Yearbook of Slovakia's Foreign Policy 2013 Cover Image

Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2013
Yearbook of Slovakia's Foreign Policy 2013

Contributor(s): Peter Brezáni (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Social Sciences, Economy, Education, Law, Constitution, Jurisprudence, Geography, Regional studies, Energy and Environmental Studies, International Law, Sociology, Diplomatic history, Recent History (1900 till today), Economic policy, Government/Political systems, International relations/trade, Security and defense, Military policy, Developing nations, State/Government and Education, Evaluation research, Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today), EU-Accession / EU-DEvelopment, Politics and Identity
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2013; foreign policy; EU; crisis; NATO; Visegrad; V4; V4+; economy; energy; security; defense; Russia; Ukraine; Eastern policy; Western Balkans; education; Slovak ODA; Slovak Aid; Public Diplomacy;
Summary/Abstract: Roku 2013 môžeme pokojne dať nálepku „rok výročí“. Dňa 1. januára 2013 oslávilo Slovensko svoje dvadsiate narodeniny. Takisto sme oslávili naše dvadsaťročné pôsobenie na pôde OSN, dekádu programu oficiálnej rozvojovej spolupráce a pripomenuli sme si, že ubehlo 1 150 rokov od príchodu Konštantína a Metoda na naše územie. Rok 2013 však mal okrem tej oslavnej aj pracovnú dimenziu: pokračoval v zabehanej tradícii globálnych, ale aj regionálnych problémov, bol rokom udalostí, na ktoré naša zahraničná politika, resp. diplomacia musela neodkladne reagovať, a priniesol i situácie, ku ktorým stačilo zaujať stanovisko, či tie, ktorých priebeh verejnosť ani nezaregistrovala. Ambíciou tejto publikácie, ako takmer každý rok opakujem v predhovore, je analyzovať zahraničnú a európsku politiku Slovenska v celej jej komplexnosti na viacerých úrovniach. Je to cieľ ambiciózny, no nevyhnutný aj preto, že zahraničnopolitická, ale i tá európska kritická debata v SR je na iné zdroje, ktoré uchovávajú pamäť o vývine a ďalšom smerovaní zahraničnej a európskej politiky, chudobná. Prirodzene, ako vydavateľ máme limity (primárne finančné), ktoré nás pri tvorbe tejto publikácie obmedzujú v jej rozsahu i forme, a preto sa v ročenke analyzujú hlavne udalosti, ktoré v RC SFPA a v edičnej rade považujeme za tie najdôležitejšie. V roku 2013 medzi takéto témy nepochybne patrili rokovania o rozpočte Únie na roky 2014 – 2020 a jeho schválenie či prehlbovanie hospodárskej a menovej únie. Obísť nemožno ani rozšírenie Únie o Chorvátsko, ktorého členstvo Slovensko dlhodobo podporovalo, či zamyslieť sa nad úspešne neúspešným Vilniuskym samitom Východného partnerstva. Čoraz dôležitejšou témou boli pokračujúce prípravy na naše prvé predsedníctvo v Rade EÚ. V oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky v minulom roku rezonovala na ministerstve obrany príprava a publikácia bielej knihy, v medzinárodnom meradle „vytŕčali“ iránsky jadrový program či situácia v Sýrii. Nemohli sme opomenúť ani čoraz intenzívnejšiu spoluprácu vo formáte vyšehradskej štvorky či aktivity našich subjektov v oblasti verejnej diplomacie a rozvojovej spolupráce. Tieto i mnohé (aj keď nie všetky) ďalšie udalosti roka 2013 si našli priestor už v 15. ročenke. Opäť sme sa snažili, aby autori udalosti nielen opísali, resp. odprezentovali, ale poskytli aj svoju analýzu, videnie a odporúčania. Aj preto sme preferovali autorov s odstupom, t. j. z mimovládneho či akademického prostredia. Prvým v zozname autorov, ktorí poskytli svoj pohľad na rok 2013, je opäť minister zahraničných vecí a európskych záležitostí. Ten vo svojom texte prezentuje problémy a aspekty slovenskej zahraničnej politiky z pohľadu inštitúcie zodpovednej za výkon zahraničnej a európskej politiky. Odborná časť sa začína príspevkom Vladimíra Bilčíka, vedúceho európskeho programu Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (RC SFPA), ktorý analyzuje podstatné udalosti v európskej politike Slovenska počas roka 2013. Základnou tézou príspevku Zsolta Gála z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského je, že aj keď v roku 2013 nastal mierny ekonomický rast a stabilizovala sa situácia v eurozóne, Únia čelila a čelí veľkým vnútorným problémom. Kombinácia vysokého dlhu a nízkeho rastu sa preto podľa autora javí ako čoraz reálnejšia hrozba. Slovenskú energetickú politiku v kontexte nášho fungovania v širšom európskom priestore komplexne zhodnotil analytik RC SFPA Karel Hirman. Svoj pohľad na bezpečnostnú a obrannú politiku Slovenska v roku 2013, ktorý uzatvára časť o pôsobení SR v medzinárodnom prostredí, spracoval Róbert Ondrejcsák, riaditeľ Centra pre európske a severoatlantické vzťahy. Základnou myšlienkou jeho textu je, že rok 2013 bol pri kľúčových témach medzinárodnej bezpečnosti rokom kontinuity, no na úrovni ministerstva obrany bola premárnená šanca nájsť riešenie problémov Ozbrojených síl SR. Druhú časť ročenky, ktorá sa venuje prioritným oblastiam našej zahraničnej politiky, otvára príspevok Tomáša Strážaya, vedúceho výskumného programu Stredná a juhovýchodná Európa v RC SFPA, ktorý analyzuje stredoeurópsku spoluprácu v roku 2013. Riaditeľ RC SFPA a vedúci výskumného programu Východná Európa Alexander Duleba ponúka stručný analytický prehľad vzťahov SR s krajinami východnej Európy v roku 2013. Ako poznamenáva, udalosti na Ukrajine nastolili kľúčovú dilemu pre ďalší vývin zahraničnej politiky SR. Slovensko bude podľa neho musieť buď znova a jasne pomenovať svoje priority vo vzťahoch s krajinami východnej Európy, alebo zostať krajinou s nečitateľným postojom voči rusko ukrajinskej kríze, ktorej vyústenie predurčí ďalší vývin v Európe. Slovenské aktivity na západnom Balkáne, kde majú naše aktivity i diplomacia cveng, už tradične hodnotil nezávislý novinár Július Lőrincz. Tretia časť, ktorá sa zaoberá nástrojmi zahraničnej politiky, pozostáva z textu Nory Beňákovej z občianskeho združenia Človek v ohrození a Petra Brezániho z RC SFPA, ktorí svoju pozornosť upriamili na fungovanie rozvojovej spolupráce. Zhodnotili uskutočňovanie cieľov nastavených v dokumentoch, snažili sa poskytnúť sumár aktivít slovenskej rozvojovej pomoci v roku 2013 a v záujme skvalitnenia a zefektívnenia ODA predložili niekoľko návrhov a odporúčaní. Túto časť uzatvára príspevok Ondreja Ga- žoviča z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorý sa zameral na hodnotenie a prezentáciu aktivít slovenskej verejnej diplomacie. Naďalej pokračujeme v rubrike Z histórie slovenskej zahraničnej politiky, ktorej zaradenie je podmienené pripomenutím si významného výročia súvisiaceho s dôle- žitými osobnosťami alebo udalosťami slovenskej zahraničnej politiky. Dvadsať rokov samostatnej slovenskej zahraničnej politiky takouto udalosťou hodnou zaznamenania určite bolo, preto sme do tejto edície zaradili krátku, ale obsažnú analýzu dvoch dekád našej zahraničnej politiky, ktorú spracoval Alexander Duleba. Expertnú časť tradične dopĺňajú prílohy – chronológia dôležitých zahraničnopolitických udalostí, zoznam medzinárodných zmlúv, informácie o štruktúre a predstaviteľoch orgánov štátnej správy pôsobiacich v zahraničnej politike, zoznam diplomatických misií a predstaviteľov SR v zahraničí, diplomatického zboru v SR, informácie o vojenských misiách v zahraničí a podobne. Pevne verím, že aj táto ročenka si nájde cestu k čitateľom a poslúži všetkým, ktorí sa zaujímajú o minulosť, prítomnosť i budúcnosť Slovenska a jeho zahraničnej politiky. Na záver by som sa rád poďakoval Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR za spoluprácu na tomto projekte a za to, že vďaka ich podpore sme v budovaní tejto veľmi potrebnej tradície mohli aspoň v tomto formáte pokračovať.

  • Print-ISBN-13: 978-80-89356-42-3
  • Page Count: 218
  • Publication Year: 2014
  • Language: Slovak
Predhovor

Predhovor
(Foreword)

Zahraničná politika Slovenska v roku 2013

Zahraničná politika Slovenska v roku 2013
(Slovakia's Foreign Policy in 2013)

Slovensko v nekrízovom roku EÚ

Slovensko v nekrízovom roku EÚ
(Slovakia in non-crisis EU year)

Z existenčnej do bežnej krízy

Z existenčnej do bežnej krízy
(From existential to regular crisis)

Slovenská energetická politika v roku 2013

Slovenská energetická politika v roku 2013
(Slovak Energy Policy in 2013)

Bezpečnostná a obranná politika v roku 2013

Bezpečnostná a obranná politika v roku 2013
(Security and defense policy in 2013)

Vyšehradská skupina v roku 2013: úspechy v tieni Vilniuskeho samitu

Vyšehradská skupina v roku 2013: úspechy v tieni Vilniuskeho samitu
(Visegrad Group in 2013: successes overshadowed by Vilnius Summit)

Vzťahy Slovenska s krajinami východnej Európy v roku 2013

Vzťahy Slovenska s krajinami východnej Európy v roku 2013
(Relations with the countries of Eastern Europe in 2013)

Západný Balkán – silná stránka zahraničnej politiky

Západný Balkán – silná stránka zahraničnej politiky
(Western Balkans - the strength of the foreign policy)

Slovenská rozvojová spolupráca v roku 2013

Slovenská rozvojová spolupráca v roku 2013
(Slovak Developement Cooperation in 2013)

Verejná diplomacia SR v roku 2013

Verejná diplomacia SR v roku 2013
(Slovakia's Public Diplomacy in 2013)

Dvadsať rokov zahraničnej politiky SR: detské choroby, zvládnutá integrácia a povstupové výzvy

Dvadsať rokov zahraničnej politiky SR: detské choroby, zvládnutá integrácia a povstupové výzvy
(Twenty years of Slovakia's Foreign Policy: children's diseases, intergation and post-accession challenges)

Chronológia dôležitých udalostí v slovenskej zahraničnej politike v roku 2013

Chronológia dôležitých udalostí v slovenskej zahraničnej politike v roku 2013
(A chronology of important events in Slovak foreign policy in 2013)

Zmluvy, dohody a dohovory publikované v roku 2013

Zmluvy, dohody a dohovory publikované v roku 2013
(Treaties, agreements, conventions published in 2013)

Štruktúra orgánov štátnej správy pôsobiacich v oblasti medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí v roku 2013

Štruktúra orgánov štátnej správy pôsobiacich v oblasti medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí v roku 2013
(Structure of the state administration authorities acting in international and European affairs in 2013)

Zoznam zastupiteľských úradov krajín EÚ, NATO a niektorých ďalších krajín v Slovenskej republike

Zoznam zastupiteľských úradov krajín EÚ, NATO a niektorých ďalších krajín v Slovenskej republike
(List of the embassies of the EU, NATO, and some other countries in the Slovak Republic)

Zoznam konzulárnych úradov vedených honorárnymi konzulmi v Slovenskej republike

Zoznam konzulárnych úradov vedených honorárnymi konzulmi v Slovenskej republike
(List of consular offices led by honorary consuls in the Slovak Republic)

Zoznam zastupiteľských úradov Slovenskej republiky, stálych misií, generálnych konzulátov a slovenských inštitútov

Zoznam zastupiteľských úradov Slovenskej republiky, stálych misií, generálnych konzulátov a slovenských inštitútov
(List of the embassies of the Slovak Republic, permanent missions, consulates general, Slovak institutes abroad)

Zoznam konzulárnych úradov Slovenskej republiky vedených honorárnymi konzulmi

Zoznam konzulárnych úradov Slovenskej republiky vedených honorárnymi konzulmi
(List of consular offices of the Slovak Republic led by honorary consuls)

Počty príslušníkov OS SR v súčasných misiách na podporu mieru

Počty príslušníkov OS SR v súčasných misiách na podporu mieru
(Numbers of the members of the Armed Forces of the Slovak Republic in peace missions)

O autoroch

O autoroch
(About authors)