilingual original? About the possible translation into Polish of the translation manifesto Re-belle et infidèle / The Body Bilingual by Susanne de Lotbinière-Harwood)

 • Price: 0.60 €
Polska recepcja słowno-obrazowej twórczości Dina Buzzatiego

Polska recepcja słowno-obrazowej twórczości Dina Buzzatiego
(The Polish Reception of Dino Buzzati’s Pictorial and Verbal Works)

 • Price: 0.60 €
Adaptacja kontekstu kulturowego w polskich przekładach Bajek przez telefon Gianniego Rodariego

Adaptacja kontekstu kulturowego w polskich przekładach Bajek przez telefon Gianniego Rodariego
(Cultural Context Adaptation in Polish Translations of Gianni Rodari’s Fairy Tales over the Phone (Favole al telefono))

 • Price: 0.60 €
Aspekt kulturowy generowania przypisów w polskim i rosyjskim tłumaczeniu Mapy i terytorium Michela Houellebecqa

Aspekt kulturowy generowania przypisów w polskim i rosyjskim tłumaczeniu Mapy i terytorium Michela Houellebecqa
(Cultural aspect of generating footnotes in Polish and Russian translation of The Map and the Territory by Michel Houellebecq)

 • Price: 0.60 €
Переосмысление прецедентных феноменов в «мифологической трилогии» Роджера Желязны и её русских переводах

Переосмысление прецедентных феноменов в «мифологической трилогии» Роджера Желязны и её русских переводах
(The rethinking of precedent phenomena in the “mythological trilogy” by Roger Zelazny and its Russian translations)

 • Price: 0.60 €
Проявления карнавализации в Детях Луны Бориса Акунина и их польском переводе

Проявления карнавализации в Детях Луны Бориса Акунина и их польском переводе
(Carnival manifestations in Children of the Moon by Boris Akunin and their Polish translation)

 • Price: 0.60 €
Культурная инаковость в русском переводе книги Мариуша Вилька Дом над Онего

Культурная инаковость в русском переводе книги Мариуша Вилька Дом над Онего
(Cultural differences in the Russian translation of the book by Mariusz Wilk Dom nad Oniego)

 • Price: 0.60 €
Архаизация и названия реалий в переводе (на материале детективов Марека Краевского)

Архаизация и названия реалий в переводе (на материале детективов Марека Краевского)
(Archaization and names of realities in translation (in the material of Marek Krajewski’s crime novels))

 • Price: 0.60 €
Латинское средневековое наследие в польском гимнографическом корпусе: переводы Ave, maris stella

Латинское средневековое наследие в польском гимнографическом корпусе: переводы Ave, maris stella
(Medieval Latin Heritage in the Polish Hymnographic Corpus: the Translations of Ave, maris stella)

 • Price: 0.60 €
Трудности перевода поэзии Марины Цветаевой

Трудности перевода поэзии Марины Цветаевой
(The difficulties of Marina Tsvetaeva’s poetry translation)

 • Price: 0.60 €
O błędach translatorskich Macieja Maleńczuka (na materiale wybranych utworów Włodzimierza Wysockiego)

O błędach translatorskich Macieja Maleńczuka (na materiale wybranych utworów Włodzimierza Wysockiego)
(About Maciej Malenczuk’s translation errors (based on the material of Vladimir Vysotsky’s selected songs))

 • Price: 0.60 €
Przekład wielojęzyczności na język polski na przykładzie francuskojęzycznej poezji maurytyjskiej

Przekład wielojęzyczności na język polski na przykładzie francuskojęzycznej poezji maurytyjskiej
(Translation of multilingualism into Polish based on the example of francophone poetry of Mauritius)

 • Price: 0.60 €
Vasko Popa w przekładach Tadeusza Różewicza

Vasko Popa w przekładach Tadeusza Różewicza
(Vasko Popa in Tadeusz Różewicz’s translations)

 • Price: 0.60 €
Agent 007 i M w ocenach wzajemnych – polski i rosyjski przekład wybranych fragmentów filmów1

Agent 007 i M w ocenach wzajemnych – polski i rosyjski przekład wybranych fragmentów filmów1
(Agent 007 and M in mutual assessments – the Polish and Russian translation of selected film fragments)

 • Price: 0.60 €
Wielojęzyczność w dialogach filmowych

Wielojęzyczność w dialogach filmowych
(Multilingualism in film dialogues)

 • Price: 0.60 €
Antroponimy w przekładzie scenicznym

Antroponimy w przekładzie scenicznym
(Anthroponyms in stage translation)

 • Price: 0.60 €
Реализация семантики персуазивности и неопределённо-личности при переводе фантастических текстов

Реализация семантики персуазивности и неопределённо-личности при переводе фантастических текстов
(Expressing low degree of certainty and indefinite agent in translations of fantastic texts)

 • Price: 0.60 €
Polskie odpowiedniki przekładowe rosyjskiego leksemu рад

Polskie odpowiedniki przekładowe rosyjskiego leksemu рад
(Polish translational equivalents of the Russian lexeme рад)

 • Price: 0.60 €
Особенности передачи модусных рамок (на примере романа Людмилы Петрушевской Номер Один, или В садах других возможностей и его польского перевода)

Особенности передачи модусных рамок (на примере романа Людмилы Петрушевской Номер Один, или В садах других возможностей и его польского перевода)
(The characteristics of expressing modus frames (by the example of Lyudmila Petrushevskaya’s novel Number One, or In the Gardens of Other Possibilities and its Polish translation))

 • Price: 0.60 €
Kuriozalny tekst literacki, czyli aliteracja po raz drugi – porównanie polskiego przekładu z czeskim oryginałem

Kuriozalny tekst literacki, czyli aliteracja po raz drugi – porównanie polskiego przekładu z czeskim oryginałem
(A bizarre literary text or aliteration for the second time – a comparison of the Polish translation with the Czech original)

 • Price: 0.60 €
Структурно-семантические особенности белорусского синтаксического фразеологизма як было не + инфинитив и его соответствия в английском языке

Структурно-семантические особенности белорусского синтаксического фразеологизма як было не + инфинитив и его соответствия в английском языке
(Structural and semantic peculiarities of the Belarusian syntactic idiom як было не + infinitive and its English correspondences)

 • Price: 0.60 €
Rosyjsko-polskie pary przekładowe: studium kilku przypadków

Rosyjsko-polskie pary przekładowe: studium kilku przypadków
(Russian-Polish pairs of translation equivalents: a study of a few cases)

 • Price: 0.60 €
О специфике перевода терминов из области таможенного права на польский язык (на основании текста Таможенного кодекса Таможенного союза)

О специфике перевода терминов из области таможенного права на польский язык (на основании текста Таможенного кодекса Таможенного союза)
(The specific conditions of translation of the customs legislation terms into Polish language (on the basis of the text of the Custom Code of the Customs Union))

 • Price: 0.60 €
O ekwiwalencji w tłumaczeniu terminologii odszkodowawczej (na przykładzie języka angielskiego i polskiego)

O ekwiwalencji w tłumaczeniu terminologii odszkodowawczej (na przykładzie języka angielskiego i polskiego)
(Equivalence in the Polish-English and English-Polish translation of legal terminology (related to compensation and damages))

 • Price: 0.60 €
Charakterystyka leksyki specjalistycznej na materiale słowackich tekstów medycznych

Charakterystyka leksyki specjalistycznej na materiale słowackich tekstów medycznych
(Characteristics of specialized lexis on the material of Slovak medical texts)

 • Price: 0.60 €
Łacińskie nazwy anatomiczne oka i ich słowiańskie ekwiwalenty

Łacińskie nazwy anatomiczne oka i ich słowiańskie ekwiwalenty
(Latin and anatomical names of an eye and their Slavonic equivalents)

 • Price: 0.60 €
Odpowiedzialność prawna tłumaczy

Odpowiedzialność prawna tłumaczy
(Legal liability of translators)

 • Price: 0.60 €
Na usługach wielu panów. Tłumacz literacki w perspektywie programu Sample Translations ©POLAND

Na usługach wielu panów. Tłumacz literacki w perspektywie programu Sample Translations ©POLAND
(Serving many masters. Literary translator from the perspective of Sample Translation ©POLAND program)

 • Price: 0.60 €
Системы контекстуального поиска Linguee, Reverso и ABBYY Lingvo Live в профессиональной деятельности переводчика

Системы контекстуального поиска Linguee, Reverso и ABBYY Lingvo Live в профессиональной деятельности переводчика
(Contextual search engines Linguee, Reverso and ABBYY Lingvo Live in translator’s professional activity)

 • Price: 0.60 €
Дидактические возможности CAT-инструментов в повышении качества подготовки переводчиков

Дидактические возможности CAT-инструментов в повышении качества подготовки переводчиков
(Didactic potential of CAT tools in improving the quality of translators training)

 • Price: 0.60 €