(Don't) be a sheep. On ethnic discrimination in BiH Cover Image

(Ne) budi ovca. O etničkoj diskriminaciji u BiH
(Don't) be a sheep. On ethnic discrimination in BiH

Contributor(s): Damir Banović (Editor), Saša Gavrić (Editor)
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Media studies, Human Rights and Humanitarian Law, Communication studies, Inter-Ethnic Relations, Ethnic Minorities Studies
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: ethnic discrimination; BiH; human rights; media; ethnic minorities;
Summary/Abstract: (Ne) budi ovca: o etničkoj diskriminaciji predstavlja izabrane analize objavljene na web portalu koalicije Jednakost (www.jednakost.ba), u okviru koje organizacije koje su njen dio imaju za cilj ukidanje etničke diskriminacije konstitutivnih naroda i Ostalih na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Formalna i faktička diskriminacija u ostvarivanju ličnih i političkih prava, a dalje i kulturnih, ekonomskih i socijalnih, utječe na samorealizaciju i samostalnost svih individua koje žive na prostoru Bosne i Hercegovine. Sloboda i jednakost, bez obzira da li se one ostvaruju individalno ili kroz kolektiv, neotuđiva su ljudska prava i ne trebaju biti ovisna od drugog kolektiva ili pojedinaca_ki. U prvom dijelu brošure predstavljene su analize pozicije Ostalih u dijelovima pravnog i političkog sistema Bosne i Hercegovine, dok je drugi dio fokusiran na široke posljedice etničke diskriminacije u Bosni i Hercegovini. Tekstovi naglašavaju potrebu uvođenja principa jednakosti kako za konstitutivne narode, tako i za pripadnike_ice koji_e se ne izjašnjavaju kao konstitutivni narodi, odnosno pripadaju grupi Ostalih; moguće modele njihove reprezentacije u političkom sistemu Bosne i Hercegovine; oblastima u kojima i dalje na normativnom nivou postoji etnička diskriminacija, te model Brčko distrikta Bosne i Hercegovine kao potencijalno dobrog modela političke participacije i uključivanja svih segmenata društva u proces odlučivanja. Drugi dio brošure fokusiran je na primjere etničke diskriminacije na pojedinim nivoima vlasti; potrebi suočavanja sa prošlošću kao osnovi za gradnju povjerenja; etničkim podjelama u obrazovanju i njihovim posljedicama na etničke manjine; diskriminaciji u medijima, ekonomiji, kao i drugim oblastima života. Analize, iako obrađuju kompleksne pravne i društvene probleme Bosne i Hercegovine, razumljive su i osobama kojima pitanje etničke diskriminacije Ostalih i nije oblast posebnog interesovanja, ali je njen cilj da na jedan inovativan i provokativan način aktualizira sveprisutnu etničku diskriminaciju u Bosni i Hercegovini.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-09-0
  • Page Count: 60
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian
PREDGOVOR

PREDGOVOR
(FOREWORD)

JEDNAKOST KAO PREDUVJET OPSTANKA DRŽAVE I DRUŠTVA

JEDNAKOST KAO PREDUVJET OPSTANKA DRŽAVE I DRUŠTVA
(EQUALITY AS A PREREQUISITE FOR THE SURVIVAL OF STATE AND SOCIETY)

KO SU OSTALI ILI NEKONSTITUTIVNI?

KO SU OSTALI ILI NEKONSTITUTIVNI?
(WHO ARE THE REST OR NON-CONSTITUENT?)

DA LI POSTOJI RAZLIKA IZMEĐU KONSTITUTIVNIH I NEKONSTITUTIVNIH?

DA LI POSTOJI RAZLIKA IZMEĐU KONSTITUTIVNIH I NEKONSTITUTIVNIH?
(IS THERE A DIFFERENCE BETWEEN THE CONSTITUENT AND NON-CONSTITUENT?)

DA LI SU ,,OSTALI’’ ZAJEDNICA?

DA LI SU ,,OSTALI’’ ZAJEDNICA?
(ARE "THE OTHERS" A COMMUNITY?)

DA LI OSTALI MOGU IMATI PRAVO NA VITALNI NACIONALNI INTERES?

DA LI OSTALI MOGU IMATI PRAVO NA VITALNI NACIONALNI INTERES?
(MAY THE OTHERS HAVE RIGHT TO VITAL NATIONAL INTEREST?)

DA LI OSTALI TREBA DA BUDU PREDSTAVLJENI U DOMU NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE?

DA LI OSTALI TREBA DA BUDU PREDSTAVLJENI U DOMU NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE?
(SHOULD OTHERS BE REPRESENTED IN THE HOUSE OF PEOPLES OF THE BIH PARLIAMENTARY ASSEMBLY?)

POLOŽAJ NEKONSTITUTIVNIH U SUSTAVU VLASTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

POLOŽAJ NEKONSTITUTIVNIH U SUSTAVU VLASTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
(THE POSITION OF NON-CONSTITUENT IN THE GOVERNMENT OF THE BIH FEDERATION)

POLOŽAJ NEKONSTITUTIVNIH U SUSTAVU VLASTI REPUBLIKE SRPSKE

POLOŽAJ NEKONSTITUTIVNIH U SUSTAVU VLASTI REPUBLIKE SRPSKE
(POSITION NON-CONSTITUENT IN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIAN)

BRČKO DISTRIKT KAO MODEL ZA PREDSTAVLJENOST NEKONSTITUTIVNIH?

BRČKO DISTRIKT KAO MODEL ZA PREDSTAVLJENOST NEKONSTITUTIVNIH?
(BRČKO DISTRICT AS A MODEL FOR NON-CONSTITUENT REPRESENTATION?)

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE: MJESTO NA KOJEM SE DISKRIMINACIJA UKIDA ILI MJESTO NA KOJEM DISKRIMINACIJA DOSEŽE NOVU RAZINU?

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE: MJESTO NA KOJEM SE DISKRIMINACIJA UKIDA ILI MJESTO NA KOJEM DISKRIMINACIJA DOSEŽE NOVU RAZINU?
(CONSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA: A PLACE WHERE DISCRIMINATION IS ABOLISHED OR A PLACE WHERE DISCRIMINATION REACHES NEW HIGHTS?)

NERAVNOPRAVNOST KONSTITUTIVNIH

NERAVNOPRAVNOST KONSTITUTIVNIH
(INEQUALITY OF CONSTITUTIVE)

IGNORISANJE CIVILNIH ŽRTAVA RATA KAO DIREKTNA DISKRIMINACIJA ŽIVIH GRAĐANA I GRAĐANKI

IGNORISANJE CIVILNIH ŽRTAVA RATA KAO DIREKTNA DISKRIMINACIJA ŽIVIH GRAĐANA I GRAĐANKI
(IGNORING CIVIL WAR VICTIMS AS A DIRECT DISCRIMINATION OF LIVING CITIZENS)

RELIGIJSKO OBRAZOVANJE I DISKRIMINACIJA

RELIGIJSKO OBRAZOVANJE I DISKRIMINACIJA
(RELIGIOUS EDUCATION AND DISCRIMINATION)

DVIJE ŠKOLE POD JEDNIM KROVOM: PODIJELJENO ŠKOLSTVO – JEDINSTVENA SEGREGACIJA

DVIJE ŠKOLE POD JEDNIM KROVOM: PODIJELJENO ŠKOLSTVO – JEDINSTVENA SEGREGACIJA
(TWO SCHOOLS UNDER ONE ROOF: DIVIDED EDUCATION SYSTEMS - UNIQUE SEGREGATION)

PASIVNA SEGREGACIJA U BOSANSKOHERCEGOVAČKIM BIBLIOTEKAMA: DA LI SU BIBLIOTEKE U BOSNI I HERCEGOVINI ISTINSKO MJESTO SUSRETA?

PASIVNA SEGREGACIJA U BOSANSKOHERCEGOVAČKIM BIBLIOTEKAMA: DA LI SU BIBLIOTEKE U BOSNI I HERCEGOVINI ISTINSKO MJESTO SUSRETA?
(PASSIVE SEGREGATION IN BIH LIBRARIES : ARE LIBRARIES TRULY A MEETING POINT?)

MODEL TROETNIČKOG OBRAZOVANJA KAO MODEL EKSKLUZIJE: O PROBLEMIMA ETNIČKIH MANJINA U OBRAZOVANJU – PRIMJER ROMSKE ZAJEDNICE

MODEL TROETNIČKOG OBRAZOVANJA KAO MODEL EKSKLUZIJE: O PROBLEMIMA ETNIČKIH MANJINA U OBRAZOVANJU – PRIMJER ROMSKE ZAJEDNICE
(TRI-ETHNIC EDUCATION MODEL AS A MODEL OF EXCLUSION: THE PROBLEMS OF ETHNIC MINORITIES IN EDUCATION - EXAMPLE OF ROMA COMMUNITY)

ROMI U MEDIJIMA BOSNI I HERCEGOVINI

ROMI U MEDIJIMA BOSNI I HERCEGOVINI
(ROMA IN MEDIA OF BOSNIA AND HERZEGOVINA)

POLOŽAJ SRBA I OSTALIH U HERCEGOVAČKO - NERETVANSKOM KANTONU

POLOŽAJ SRBA I OSTALIH U HERCEGOVAČKO - NERETVANSKOM KANTONU
(THE POSITION OF SERBS AND OTHERS IN HERCEGOVAČKO - NERETVANSKI CANTON)

DISKRIMINACIJA NA LOKALNOM NIVOU!?

DISKRIMINACIJA NA LOKALNOM NIVOU!?
(DISCRIMINATION AT LOCAL LEVEL !?)

POSLJEDICE ETNIČKIH PODJELA U EKONOMIJI: PERVERZNI EFEKTI MODERNE EKONOMIJE U BIH I MANIPULIRANJE NACIONALIZMOM

POSLJEDICE ETNIČKIH PODJELA U EKONOMIJI: PERVERZNI EFEKTI MODERNE EKONOMIJE U BIH I MANIPULIRANJE NACIONALIZMOM
(CONSEQUENCES OF ETHNIC DIVISION IN ECONOMY: PERVERTED EFFECTS OF MODERN ECONOMY IN BIH AND ABUSE OF NATIONALISM)

Toggle Accessibility Mode