Representations of the world in discourses (models, images, visions) Cover Image
 • Offer for Individuals Only 17.00 €

Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje)
Representations of the world in discourses (models, images, visions)

Contributor(s): Bernadetta Ciesek (Editor), Beata Duda (Editor), Ewa Ficek (Editor), Katarzyna Sujkowska-Sobisz (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3776-0
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3848-4
 • Page Count: 332
 • Publication Year: 2019
 • Language: Polish
Mapa i krajobraz w dyskursywnych obrazach świata

Mapa i krajobraz w dyskursywnych obrazach świata
(Map and landscape in the discursive images of the world)

 • Price: 4.50 €
Ewolucja mediów a kryzys reprezentacji

Ewolucja mediów a kryzys reprezentacji
(Evolution of media and the crisis of representation)

 • Price: 4.50 €
Auto(re)prezentacje multimodalne — o strategiach kreowania wizerunku i możliwościach ich dekodowania w komunikatach językowo‑obrazowych. Wprowadzenie do metodologii

Auto(re)prezentacje multimodalne — o strategiach kreowania wizerunku i możliwościach ich dekodowania w komunikatach językowo‑obrazowych. Wprowadzenie do metodologii
(Multimodal auto(re)presentations — about image creation strategies and the possibilities of decoding thereof in language‑image messages. Introduction to methodology)

 • Price: 4.50 €
Reprezentacje humanistyki cyfrowej w polskim dyskursie naukowym

Reprezentacje humanistyki cyfrowej w polskim dyskursie naukowym
(The Representations of the Digital Humanities in the Polish Academic Discourse)

 • Price: 4.50 €
Dyskurs o sobie i jego aktualizacje w tekstach

Dyskurs o sobie i jego aktualizacje w tekstach
(Self‑discourse and its updates in the texts)

 • Price: 4.50 €
Świat nakazów, zakazów i powinności

Świat nakazów, zakazów i powinności
(The world of commands, prohibitions and obligations)

 • Price: 4.50 €
Autorskie i gatunkowe odzwierciedlenie świata dyskursu (studium przypadku)

Autorskie i gatunkowe odzwierciedlenie świata dyskursu (studium przypadku)
(The auctorial and genre reflection of the world of discourse (case study))

 • Price: 4.50 €
Granice nienawiści. O kilku reakcjach Polaków na gwałt w Rimini z perspektywy dyskursologicznej

Granice nienawiści. O kilku reakcjach Polaków na gwałt w Rimini z perspektywy dyskursologicznej
(Hatered limits. About a several reactions of Polish people to the rape in Rimini from a discursive perspective)

 • Price: 4.50 €
Polowanie oczami myśliwych. Strategie legitymizacji praktyk łowieckich

Polowanie oczami myśliwych. Strategie legitymizacji praktyk łowieckich
(Hunting perceived by huntsmen Strategies of legitimization venery practices)

 • Price: 4.50 €
Obraz świata doczesnego w polskim dyskursie katolickim

Obraz świata doczesnego w polskim dyskursie katolickim
(The Image of the Temporal World in the Polish Catholic Discourse)

 • Price: 4.50 €
Reprezentacja czy iluzja? Dyskurs manifestacji publicznych kobiet w Polsce

Reprezentacja czy iluzja? Dyskurs manifestacji publicznych kobiet w Polsce
(Representation or illusion? Discourse of women’s demonstrations in Poland)

 • Price: 4.50 €
Jakie aksjomaty i postawy moralne sterują polskim dyskursem o gospodarce?

Jakie aksjomaty i postawy moralne sterują polskim dyskursem o gospodarce?
(What are moral axioms and attitudes exercising influence over the Polish discourse about economy?)

 • Price: 4.50 €
Pamięć zbiorowa jako dyskursywne reprezentacje wiedzy o przeszłości. Analiza niemieckiego dyskursu pamięci o wydarzeniach jesienią 1989 roku

Pamięć zbiorowa jako dyskursywne reprezentacje wiedzy o przeszłości. Analiza niemieckiego dyskursu pamięci o wydarzeniach jesienią 1989 roku
(Collective memory as discursive representations of knowledge about the past Analysis of the German discourse of remembrance of events in the autumn of 1989)

 • Price: 4.50 €
Strukturalnotekstowe wyznaczniki dyskursu naukowego wieków dawnych

Strukturalnotekstowe wyznaczniki dyskursu naukowego wieków dawnych
(The text structure determinants of academic discourse in past centuries)

 • Price: 4.50 €
Jak memy (internetowe) pamiętają?

Jak memy (internetowe) pamiętają?
(How do (Internet) memes remember?)

 • Price: 4.50 €
Obraz wspólnoty kibiców piłki nożnej (na podstawie relacji z meczów reprezentacji Polski)

Obraz wspólnoty kibiców piłki nożnej (na podstawie relacji z meczów reprezentacji Polski)
(The image of football fan community (based on the TV broadcasts of football games played by the Polish national team))

 • Price: 4.50 €
Językowy obraz polskiej blogosfery (na podstawie nazw blogów)

Językowy obraz polskiej blogosfery (na podstawie nazw blogów)
(The linguistic image of the Polish blogosphere (on the basis of names of blogs))

 • Price: 4.50 €
Medialne obrazy reprezentacji społecznych w dyskursach telewizyjnych (Superstacja vs TV Republika)

Medialne obrazy reprezentacji społecznych w dyskursach telewizyjnych (Superstacja vs TV Republika)
(The media images of the social representations in the television discourses (Superstation vs TV Republika))

 • Price: 4.50 €
Totalność terapii? Dyskursu terapeutycznego filiacje i translokacje

Totalność terapii? Dyskursu terapeutycznego filiacje i translokacje
(Therapy totality? Therapeutic discourse’s filiations and translocations)

 • Price: 4.50 €
„Raport z oblężonego korpo” — kreowanie i wykpiwanie obrazu rzeczywistości przez „Młodych, wykształconych i z wielkich ośrodków”

„Raport z oblężonego korpo” — kreowanie i wykpiwanie obrazu rzeczywistości przez „Młodych, wykształconych i z wielkich ośrodków”
(“Report from the besieged corpo”: creating and ridiculing the image of reality by the “Young, educated and hailing from large centres”)

 • Price: 4.50 €
Koniec popkultury? Kultura popularna — diagnozowana przez studentów

Koniec popkultury? Kultura popularna — diagnozowana przez studentów
(The end of pop culture? Popular culture — a diagnosis by students)

 • Price: 4.50 €
Miejsce Polski w Europie ukazane w tekstach literackich na podstawie wywiadu z Przemysławem Czaplińskim

Miejsce Polski w Europie ukazane w tekstach literackich na podstawie wywiadu z Przemysławem Czaplińskim
(Poland’s Place in Europe as shown in literary texts based on an interview with Przemysław Czapliński)

 • Price: 4.50 €
Rzeczywistość stworzona słowami. Galicyzmy jako element „języka alternatywnego” w Jak zawsze Zygmunta Miłoszewskiego

Rzeczywistość stworzona słowami. Galicyzmy jako element „języka alternatywnego” w Jak zawsze Zygmunta Miłoszewskiego
(Reality created by words “Galicyzmy” (“galicisms”) as a part of “alternative language” in Zygmunt Miłoszewski’s “As always”)

 • Price: 4.50 €
Obraz „gimbazy” w dyskursie literackim (na materiale książki Anny Cieplak Ma być czysto)

Obraz „gimbazy” w dyskursie literackim (na materiale książki Anny Cieplak Ma być czysto)
(“Gimbaza” and its representation in the literary discourse Anna Cieplak’s novel It Has to Be Swept Clean)

 • Price: 4.50 €