Yearbook of Slovakia's Foreign Policy 2012 Cover Image

Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2012
Yearbook of Slovakia's Foreign Policy 2012

Contributor(s): Peter Brezáni (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Social Sciences, Economy, Law, Constitution, Jurisprudence, National Economy, Supranational / Global Economy, Energy and Environmental Studies, International Law, Human Rights and Humanitarian Law, Sociology, Diplomatic history, Recent History (1900 till today), Economic policy, Government/Political systems, International relations/trade, Security and defense, Military policy, Developing nations, Evaluation research, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2012; foreign policy; EU; NATO; energy; Eastern policy; Europe; Western Balkans; Slovak Aid; Slovak ODA; security; defense; Visegrad; V4; economy; Monetary Union; Juraj Králik; embassy; consulate;
Summary/Abstract: Rok 2012 bol rokom volebným. Opäť došlo k úplnej politicko-mocenskej výmene, a teda i k výmene tých, ktorí za realizáciu zahraničnej politiky nesú ústavnú zodpovednosť. Po prvý raz v histórii Slovenska je minister zahraničných vecí zároveň podpredsedom vlády. Nové funkčné postavenie ministra vo vláde prináša možnosti pohnúť našu zahraničnú politiku (a nielen v inštitucionálnom a vo finančnom zmysle) o krok (skok) vpred. Ostáva veriť, že táto šanca neostane premárnená ako v predchádzajúcom volebnom období, keď bol ministrom zahraničných vecí predseda najsilnejšej koaličnej strany. Niečo už v roku 2012 naznačili aj výrazné inštitucionálne zmeny. Významne sa posilnili kompetencie rezortu zahraničných vecí, ktorý je tak okrem zahraničnej politiky zodpovedný i za koordináciu politík EÚ, krajanskú agendu, jednotnú prezentáciu v zahraničí, presadzovanie obchodno-ekonomických záujmov či za agendu ľudských práv. Koniec koncov, v roku 2012 sa tiež rozšíril názov samotného ministerstva, čím sa zohľadnila jeho koordinačná úloha v oblasti európskych politík. Táto ročenka prináša analytické hodnotenie zahraničnej a európskej politiky, prirodzene, s limitmi, ktoré publikácia tohto typu má. Neanalyzuje všetky oblasti či regióny, v ktorých bola naša zahraničná politika viditeľná či aktívna, ale primárne tie, ktoré považujeme v príslušnom roku za kľúčové. Už tradične je asi tou najdôležitejšou téma vývinu politík a inštitúcií EÚ, ktorá má výrazný dosah na domácu politiku a už dávno nie je doménou výhradne rezortu zahraničných vecí. Roku 2012 dominovala stabilizácia eurozóny a paralelná diskusia o budúcom viacročnom finančnom rámci. Načrtli sa línie ďalšieho postupu, podarilo sa dosiahnuť dohodu o jednotnom dohľade nad bankami, čo je pomerne významný krok smerom k bankovej únii, pokračovala diskusia v rámci štyroch pilierov navrhnutých predsedom Európskej rady. Aj keď sa situácia v súvislosti s krízou v eurozóne navonok upokojila, rok 2012 ukázal, že kríza priniesla zásadné otázky pre ďalší vývin a fungovanie inštitúcií EÚ, ktoré si vyžadujú dlhodobé riešenia. V roku 2012 sa začali prípravy na naše historicky prvé predsedníctvo v Rade EÚ – na ministerstve sa vytvoril koncepčný materiál o východiskách, zasadala medzirezortná koordinačná rada a začala sa budovať databáza expertov. Druhým pomyselným pilierom slovenskej zahraničnej politiky je naše členstvo v NATO, ktorému v roku 2012 dominovala otázka efektívneho využitia zdrojov, partnerstiev (najmä nedostatočná kooperácia s EÚ) či Afganistanu. Okrem toho bolo nevyhnutné sledovať turbulentný vývoj v krajinách Blízkeho východu a severnej Afriky. V oblasti bezpečnostnej politiky okrem uvedených tém stoja za zmienku prípravy bojovej skupiny V4 či úspešné uchádzanie sa našej ambasády v Belehrade o úlohu Kontaktného veľvyslanectva NATO. V oblasti susedskej a regionálnej spolupráce nemožno vynechať spoločný postoj krajín V4 k novej finančnej perspektíve EÚ na roky 2014 – 2020, ktorý prejavili v spoločnej deklarácii prijatej vo formáte V4 + Slovinsko. Aj v roku 2012 platilo, že naše vzťahy so susedmi boli dobré. Vláda pokračovala v nekonfrontačnom štýle komuniká- cie s Maďarskom, čo však neznamená, že sa pretrvávajúce problémy podarilo vyriešiť. Tieto i ďalšie udalosti roka 2012 si našli priestor v 14. ročenke – či už pri bilancovaní nášho pôsobenia a presadzovania cieľov, resp. záujmov v medzinárodnom prostredí, analýze uskutočňovania prioritných oblastí našej zahraničnej politiky, alebo pri hodnotení efektivity nástrojov na jej realizáciu. Prvým hodnotiteľom roka 2012 je po ročnej pauze spôsobenej predčasnými voľ- bami minister zahraničných vecí. Vo svojom príspevku hodnotí a prezentuje problémy a aspekty slovenskej zahraničnej politiky, ktoré hlbšie rozoberajú i ďalší autori, a to, čo našu zahraničnú politiku s novým vedením čaká. Hoci má byť ročenka primárne pôdou na analytické hodnotenie, otvárací príspevok a pohľad ústavného činiteľa, ktorý je za realizáciu zahraničnej a európskej politiky zodpovedný, dáva čitateľovi jedinečnú možnosť nazrieť v rámci jednej publikácie na ten istý „problém“ z rozličných (vecných i politických) uhlov pohľadu. Odborná časť sa tradične začína príspevkom Vladimíra Bilčíka, vedúceho európskeho programu Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (RC SFPA), ktorý stručne analyzuje podstatné udalosti v európskej politike Slovenskej republiky počas roku 2012. Pohľad Andrey Elschekovej-Matisovej a Romana Lajčiaka z ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí sa sústreďuje na navrhnuté ekonomické integračné procesy v kontexte prehlbovania európskej hospodárskej a menovej únie, a to vzhľadom na fakt, že ich uskutočňovanie bude v budúcnosti pre vývoj EÚ smerodajné. Základnou tézou príspevku ekonomického analytika na Inštitúte ekonomických a spoločenských analýz Martina Vlachynského bolo, že v roku 2012 sa situácia na jednej strane upokojila, no na druhej strane začalo byť jasné, že ekonomická, finančná a najmä dlhová kríza predstavuje dlhodobý problém, ktorého sa Európa tak skoro nezbaví. Slovenskú energetickú politiku v kontexte nášho fungovania v širšom európskom priestore komplexne zhodnotil analytik z Energy Analytics Michal Hudec. Analýzu bezpečnostnej a obrannej politiky Slovenska v roku 2012 s čiastočným presahom do roku 2013 spracoval Ivo Samson, analytik z Inštitútu bezpečnostných a obranných štúdií na Ministerstve obrany SR. Základnou myšlienkou jeho príspevku je, že Slovensko sa v roku 2012 nachádzalo v prostredí, ktoré umož- ňovalo používanie politických nástrojov na dosiahnutie bezpečnosti a pokúšalo sa aj o konzerváciu svojich vojenských spôsobilostí. Druhú časť ročenky, ktorá sa venuje prioritným oblastiam našej zahraničnej politiky, otvára príspevok Juraja Marušiaka z Ústavu politických vied SAV ponúkajúci pohľad na vývoj slovensko-maďarských vzťahov, v rámci ktorých možno v roku 2012 konštatovať pozitívnu dynamiku, avšak podobne ako v minulosti z nich nevymizli protichodné tendencie. Zásadný význam má skutočnosť, že vládnuce elity oboch štátov si uvedomujú nutnosť stredoeurópskej spolupráce. Tomáš Strážay, vedúci výskumného programu Stredná a juhovýchodná Európa v RC SFPA, aj v tomto ročníku analyzuje naše stredoeurópske aktivity v rámci vyšehradskej spolupráce. Riaditeľ RC SFPA a vedúci výskumného programu Východná Európa Alexander Duleba ponúka stručný analytický prehľad vzťahov SR s krajinami východnej Európy v roku 2012 v rámci dvoch hlavných častí: prvá mapuje vzťahy SR s krajinami Východného partnerstva a druhá je venovaná slovensko-ruskej relácii. Slovenské aktivity na západnom Balkáne, kde majú naše aktivity i diplomacia určitú autoritu, hodnotil nezávislý novinár Július Lőrincz. Tretia časť, ktorá sa zaoberá nástrojmi zahraničnej politiky, pozostáva z textu Nory Beňákovej z občianskeho združenia Človek v ohrození, Petra Brezániho z RC SFPA a Jána Mihálika zo Saleziánov Dona Bosca, ktorí svoju pozornosť upriamili na fungovanie rozvojovej spolupráce. Zhodnotili uskutočňovanie cieľov nastavených v dokumentoch, snažili sa poskytnúť sumár aktivít slovenskej rozvojovej pomoci v roku 2012 a v záujme skvalitnenia a zefektívnenia ODA predložili niekoľko návrhov a odporúčaní. Naďalej pokračujeme v rubrike Z histórie slovenskej zahraničnej politiky, ktorej zaradenie je podmienené pripomenutím si významného výročia súvisiaceho s dôležitý- mi osobnosťami alebo udalosťami slovenskej zahraničnej politiky. V roku 2012 opustil tento svet neorenesančný slovenský diplomat, vysokoškolský profesor, polyhistor, multilingvista, spevák, spisovateľ, skladateľ, výtvarník a športový pretekár, a preto sme do tohtoročnej edície zaradili stať o Jurajovi Králikovi, ktorú opäť spracoval skúsený diplomat a historik Miroslav Musil. Expertnú časť tradične dopĺňajú prílohy – chronológia dôležitých zahraničnopolitických udalostí, zoznam medzinárodných zmlúv, informácie o štruktúre a predstaviteľoch orgánov štátnej správy pôsobiacich v zahraničnej politike, zoznam diplomatických misií a predstaviteľov SR v zahraničí, diplomatického zboru v SR, informácie o vojenských misiách v zahraničí a podobne. Pevne veríme, že aj táto ročenka si nájde cestu k čitateľom a poslúži všetkým, ktorí sa zaujímajú o minulosť, prítomnosť i budúcnosť Slovenska a jeho zahraničnej politiky. Na záver by som sa rád poďakoval Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR za spoluprácu na tomto projekte a za to, že vďaka ich podpore sme v budovaní tejto veľmi potrebnej tradície mohli pokračovať aj v tomto roku.

  • Print-ISBN-13: 978-80-89356-41-6
  • Page Count: 216
  • Publication Year: 2013
  • Language: Slovak
Predhovor

Predhovor
(Foreword)

Zahraničná politika Slovenska v roku 2012

Zahraničná politika Slovenska v roku 2012
(Foreign policy of Slovakia in 2012)

Slovenská republika a Európska únia

Slovenská republika a Európska únia
(Slovak Republic and the European Union)

Budúcnosť hospodárskej a menovej únie – udržia štyri piliere strechu nad hlavou?

Budúcnosť hospodárskej a menovej únie – udržia štyri piliere strechu nad hlavou?
(The future of the Economic and Monetary Union: will four pillars hold the roof above the head?)

Záchranca a zachraňovaný

Záchranca a zachraňovaný
(The rescuer and the one being rescued)

Rok 2012 v slovenskej energetike

Rok 2012 v slovenskej energetike
(2012 and Slovak energy policy)

Bezpečnostná a obranná politika Slovenskej republiky v roku 2012

Bezpečnostná a obranná politika Slovenskej republiky v roku 2012
(Security and defense policy of Slovakia in 2012)

Slovensko-maďarské vzťahy – kooperácia aj napriek divergenciám

Slovensko-maďarské vzťahy – kooperácia aj napriek divergenciám
(Slovak-Hungarian Relations - cooperation despite divergences)

V4 2012 – viacrýchlostný Vyšehrad na plný plyn

V4 2012 – viacrýchlostný Vyšehrad na plný plyn
(V4 2012 - multispeed Visegrad in full speed)

Vzťahy Slovenska s krajinami východnej Európy v roku 2012

Vzťahy Slovenska s krajinami východnej Európy v roku 2012
(Relations of Slovakia with the countries of Eastern Europe in 2012)

Západný Balkán – pokrok i stagnácia

Západný Balkán – pokrok i stagnácia
(Western Balkans - progress and stagnation)

Slovenská rozvojová spolupráca v roku 2012

Slovenská rozvojová spolupráca v roku 2012
(Slovak development cooperation in 2012)

Neorenesančný slovenský diplomat Juraj Králik

Neorenesančný slovenský diplomat Juraj Králik
(Neo-Renaissance Slovak diplomat Juraj Králik)

Chronológia dôležitých udalostí v slovenskej zahraničnej a európskej politike v roku 2012

Chronológia dôležitých udalostí v slovenskej zahraničnej a európskej politike v roku 2012
(A chronology of important events in Slovak foreign policy in 2012)

Zmluvy, dohody a dohovory publikované v roku 2012

Zmluvy, dohody a dohovory publikované v roku 2012
(Treaties, agreements, conventions published in 2012)

Štruktúra orgánov štátnej správy pôsobiacich v oblasti medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí v roku 2012

Štruktúra orgánov štátnej správy pôsobiacich v oblasti medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí v roku 2012
(Structure of the state administration authorities acting in international and European affairs in 2012)

Zoznam zastupiteľských úradov krajín EÚ, NATO a niektorých ďalších krajín v Slovenskej republike

Zoznam zastupiteľských úradov krajín EÚ, NATO a niektorých ďalších krajín v Slovenskej republike
(List of the embassies of the EU, NATO, and some other countries in the Slovak Republic)

Zoznam konzulárnych úradov vedených honorárnymi konzulmi v Slovenskej republike

Zoznam konzulárnych úradov vedených honorárnymi konzulmi v Slovenskej republike
(List of consular offices led by honorary consuls In Slovak republic)

Zoznam zastupiteľských úradov Slovenskej republiky, stálych misií, generálnych konzulátov a slovenských inštitútov

Zoznam zastupiteľských úradov Slovenskej republiky, stálych misií, generálnych konzulátov a slovenských inštitútov
(List of the embassies of the Slovak Republic, permanent missions, consulates general, Slovak institutes abroad)

Zoznam konzulárnych úradov Slovenskej republiky vedených honorárnymi konzulmi

Zoznam konzulárnych úradov Slovenskej republiky vedených honorárnymi konzulmi
(List of consular offices of the Slovak Republic led by honorary consuls)

Počty príslušníkov OS SR v súčasných misiách na podporu mieru

Počty príslušníkov OS SR v súčasných misiách na podporu mieru
(Numbers of the members of the Armed Forces of the Slovak Republic in peace missions)

O autoroch

O autoroch
(About authors)