Spaces of translation Vol. 2 Cover Image
 • Offer for Individuals Only 11.00 €

Przestrzenie przekładu T. 2
Spaces of translation Vol. 2

Contributor(s): Jolanta Lubocha-Kruglik (Editor), Oksana Małysa (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: artistic translation; specialist translation;interlinguistic transfer;
Summary/Abstract: The present monograph is devoted in full to the issues of translation. The articles are the outcome of academic reflection upon the problems of interrelations between language and culture, upon the phenomenon of intercultural transfer, upon the functioning and reception of translated texts. The research results presented here take into consideration various methodological and ideational approaches. The volume is intended for both theoreticians and professional translators, as well as for all those who are interested in this area of study.

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3128-7
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3127-0
 • Page Count: 444
 • Publication Year: 2017
 • Language: Russian, Polish
Przekład literacki w przestrzeni symbolicznej

Przekład literacki w przestrzeni symbolicznej
(Literary translation in the symbolic space)

 • Price: 4.50 €
Z jazyczija na łemkowski. Rewitalizacja językowa klasyki literackiej

Z jazyczija na łemkowski. Rewitalizacja językowa klasyki literackiej
(From jazyczije to Lemko. Language revitalization of literary classics)

 • Price: 4.50 €
Прецедентные имена в аспекте художественного перевода

Прецедентные имена в аспекте художественного перевода
(Appellative proper names in artistic translation)

 • Price: 4.50 €
Humor1 w przekładzie. Pole do popisu i zabawy?

Humor1 w przekładzie. Pole do popisu i zabawy?
(Humour in Translation. An Opportunity to Show off and Have Fun?)

 • Price: 4.50 €
Ile ekwiwalencji? Czyli od systemu do pragmatyki

Ile ekwiwalencji? Czyli od systemu do pragmatyki
(How much equivalence? From system to pragmatics)

 • Price: 4.50 €
Wokół przekładowej dominanty. „La vie en prose” Yolande Villemaire w „Literaturze na Świecie”

Wokół przekładowej dominanty. „La vie en prose” Yolande Villemaire w „Literaturze na Świecie”
(About translation dominant. Yolande Villemaire’s „La vie en prose” in “The World Literature”)

 • Price: 4.50 €
Powieść kryminalna jako gatunek „zmącony”. Aleksandra Marinina w polskich przekładach

Powieść kryminalna jako gatunek „zmącony”. Aleksandra Marinina w polskich przekładach
(Crime novel as a hybrid genre. Alexandra Marinina in Polish translations)

 • Price: 4.50 €
Świat prze(d)stawiony w tłumaczeniu. O modyfikacjach struktury znaczeniowej tekstu w przekładzie

Świat prze(d)stawiony w tłumaczeniu. O modyfikacjach struktury znaczeniowej tekstu w przekładzie
(The world depicted in translation. On modifications of the semantic structure of translated text)

 • Price: 4.50 €
Najnowsze przekłady „Jądra ciemności” na XXI w. Analiza kontrastywna

Najnowsze przekłady „Jądra ciemności” na XXI w. Analiza kontrastywna
(The latest retranslations of „Heart of Darkness” in 21st century. A contrastive analysis)

 • Price: 4.50 €
Odniesienia historyczne i kulturowe w literaturze fantasy i jej tłumaczeniu. Propozycje przekładu „Les ombres de Wielstadt” Pierre’a Pevela z języka francuskiego na polski

Odniesienia historyczne i kulturowe w literaturze fantasy i jej tłumaczeniu. Propozycje przekładu „Les ombres de Wielstadt” Pierre’a Pevela z języka francuskiego na polski
(Historical and cultural references in fantasy literature and its translation. French-Polish translation suggestions for „Les Ombres de Wielstadt” by Pierre Pevel)

 • Price: 4.50 €
Versa est in statuam salis. O rosyjskim tłumaczeniu „Żony Lota” Wisławy Szymborskiej

Versa est in statuam salis. O rosyjskim tłumaczeniu „Żony Lota” Wisławy Szymborskiej
(Versa est in statuam salis. About the russian translation of Szymborska’s „Lot’s Wife”)

 • Price: 4.50 €
Dacii Maraini „Donna in guerra / Wojująca kobieta” – granice transgresji

Dacii Maraini „Donna in guerra / Wojująca kobieta” – granice transgresji
(Dacia Maraini’s „Donna in guerra” in Poland: the Borders of Transgression)

 • Price: 4.50 €
(Nie)śmiertelny humor Agenta 007

(Nie)śmiertelny humor Agenta 007
((Im)mortal humor of James Bond 007)

 • Price: 4.50 €
O tłumaczeniu nazw własnych przez Mirosławę Czarnocką-Wojs w opowieściach Beatrix Potter

O tłumaczeniu nazw własnych przez Mirosławę Czarnocką-Wojs w opowieściach Beatrix Potter
(About Mirosława Czarnocka-Wojs’s Proper Name Translations in the Polish Edition of The Complete Tales by Beatrix Potter)

 • Price: 4.50 €
Numer buta, parę złotych i spór o morgi. Przekład jednostek miary, wagi i czasu jako elementów kulturowych w poezji Andrzeja Bursy – analiza porównawcza

Numer buta, parę złotych i spór o morgi. Przekład jednostek miary, wagi i czasu jako elementów kulturowych w poezji Andrzeja Bursy – analiza porównawcza
(Shoe size, a couple of coins, and a squabble over fences. Translating units of measure in Andrzej Bursa’s poetry – a comparative analysis)

 • Price: 4.50 €
Переводческие сноски как объект семантического исследования

Переводческие сноски как объект семантического исследования
(Translator’s footnotes as the subject of semantic researches)

 • Price: 4.50 €
Prawo tłumacza, czyli język specjalistyczny na szklanym ekranie

Prawo tłumacza, czyli język specjalistyczny na szklanym ekranie
(Translator’s law – specialized language on the tv screen)

 • Price: 4.50 €
Glosa nad tłumaczeniem hebrajskiego leksemu אַָ יּה ’ajjâh w czeskich i polskich przekładach „Pisma Świętego”

Glosa nad tłumaczeniem hebrajskiego leksemu אַָ יּה ’ajjâh w czeskich i polskich przekładach „Pisma Świętego”
(A Gloss on Rendering the Hebrew Lexeme אַָ יּה ’ajjâh in Czech and Polish Translations of the Bible)

 • Price: 4.50 €
Translaty nieopisane – próba definicji i klasyfikacji (na materiale projektu „Dyplomacja i polityka. Rosyjsko-polska sonda słownikowa”)

Translaty nieopisane – próba definicji i klasyfikacji (na materiale projektu „Dyplomacja i polityka. Rosyjsko-polska sonda słownikowa”)
(Undescribed translated items – an attempt at definition and classification (based on the data of the project “Diplomacy and politics. Russian-Polish dictionary survey”))

 • Price: 4.50 €
Wybrane problemy translacyjne w tekstach cywilnoprawnych (konfrontacja słowacko-polska)

Wybrane problemy translacyjne w tekstach cywilnoprawnych (konfrontacja słowacko-polska)
(Selected translation problems in civil law texts (Slovak-Polish confrontation))

 • Price: 4.50 €
Перевод как способ идентификации термина (на материале маркетинговой терминологии)

Перевод как способ идентификации термина (на материале маркетинговой терминологии)
(Translation as an identification method of the term (on the basis of marketing terminology materials))

 • Price: 4.50 €
Sąd arbitrażowy, polubowny czy gospodarczy? Dylemat tłumacza

Sąd arbitrażowy, polubowny czy gospodarczy? Dylemat tłumacza
(Court of arbitration, court of conciliation or commercial court – translator’s dilemma)

 • Price: 4.50 €
Dokumenty konsumenckie – wyzwanie dla użytkownika i tłumacza

Dokumenty konsumenckie – wyzwanie dla użytkownika i tłumacza
(Consumer documents – a challenge for a consumer and a translator)

 • Price: 4.50 €
Formy stadialne przestępstwa oraz odmiany sprawstwa w polskim i rosyjskim prawie karnym – problemy natury terminologicznej i translatorycznej

Formy stadialne przestępstwa oraz odmiany sprawstwa w polskim i rosyjskim prawie karnym – problemy natury terminologicznej i translatorycznej
(Stadial Forms of Crime as Well as the Forms of Perpetration in Polish and Russian Penal Law – Terminological and Translational Problems)

 • Price: 4.50 €
Tłumaczenie elementów kulturowych w czeskim przekładzie pracy Andrzeja Chwalby: „III Rzeczpospolita. Raport specjalny”

Tłumaczenie elementów kulturowych w czeskim przekładzie pracy Andrzeja Chwalby: „III Rzeczpospolita. Raport specjalny”
(Translation culture-bound items in Czech translation of academic publication by Andrzej Chwalba: "III Rzeczpospolita. Raport specjalny")

 • Price: 4.50 €
Polskie ekwiwalenty terminów civil partner, civil partnership, decree nisi oraz separation agreement

Polskie ekwiwalenty terminów civil partner, civil partnership, decree nisi oraz separation agreement
(Polish equivalents of terms “civil partner”, “civil partnership”, “decree nisi” and “separation agreement”)

 • Price: 4.50 €
Терминология сферы социально-психологической поддержки в переводческом аспекте (на материале английского, украинского и русского языков)

Терминология сферы социально-психологической поддержки в переводческом аспекте (на материале английского, украинского и русского языков)
(Terminology of social and psychological support sphere in terms of translation (based on English, Ukrainian and Russian languages))

 • Price: 4.50 €
Błąd i jego konsekwencje w przekładzie (na przykładzie tłumaczeń specyfikacji technicznych oświetlenia samochodowego)

Błąd i jego konsekwencje w przekładzie (na przykładzie tłumaczeń specyfikacji technicznych oświetlenia samochodowego)
(Error and its consequences in translation on the example of technical specifications of external automotive lighting systems)

 • Price: 4.50 €
Błędy popełniane przez adeptów zawodu tłumacza w przekładach niemieckich wyroków sądowych

Błędy popełniane przez adeptów zawodu tłumacza w przekładach niemieckich wyroków sądowych
(Errors made by future translators in translations of German judgements)

 • Price: 4.50 €
O błędach tłumaczeniowych w korespondencji handlowej polsko-rosyjskiej

O błędach tłumaczeniowych w korespondencji handlowej polsko-rosyjskiej
(On translation errors in Polish – Russian commercial correspondence)

 • Price: 4.50 €
Посол современной украинской литературы в России (переводческая деятельность Елены Мариничевой)

Посол современной украинской литературы в России (переводческая деятельность Елены Мариничевой)
(The ambassador of contemporary Ukrainian literary prose in Russia (Yelena Marinicheva’s translator and journalist activity))

 • Price: 4.50 €
Критики об искусстве художественного перевода

Критики об искусстве художественного перевода
(Critics on the art of literary translation)

 • Price: 4.50 €
Проблема переводчика в древней Грузии и основные методологические аспекты исследования вопроса

Проблема переводчика в древней Грузии и основные методологические аспекты исследования вопроса
(The Challenge of Translation in Ancient Georgia and Main Methodological Aspects of the Study of the Issue)

 • Price: 4.50 €
Василий Щурат об украинских переводах поэзии Юлиуша Словацкого

Василий Щурат об украинских переводах поэзии Юлиуша Словацкого
(Vasyl Shchurat About Ukrainian Translations of Julius Słowacki’s Poetry)

 • Price: 4.50 €
O przekładzie rosyjskich predykatów stanu na język polski

O przekładzie rosyjskich predykatów stanu na język polski
(About translation of Russian predicates of state into Polish language)

 • Price: 4.50 €
Polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe angielskiego aspektu progresywnego – na materiale wybranych współczesnych powieści brytyjskich

Polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe angielskiego aspektu progresywnego – na materiale wybranych współczesnych powieści brytyjskich
(Polish Translational Equivalents of the English Progressive Aspect – Based on the Analysis of Modern British Fiction)

 • Price: 4.50 €