Feminist readings of social phenomena. Works of participants of the Feminist School Žarana Papić, second complemented edition Cover Image

Feministička čitanja društvenih fenomena. Radovi polaznica/ka Feminističke škole Žarana Papić, drugo dopunjeno izdanje
Feminist readings of social phenomena. Works of participants of the Feminist School Žarana Papić, second complemented edition

Contributor(s): Jasmina Čaušević (Editor), Emina Bošnjak (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Language and Literature Studies, Gender Studies, Education, Law, Constitution, Jurisprudence, Media studies, Human Rights and Humanitarian Law, Communication studies, Sociology, Labor relations, Health and medicine and law, Rural and urban sociology
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: feminism; feminist reading; Žarana Papić; abortion; mariage; film; homosexuality; internet; language; literature; culture; human rights; matriarchy; patriarchy; medicine; media; violence; politics; pornography; precariat;
Summary/Abstract: Pred vama je drugo, dopunjeno izdanje zbornika Feministička čitanja društvenih fenomena. Radovi polaznica/ka Feminističke škole Žarana Papić. I ove, 2016. godine, Feministička škola Žarana Papić ponudila je obrazovni program, čiji je cilj bio da kroz četiri teorijsko-praktična modula pruži feminističko obrazovanje o praksama, teorijama i konceptima potrebnim za javno djelovanje u domaćim, međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama. Ovogodišnja Škola se sastojala od dva obavezna teorijsko-praktična modula i dva izborna modula, koje su polaznice/i slušali od početka aprila do kraja juna. Predavačko osoblje činili su profesori/ce različitih naučnih oblasti, aktivisti/kinje, te predstavnici/e institucija. Obavezni modul su bili – Uvod u feminizme: historija, pojmovi, teorija, i Država, zakon i ravnopravnost. Uz ova dva obavezna modula, polaznice/i su imali priliku da izaberu još jedan modul. Izborni moduli su bili - Ravnopravnost spolova i javne politike (koji je bio usmjeren na praktični rad) i Kultura, ideologija, etika (koji je bio usmjeren na teorijska znanja). Kako Škola ima i svoj aktivistički dio, za decembar 2016. planirana je feministička intervenciju u javnom prostoru.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-47-2
  • Page Count: 388
  • Publication Year: 2016
  • Language: Bosnian
Predgovor drugom izdanju

Predgovor drugom izdanju
(Preface to the second edition)

Predgovor prvom izdanju

Predgovor prvom izdanju
(Preface to the first edition)

ABORTUS

ABORTUS
(ABORTION)

BRAK

BRAK
(MARRIAGE)

FEMINIZMI

FEMINIZMI
(FEMINISMS)

FILM

FILM
(FILM)

HOMOSEKSUALNOST

HOMOSEKSUALNOST
(HOMOSEXUALITY)

INTERNET

INTERNET
(INTERNET)

JEZIK

JEZIK
(LANGUAGE)

KNJIŽEVNOST

KNJIŽEVNOST
(LITERATURE)

KULTURA

KULTURA
(CULTURE)

LJUDSKA PRAVA

LJUDSKA PRAVA
(HUMAN RIGHTS)

MATRIJARHAT

MATRIJARHAT
(MATRIARCHY)

MEDICINA

MEDICINA
(MEDICINE)

MEDIJI

MEDIJI
(MEDIA)

NASILJE

NASILJE
(VIOLENCE)

PATRIJARHAT

PATRIJARHAT
(PATRIARCHY)

POLITIKA

POLITIKA
(POLITICS)

PORNOGRAFIJA

PORNOGRAFIJA
(PORNOGRAPHY)

PREKARIJAT

PREKARIJAT
(PRECARIAT)

RAT

RAT
(WAR)

RELIGIJA

RELIGIJA
(RELIGION)

ROD

ROD
(GENDER)

RODNI IDENTITET

RODNI IDENTITET
(GENDER IDENTITY)

SILOVANJE

SILOVANJE
(RAPE)

SLIKA TIJELA

SLIKA TIJELA
(BODY IMAGE)

SPOL

SPOL
(SEX)

TRŽIŠTE RADA I ŽENE, TRENUTNA SITUACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

TRŽIŠTE RADA I ŽENE, TRENUTNA SITUACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI
(LABOR MARKET AND WOMEN, CURRENT SITUATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA)

UMJETNOST

UMJETNOST
(ART)

FEMINISTIČKA KRITIKA PATRIJARHATA I KAPITALIZMA: ZAŠTO NAM TREBA SOCIJALISTIČKI FEMINIZAM?

FEMINISTIČKA KRITIKA PATRIJARHATA I KAPITALIZMA: ZAŠTO NAM TREBA SOCIJALISTIČKI FEMINIZAM?
(FEMINIST CRITIQUE OF PATRIARCHY AND CAPITALISM: WHY DO WE NEED SOCIALIST FEMINISM?)

MAJČINSTVO (NI)JE PREPREKA: ŽENA (NI)JE SAMO MAJKA

MAJČINSTVO (NI)JE PREPREKA: ŽENA (NI)JE SAMO MAJKA
(MATERNITY IS(NOT) THE OBSTACLE: WOMAN IS(NOT) ONLY MOTHER)

DJEVOJČICE I OBRAZOVANJE

DJEVOJČICE I OBRAZOVANJE
(GIRLS AND EDUCATION)

FEMINISTIČKA REFORMA ISLAMA – UDARAC FUNDAMENTALIZMU ISPOD POJASA

FEMINISTIČKA REFORMA ISLAMA – UDARAC FUNDAMENTALIZMU ISPOD POJASA
(FEMINIST REFORM OF ISLAM - SHOT ON FUNDAMENTALISM BELOW THE BELT)

SLUŠKINJE SA DOPRINOSIMA: RAD U KUĆI IZ RODNE, RASNE I KLASNE PERSPEKTIVE

SLUŠKINJE SA DOPRINOSIMA: RAD U KUĆI IZ RODNE, RASNE I KLASNE PERSPEKTIVE
(MAIDS WITH CONTRIBUTIONS: HOUSE WORK FROM GENDER, RACE, CLASS PERSPECTIVE)

KUĆNI RAD JE JEDAN RAD I JEDAN RAD JE KUĆNI RAD

KUĆNI RAD JE JEDAN RAD I JEDAN RAD JE KUĆNI RAD
(HOUSE WORK IS ONE WORK AND ONE WORK IS HOUSE WORK)

ŽIVOT U MIRU NAKON SILOVANJA U RATU - SILOVANJE, TRANSGENERACIJSKA TRAUMA

ŽIVOT U MIRU NAKON SILOVANJA U RATU - SILOVANJE, TRANSGENERACIJSKA TRAUMA
(LIFE IN PEACE AFTER RAPE IN WAR - RAPE, TRANSGENERATIONAL TRAUMA)

FEMINIZAM I RURALNA PODRUČJA

FEMINIZAM I RURALNA PODRUČJA
(FEMINISM AND RURAL AREAS)

LIBERALIZAM KAO PRATILAC FEMINIZMA

LIBERALIZAM KAO PRATILAC FEMINIZMA
(LIBERALISM AS A FEMINISM COMPANION)

SJEĆANJE NA ŽIVOT I RAD PRVE SARAJEVSKE BALERINE KROZ PRIKAZE JUGOSLOVENSKE DNEVNE ŠTAMPE

SJEĆANJE NA ŽIVOT I RAD PRVE SARAJEVSKE BALERINE KROZ PRIKAZE JUGOSLOVENSKE DNEVNE ŠTAMPE
(REMEMBERING THE LIFE AND WORK OF FIRST SARAJEVO BALLERINA THROUGH REPRESENTATION OF YUGOSLAV DAILY PRESS)

IZBORNE KVOTE KAO MEHANIZAM BORBE ZA RAVNOPRAVNOST

IZBORNE KVOTE KAO MEHANIZAM BORBE ZA RAVNOPRAVNOST
(ELECTION QUOTAS AS A FIGHT MECHANISM FOR EQUALITY)

ANALIZA STANJA RODNO OSJETLJIVIH POLITIKA KROZ LOKALNE GENDER AKCIONE PLANOVE OPĆINA ISTOČNA ILIDŽA, KALESIJA I NOVI GRAD, SARAJEVO

ANALIZA STANJA RODNO OSJETLJIVIH POLITIKA KROZ LOKALNE GENDER AKCIONE PLANOVE OPĆINA ISTOČNA ILIDŽA, KALESIJA I NOVI GRAD, SARAJEVO
(ANALYSIS OF THE GENDER SENSITIVE POLICIES STATUS THROUGH LOCAL GENDER ACTION PLANS OF THE ISTOČNA ILIDŽA MUNICIPALITY, KALESIJA AND NOVI GRAD, SARAJEVO)

ZDRAVSTVENA SITUACIJA SAMOHRANIH MAJKI KROZ EKONOMSKU PRIZMU

ZDRAVSTVENA SITUACIJA SAMOHRANIH MAJKI KROZ EKONOMSKU PRIZMU
(HEALTH SITUATION THROUGH SINGLE MOTHERS ECONOMIC PRISM)

O PROCESUIRANJU RATNOG SEKSUALNOG NASILJA

O PROCESUIRANJU RATNOG SEKSUALNOG NASILJA
(ON PROSECUTION OF WARTIME SEXUAL VIOLENCE)

O AUTORICAMA, AUTORIMA... I ŠKOLI

O AUTORICAMA, AUTORIMA... I ŠKOLI
(ABOUT AUTHORS... AND THE SCHOOL)