Gender Equality: Theory, Law, Policies. Introduction to Gender Studies for Students of Social Sciences in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Rodna ravnopravnost: Teorija, pravo, politike. Uvod u rodne studije za studentice i studente društvenih nauka u BiH
Gender Equality: Theory, Law, Policies. Introduction to Gender Studies for Students of Social Sciences in Bosnia and Herzegovina

Contributor(s): Saša Gavrić (Editor), Amila Ždralović (Editor), Amer Tikveša (Editor), Mirela Rožajac-Zulčić (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Social Sciences, Gender Studies, Education, Law, Constitution, Jurisprudence, Human Rights and Humanitarian Law, Civil Society, History of ideas, Gender history, Social development, Studies in violence and power
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: Gender studies; gender equality; human rights; women’s rights; feminism; social theory; education; discrimination against women; politics; higher education; civil society; NGO;
Summary/Abstract: Rodne studije, kao interdisciplinarno područje istraživanja, dio su univerzitetskih kurikuluma u svijetu, a feminizam je postao važna paradigma akademskih rasprava. Situacija u Bosni i Hercegovini bitno je drugačija te, iako su stvorene neke pretpostavke za institucionalizaciju rodnih studija, obrazovni i naučnoistraživački procesi i dalje o(p)staju kao mjesto održavanja patrijarhalnog sistema. Naime, za institucionalizaciju rodnih studija važna su dva međusobno povezana segmenta. Prvi segment se odnosi na pokretanje naučnih časopisa i instituta iz oblasti rodnih studija. Drugi se odnosi na prisustvo sadržaja iz ovih oblasti u nastavnim planovima i programima na svim nivoima obrazovanja. S jedne strane, u oba segmenta možemo pratiti kontinuitet institucionalizacije u neformalnom sektoru, gdje nevladine organizacije radi daljeg aktivističkog djelovanja nužno preuzimaju teret obrazovnog i naučnoistraživačkog rada. Ovu tezu, na primjer, potvrđuju programi neformalnog obrazovanja iz rodnih/ženskih/feminističkih studija, kao i istraživanja i bogata izdavačka produkcija nekih nevladinih organizacija. S druge strane, u formalnom sektoru koji je za proces institucionalizacije u suštini ključni, može se pratiti diskontinuitet organizacijskih formi rodnih studija, pasivnost na višim nivoima i njegova ovisnost o individualnim naporima nastavnog kadra. Ovu tezu potvrđuje, na primjer, činjenica da značaj aktivnosti na organiziranju programa rodnih studija na II i III ciklusu pri Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu nije prepoznat. Ipak, na nekim bh. fakultetima nastavni planovi obuhvataju i obavezne ili izborne nastavne predmete iz oblasti rodnih studija.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-62-5
  • Page Count: 322
  • Publication Year: 2019
  • Language: Bosnian
Pregovor

Pregovor
(Foreword)

Istorija borbe za prava žena i rodnu ravnopravnost

Istorija borbe za prava žena i rodnu ravnopravnost
(History of the Fight for Women's Rights and Gender Equality)

Savremene perspektive feminističkih teorija

Savremene perspektive feminističkih teorija
(Contemporary Perspectives on Feminist Theories)

Feministička teorija, nauka i istraživanja u Bosni i Hercegovini

Feministička teorija, nauka i istraživanja u Bosni i Hercegovini
(Feminist Theory, Science and Research in Bosnia and Herzegovina)

Ujedinjene nacije: pravni okvir i mehanizmi za rodnu ravnopravnost

Ujedinjene nacije: pravni okvir i mehanizmi za rodnu ravnopravnost
(The United Nations: The Legal Framework and Mechanisms for Gender Equality)

Vijeće Evrope: pravni okvir i mehanizmi za rodnu ravnopravnost

Vijeće Evrope: pravni okvir i mehanizmi za rodnu ravnopravnost
(Council of Europe: Legal Framework and Mechanisms for Gender Equality)

Evropska unija: pravni okvir i mehanizmi za rodnu ravnopravnost

Evropska unija: pravni okvir i mehanizmi za rodnu ravnopravnost
(The European Union: The Legal Framework and Mechanisms for Gender Equality)

Ustavni i zakonodavni okvir

Ustavni i zakonodavni okvir
(Constitutional and Legislative Framework)

Institucionalni mehanizmi i javne politike za rodnu ravnopravnost

Institucionalni mehanizmi i javne politike za rodnu ravnopravnost
(Institutional Mechanisms and Public Policies for Gender Equality)

Rodna ravnopravnost i politički i javni život

Rodna ravnopravnost i politički i javni život
(Gender Equality and Political and Public Life)

Mediji, izvještavanje i rodne uloge

Mediji, izvještavanje i rodne uloge
(Media, Reporting and Gender Roles)

Ekonomija i rodna ravnopravnost

Ekonomija i rodna ravnopravnost
(Economy and Gender Equality)

Žene, rat, mir i sigurnost

Žene, rat, mir i sigurnost
(Women, War, Peace and Security)

Rodno zasnovano nasilje

Rodno zasnovano nasilje
(Gender-Based Violence)

Rodna socijalizacija: odgoj i obrazovanje

Rodna socijalizacija: odgoj i obrazovanje
(Gender Socialization: Upbringing and Education)

Feminizam i civilno društvo

Feminizam i civilno društvo
(Feminism and Civil Society)

Rodno osjetljiva upotreba jezika

Rodno osjetljiva upotreba jezika
(Gender-Sensitive Use of Language)

Gender mainstreaming: urodnjavanje

Gender mainstreaming: urodnjavanje
(Gender Mainstreaming)

Rodna analiza

Rodna analiza
(Gender Analysis)

Rodno odgovorno budžetiranje

Rodno odgovorno budžetiranje
(Gender Responsible Budgeting)