Tourism – Beyond Expectations. Conference Proceedings: Jubilee International Scientific Conference: 100 Years of UNWE and 30 Years Department Economics of Tourism Cover Image

Туризмът - отвъд очакванията. Сборник юбилейна международна научна конференция: 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма"
Tourism – Beyond Expectations. Conference Proceedings: Jubilee International Scientific Conference: 100 Years of UNWE and 30 Years Department Economics of Tourism

Contributor(s): Manol Ribov (Editor), Nikolay Tsonev (Editor), Tanya Parusheva (Editor), Mariana Ianeva (Editor), Elenita Velikova (Editor), Asya Pandzherova (Editor)
Subject(s): Economy, Tourism
Published by: Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
Keywords: tourism; shared economy; smart tourism; digital economy; university education
Summary/Abstract: On the occasion of 100 years of UNWE and 30 years since the establishment of the Department “Economics of Tourism”, a jubilee international conference "TOURISM - BEYOND EXPECTATIONS" was held. The conference aims to enable a large number of researchers in the field of tourism science to present their work in the six main areas set as a priority by the conference organizers: 1. The future of tourism - new sources of growth; 2. Smart tourism; 3. New realities in the shared economy; 4. Unique tourism - success stories; 5. The digital economy; 6. New dimensions of science in university education. The conference was attended by 96 scientists from Bulgaria, the United States and Russia, who presented 78 papers.

  • Print-ISBN-13: 978-619-232-297-7
  • Page Count: 844
  • Publication Year: 2020
  • Language: English, Bulgarian
Туризмът в обсега на дигиталните технологии

Туризмът в обсега на дигиталните технологии
(Tourism in the Scope of Digital Technologies)

Тематичните паркове на бъдещето: успешни бизнес практики за управление на туристическите райони

Тематичните паркове на бъдещето: успешни бизнес практики за управление на туристическите райони
(The Thematic Parks of The Future: Successful Business Practices for Management of Tourist Districts)

Състояние и развитие на предприемачеството в хотелиерството в община Приморско

Състояние и развитие на предприемачеството в хотелиерството в община Приморско
(Current State and Development of the Hotel Entrepreneurship in Primorsko Municipality)

Стимулиране на туристическите пътувания чрез художествената литература като комуникационен канал

Стимулиране на туристическите пътувания чрез художествената литература като комуникационен канал
(Stimulating the Tourist Trips Through the Public Literature as a Communication Channel)

Сезонността като фактор за устойчиво развитие на туристическите дестинации

Сезонността като фактор за устойчиво развитие на туристическите дестинации
(Seasonality as a Factor for Tourism Destimations’ Sustainable Development)

Оценка на потенциала на културното наследство по пътя на коприната в България

Оценка на потенциала на културното наследство по пътя на коприната в България
(Evaluation of the Cultural Heritage Potential Along the Silc Road in Bulgaria)

Система за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в курортите с национално значение в България – основни принципи и подходи

Система за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в курортите с национално значение в България – основни принципи и подходи
(Monitoring and Assessement of Sustainable Tourism Development in National Resorts in Bulgaria – Major Principles and Approaches)

Геймификация в туризма – възможности и ограничения

Геймификация в туризма – възможности и ограничения
(Gamification in Tourism – Opportunities and Limitations)

Перспективи пред варненското ресторантьорство

Перспективи пред варненското ресторантьорство
(New Horizons of Varna Restaurant Industry)

Икономически анализ на разходите – предпоставка за ефективно управление (на примера на Еница – 99 ООД)

Икономически анализ на разходите – предпоставка за ефективно управление (на примера на Еница – 99 ООД)
(Economic Analisys of Costs – a Prerequasite for Efficient Management (a Case Study of Enitsa-99 Ltd))

Клъстери на туристическо търсене на атракции, основани на културното наследство

Клъстери на туристическо търсене на атракции, основани на културното наследство
(Clusters of Tourist Demand of Cultural Heritage Attractions)

Туристическите райони в България: състояние и проблеми

Туристическите райони в България: състояние и проблеми
(The Tourism Regions in Bulgaria: Status and Problems)

Трансформационни процеси и влияния в туризма

Трансформационни процеси и влияния в туризма
(Transformation Processes and Impacts in Tourism)

Новите изживявания в туризма

Новите изживявания в туризма
(New Tourism Experiences)

Корпоративен растеж и обща факторна производителност в туризма

Корпоративен растеж и обща факторна производителност в туризма
(Corporate Growth and Total Factory Productivity in Tourism)

Приложение на концепцията „управление на приходите“ в хотелиерството

Приложение на концепцията „управление на приходите“ в хотелиерството
(Application of the Revenue Management Concept in the Hotel Industry)

Възприятия на клиентите за дизайна на лайфстайл хотелите

Възприятия на клиентите за дизайна на лайфстайл хотелите
(Customer Perceptions of the Design of Lifestyle Hotels)

Възможности за преодоляване на сезонността в туризма

Възможности за преодоляване на сезонността в туризма
(Opportunities for Overcoming Seasonality in Tourism)

Изследване потенциала за развитие на българския туризъм

Изследване потенциала за развитие на българския туризъм
(Research on the Potential for Development of Bulgarian Tourism)

Възможности за развитие на мистичен туризъм в България

Възможности за развитие на мистичен туризъм в България
(Opportunities for the Development of Mystical Tourism in Bulgaria)

Социално предприемачество в туризма

Социално предприемачество в туризма
(Social Entrepreneurship in Tourism)

Новите измерения на човешкия капитал в туризма

Новите измерения на човешкия капитал в туризма
(New Dimensions of Human Capital in Tourism)

Особености на устойчивото развитие на хотелиерството

Особености на устойчивото развитие на хотелиерството
(Features of Sustainable Development of Hotel Industry)

Туризъм на бъдещето – умни хотели и интерактивни клиенти

Туризъм на бъдещето – умни хотели и интерактивни клиенти
(Tourism of the Future – Smart Hotels and Interactive Customers)

Луксозният туризъм като предпоставка за развитие на специализирани видове туризъм в туристическите райони на България

Луксозният туризъм като предпоставка за развитие на специализирани видове туризъм в туристическите райони на България
(Luxury Tourism as a Prerequisite for the Development of Specialized Types of Tourism in the Tourist Regions of Bulgaria)

Развитие на уменията на студентите по туризъм в стажантската програма на специалност „Туризъм“ на Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Развитие на уменията на студентите по туризъм в стажантската програма на специалност „Туризъм“ на Софийски университет „Свети Климент Охридски“
(Developing the Skills of Tourism Students in the Internship Program in the Speciality “Turisme” of Sofia University “Saint Kliment Ohridski”)

Да отгледаме или да си купим таланти – управление на талантите в българската хотелиерска индустрия

Да отгледаме или да си купим таланти – управление на талантите в българската хотелиерска индустрия
(Talent Management in Bulgarian Hospitality Industry – to Buy or to Build Talents)

Изживяванията по време на круизна програма

Изживяванията по време на круизна програма
(Experiences During the Cruise Program)

Влияние на веган движението върху ресторантьорството

Влияние на веган движението върху ресторантьорството
(Influence of the Vegan Movement on the Restaurant Business)

Аналитични характеристики на културно-историческото наследство в туристически район „Долината на розите“

Аналитични характеристики на културно-историческото наследство в туристически район „Долината на розите“
(Analytical Characteristics of the Cultural and Historical Heritage in the Touristic Region of the Rose Valley)

Минералните води на Столична община – потенциални източници на туристически и икономически растеж

Минералните води на Столична община – потенциални източници на туристически и икономически растеж
(Mineral Waters of Sofia Municipality – Potential Sources of Tourism and Economic Growth)

Местата за настаняване в Рило-Пирински туристически район – състояние и тенденции

Местата за настаняване в Рило-Пирински туристически район – състояние и тенденции
(Accommodation Facilities in Rila-Pirin Tourist Region – Situation and Trends)

Тенденции формиращи иновативни бизнес модели в дигитално трансформиращия се туристически сектор

Тенденции формиращи иновативни бизнес модели в дигитално трансформиращия се туристически сектор
(Trends Forming Innovative Buziness Models in the Digitally Transforming Business Sectror)

Възможностите на винения туризъм предпоставка за развитие на българските области по течението на Долен Дунав

Възможностите на винения туризъм предпоставка за развитие на българските области по течението на Долен Дунав
(The Wine Tourism Opportunities Prerequisite for the Development of the Bulgarian Regions During the Lower Danube)

Бъдещето на спа туризма в България

Бъдещето на спа туризма в България
(The Future of the Spa Tourism in Bulgaria)

Възможности и предизвикателства пред туризма в България при предоставяне на услуги на медицински специалисти спонсорирани от фармацевтичната индустрия

Възможности и предизвикателства пред туризма в България при предоставяне на услуги на медицински специалисти спонсорирани от фармацевтичната индустрия
(Opportunities and Challenges to Tourism in Bulgaria in Providing Medical Specialists Sponsorship Provided by Pharmaceutical Industry)

Конкурентни предимства на българските спа туристически обекти

Конкурентни предимства на българските спа туристически обекти
(Competitive Advantages of the Bulgarian Spa Tourism Objects)

Въздействие на системите за планиране на интермодалните пътувания върху градския туризъм

Въздействие на системите за планиране на интермодалните пътувания върху градския туризъм
(Impact of Intermodal Journey Planners on Urban Tourism)

Развитие на Варна като интелигентна туристическа дестинация

Развитие на Варна като интелигентна туристическа дестинация
(Development of Varna as Smart Tourist Destination)

Теоретико-методологични аспекти на конкурентоспособността на интелигентните туристически дестинации

Теоретико-методологични аспекти на конкурентоспособността на интелигентните туристически дестинации
(Theoretical and Methodological Aspects of Smart Tourism Destinations Competitiveness)

Устойчив туризъм в България чрез GPS Tourist Guide с визуализация на околните обекти

Устойчив туризъм в България чрез GPS Tourist Guide с визуализация на околните обекти
(Sustainable Tourism in Bulgaria Through GPS Tourist Guide with Visualization of the Surrounding Objects)

Смарт туризмът в маркетинговото управление на хотелите

Смарт туризмът в маркетинговото управление на хотелите
(Smart Tourism in Tourism Marketing Management)

Консултантските проекти за развитие на смарт туризма

Консултантските проекти за развитие на смарт туризма
(Consulting Projects for Development of Smart Tourism)

Интернет и мобилните технологии – катализатор за развитието на споделеното настаняване

Интернет и мобилните технологии – катализатор за развитието на споделеното настаняване
(Internet and Mobile Technologies – a Catalyst for Growth of Peer-to-Peer Accommodation)

Предизвикателства пред икономиката на споделяне

Предизвикателства пред икономиката на споделяне
(Challenges to the Sharing Economy)

Радикални идеологии застрашаващи туризма

Радикални идеологии застрашаващи туризма
(Radical Ideologies Threating Tourism)

Въздействия на споделената икономика в туризма

Въздействия на споделената икономика в туризма
(Impacts of the Sharing Economy in Tourism)

Туристическият маркетинг в преход към Маркетинг 4.0 – споделената икономика чрез дигитални канали

Туристическият маркетинг в преход към Маркетинг 4.0 – споделената икономика чрез дигитални канали
(Tourism Marketing in Transition to Marketing 4.0 – Sharing Economy through Digital Channels)

Социално-отговорните инициативи на бизнеса в дигитална среда, като част от изграждането на имиджа и репутацията на компаниите

Социално-отговорните инициативи на бизнеса в дигитална среда, като част от изграждането на имиджа и репутацията на компаниите
(Socially Responsible Business Initiatives in the Digital Environment as Part of Building the Image and Reputation of Companies)

Споделената икономика и MICE туризмът

Споделената икономика и MICE туризмът
(Sharing Economy and MICE Tourism)

Културните маршрути – споделен ресурс без граници

Културните маршрути – споделен ресурс без граници
(Cultural Routes – a Shared Resource without Borders)

Туристическо търсене на атракциите, основани на културното наследство, в община Велико Търново

Туристическо търсене на атракциите, основани на културното наследство, в община Велико Търново
(Tourist Demand for Cultural Heritage Attractions in Veliko Tarnovo Municipality)

Имиджът на китайския културен туризъм – инвестиции в уникални легенди, обекти и креативност

Имиджът на китайския културен туризъм – инвестиции в уникални легенди, обекти и креативност
(The Image of Chinese Cultural Tourism – Investing in Unique Legends, Sites and Creativity)

Иновации в туристическия продукт на София: проучване на избрани градски турове

Иновации в туристическия продукт на София: проучване на избрани градски турове
(Innovations in the Urban Tourist Product of Sofia: a Study of Selected City Tours)

Пространствена конфигурация на обектите на недвижимото културно-историческо наследство (НКИН) на България

Пространствена конфигурация на обектите на недвижимото културно-историческо наследство (НКИН) на България
(Spatial Configuration of the Immovable Objects of the Bulgarian Cultural-Historical Heritage)

Културният туризъм като конкурентно предимство на туристическата дестинация (на примера на Община Девин)

Културният туризъм като конкурентно предимство на туристическата дестинация (на примера на Община Девин)
(Cultural Tourism as a Competitive Advantage of a Tourist Destination (Example: Devin Municipality))

Иновативно използване на сензорния маркетинг в индустрията на гостоприемството и туризма

Иновативно използване на сензорния маркетинг в индустрията на гостоприемството и туризма
(Innovative Use of Sensory Marketing in Hospitality and Tourism)

Добри практики за усъвършенстване на операциите в хотелския фронт офис

Добри практики за усъвършенстване на операциите в хотелския фронт офис
(Good Practices for Operations Improvement in Hotel Front Office)

Mодел за управление на здравния туризъм като възможност за успех на дестинацията

Mодел за управление на здравния туризъм като възможност за успех на дестинацията
(Health Tourism Management Model as a Possibility for Destination Success)

Kak мобилните технологии промениха традиционното хотелиерство (по примера на световни хотелски брандове)

Kak мобилните технологии промениха традиционното хотелиерство (по примера на световни хотелски брандове)
(How Mobile Technology is Changing the Traditional Hospitality (Examples of Global Hotel Brands))

Програмите за лоялност като история на успеха

Програмите за лоялност като история на успеха
(The Loyalty Programs: Success Story)

Уникалният туризъм в добрите практики на „зеленото“ хотелиерство

Уникалният туризъм в добрите практики на „зеленото“ хотелиерство
(The Unique Tourism in the Good Practices of Green Hotels)

Фактори за устойчивост на малкия бизнес в цифровата икономика

Фактори за устойчивост на малкия бизнес в цифровата икономика
(Small Business Sustainability Factors in the Digital Economy)

Въздействие на дигитализацията върху туристическото посредничество

Въздействие на дигитализацията върху туристическото посредничество
(Impact of Digitalization on Tourism Intermediation)

Дигитални инструменти и стратегии за стартиране на онлайн бизнес – изграждане на успешен онлайн магазин

Дигитални инструменти и стратегии за стартиране на онлайн бизнес – изграждане на успешен онлайн магазин
(Digital Tools and Strategies for Starting an Online Business – Building a Successful Online Store)

Бизнес планиране в туризма – нови реалности и измерения

Бизнес планиране в туризма – нови реалности и измерения
(Business Planning in Tourism - New Realities and Dimensions)

Фактори за позитивно въздействие на иновационната дейност върху финансовото представяне на предприятията: теоретични аспекти

Фактори за позитивно въздействие на иновационната дейност върху финансовото представяне на предприятията: теоретични аспекти
(Factors for the Positive Impact of the Innovation Activity on the Financial Performance of the Enterprises: Theoretical Aspects)

Дигитализацията при управлението на хотели

Дигитализацията при управлението на хотели
(Digitalisation in Hotel Management)

Алтернативните начини на разплащане като възможност за повишаване на продажбите в електронната търговия в хотелиерството

Алтернативните начини на разплащане като възможност за повишаване на продажбите в електронната търговия в хотелиерството
(Alternative Payment Methods as an Opportunity to Grow Sales in E-Commerce in Hospitality)

Роля на социалните мрежи за ефективно използване на свободното време

Роля на социалните мрежи за ефективно използване на свободното време
(Role of Social Media for Effective Use of Leisure Time)

Значение на кулинарния туризъм за мотивацията на туристите в дигиталната ера

Значение на кулинарния туризъм за мотивацията на туристите в дигиталната ера
(The Importance of Culinary Tourism for Tourists’ Motivation in the Digital Era)

Повишаване на конкурентоспособността на УНСС посредством инициативи за популяризиране на имиджа му

Повишаване на конкурентоспособността на УНСС посредством инициативи за популяризиране на имиджа му
(Increasing the Competitiveness of the UNWE Through Initiatives to Promote its Image)

Интегриране на иновативни и е-подходи в обучението на студенти от специалността „Противодействие на радикализацията и тероризма” във Военна академия „Г. С. Раковски”

Интегриране на иновативни и е-подходи в обучението на студенти от специалността „Противодействие на радикализацията и тероризма” във Военна академия „Г. С. Раковски”
(Integration of Innovative and E-Approaches in the Study Process of the Specialty of “Countering Radicalization and Terrorism” at Rakovski National Defence College)

Обучение на екскурзоводите: национални стереотипи

Обучение на екскурзоводите: национални стереотипи
(Education of Tour Guides: National Stereotypes)

Дистанция на властта между ръководители и подчинени – къде се намира хотелиерството?

Дистанция на властта между ръководители и подчинени – къде се намира хотелиерството?
(Power Distance between Managers and Employees: How Does the Hospitality Industry Score?)

Академични аспекти на съвременния курс по английски език за студенти по туризъм

Академични аспекти на съвременния курс по английски език за студенти по туризъм
(Academic Aspects of a Modern English Language Course for Students of Tourism)

Взаимодействие между университетското образование и туристическия бизнес в България

Взаимодействие между университетското образование и туристическия бизнес в България
(Interaction between University Education and Tourism Business in Bulgaria)

Нов образователен подход към туристическия продукт, адаптиран към новото поколение потребители

Нов образователен подход към туристическия продукт, адаптиран към новото поколение потребители
(New Educational Approach to Tourism Product, Adapted Towards New Generation Customers)