Women, War, Peace and Security Cover Image

Žene, rat, mir i sigurnost
Women, War, Peace and Security

Author(s): Elmaja Bavčić
Subject(s): Gender Studies, Civil Society, Security and defense, Military policy, Peace and Conflict Studies
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: Gender studies; war; peace; security; gender roles; women in peace activism; feminist theory; anti-war theory; anti-military theory;
Summary/Abstract: Stereotipna percepcija žene u kontekstu rata, mira i sigurnosti obično je slika viktimizirane žene koja je žrtva rata upravo zbog svoje rodne uloge. Vrlo rijetko se žene vide ne samo kao učesnice u ratu, nego kao te koje su aktivne učesnice i u postratnoj izgradnji društva i, pogotovo, afirmacije koncepta sigurnosti. Ipak, ženski mirovni, antiratni i antimilitaristički aktivizam i njihova uključenost u pitanja rata, mira i sigurnosti ima dugu tradiciju. U ovom tekstu dat je pregled osnovnih koncepata koji su značajni s aspekta promatranja roda unutar ovog specifičnog konteksta. U tom smislu koncentrisat ću se na implementaciju međunarodnih dokumenata, ponajviše UN Rezolucije 1325, kao jednog od najznačajnijih instrumenata u adresiranju rodne perspektive u kontekstu konflikta, te ću se fokusirati na aktivnosti koje je BiH poduzela u implementaciji. Pored toga, adresirat ću pitanje rodno zasnovanog nasilja nad ženama u situacijama oružanog sukoba kao jednog od najčešćih problema s kojima se žene suočavaju. Na kraju ću dati kratki pregled ženskog mirovnog aktivizma u BiH.

  • Page Range: 203-218
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2019
  • Language: Bosnian