Proceedings of the International Annual Conference of the Institute for Bulgarian Language Cover Image

Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“
Proceedings of the International Annual Conference of the Institute for Bulgarian Language

Contributor(s): Svetla Koeva (Editor), Maxim Stamenov (Editor), Tatyana Alexandrova (Editor), Vanya Micheva (Editor), Diana Blagoeva (Editor), Lilyana Vasileva (Editor), Mariyana Vitanova (Editor), Maya Vlahova-Angelova (Editor), Tsvetelina Georgieva (Editor), Lora Zheleva (Editor), Zhaneta Zlateva (Editor), Yoanna Kirilova (Editor), Nadezhda Kostova (Editor), Ana Kocheva (Editor), Mihaela Kuzmova (Editor), Mariya Kitanova (Editor), Svetlozara Leseva (Editor), Hristina Kukova (Editor), Iliyana Kuneva (Editor), Yavor Miltenov (Editor), Elka Mircheva (Editor), Kalina Micheva-Peycheva (Editor), Ruska Stancheva (Editor), Ivelina Stoyanova (Editor), Maria Todorova (Editor), Milen Tomov (Editor), Mariyana Tsibranska-Kostova (Editor), Katya Charalozova (Editor), Anna Choleva-Dimitrova (Editor), Malina Stoycheva (Editor)
Subject(s): Language studies, Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics, Applied Linguistics, Phonetics / Phonology, Morphology, Syntax, Lexis, Semantics, Language acquisition, Pragmatics, Historical Linguistics, Comparative Linguistics, Psycholinguistics, Sociolinguistics, Cognitive linguistics, Computational linguistics, Descriptive linguistics, Western Slavic Languages, Eastern Slavic Languages, South Slavic Languages, Translation Studies, Phraseology, Stylistics
ISSN: 2683-1198
Published by: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките
Keywords: Bulgarian language; linguistics; lexicology; lexicography; terminology; history of the Bulgarian language; etymology; dialectology; Bulgarian grammar; ethnolinguistics; onomastics; computational linguistics; comparative linguistics; Slavic languages
Summary/Abstract: This volume contains the papers presented at the International Jubilee Conference of the Institute for Bulgarian Language “Prof. Lubomir Andreychin” of the Bulgarian Academy of Sciences in 2022, which also marked the Institute’s 80th anniversary. The Conference is a prestigious forum for sharing the latest achievements and trends in all areas of the study of the Bulgarian language in Bulgaria and around the world, as well as the advances in the scholarly work of the Institute, including research carried out under national and international projects and in cooperation with scholarly centres in Bulgaria and abroad.

(Езиковият) пейзаж на съвременнa София – увод в изследванията

(Езиковият) пейзаж на съвременнa София – увод в изследванията
(The (Language) Landscape of Contemporary Sofia – an Introduction to Prospective Research)

Les désignations romanes du prunellier

Les désignations romanes du prunellier
(The Romance Terms for ‘Prunellier’)

За някои недостатъчно изследвани области на българо-полската съпоставителна лексикология

За някои недостатъчно изследвани области на българо-полската съпоставителна лексикология
(On Some Insufficiently Studied Areas of Bulgarian-Polish Comparative Lexicology)

Автоматично извличане на езикови ресурси за откриване на конфликтни събития за български език

Автоматично извличане на езикови ресурси за откриване на конфликтни събития за български език
(Automatic Learning of Language Resources for Detection of Conflict Events for Bulgarian)

Болгарские острова на лингвистической карте Юговосточной Европы

Болгарские острова на лингвистической карте Юговосточной Европы
(Bulgarian Island on the Linguistic Map of South-Eastern Europe)

Екзистенциални и модални предикати и онтология на състоянията

Екзистенциални и модални предикати и онтология на състоянията
(Existentials, Modals and the Ontology of States)

Определено количество

Определено количество
(Definite Quantity)

Система на диатезите в български

Система на диатезите в български
(System of Diatheses in Bulgarian)

За граматическия статус на композитумите от типа „който ще да е“

За граматическия статус на композитумите от типа „който ще да е“
(On the Grammatical Status of Composites of Type ‘koyto shte da e’)

Структурографският потенциал на българското сложно изречение. Приносът на статистическите прогностични методи

Структурографският потенциал на българското сложно изречение. Приносът на статистическите прогностични методи
(The Structurographic Potential of the Bulgarian Complex Sentence. The Contribution of Statistical Prognostic Methods)

Редуването я-е-а на ятовата гласна и минало несвършено време в българския език. Анализ с правила

Редуването я-е-а на ятовата гласна и минало несвършено време в българския език. Анализ с правила
(Yat-Alternation and the Imperfect Tense in Bulgarian. A Rule-Based Analysis)

Модификатори прилагателни имена, които се съчетават с лексемите толерантност и търпимост – съпоставително корпусно изследване

Модификатори прилагателни имена, които се съчетават с лексемите толерантност и търпимост – съпоставително корпусно изследване
(Adjectives as Modifiers, Collocating with the Lexemes ‘Tolerantnost’ and ‘Tarpimost’ – a Comparative Corpus Study)

Същността на категорията лице при местоименията

Същността на категорията лице при местоименията
(The Nature of the Category of Person in Pronouns)

Интонационни и прозодични особености на простото двусъставно изречение в българския език

Интонационни и прозодични особености на простото двусъставно изречение в българския език
(Intonational and Prosodic Characteristics of Simple Sentences in Bulgarian)

Амбивалентни оценки в комуникативния процес, отразени в българските фразеологизми, пословици и поговорки

Амбивалентни оценки в комуникативния процес, отразени в българските фразеологизми, пословици и поговорки
(Ambivalent Valuations in Communication, Reflected in Bulgarian Phraseological Units Proverbs, and Sayings)

Проблеми на употребата на ренаратива и перфекта за констатация в пресата и онлайн журналистиката

Проблеми на употребата на ренаратива и перфекта за констатация в пресата и онлайн журналистиката
(Problems with the Renarrative and the Perfect for Constatation In Press and Online Journalism)

Особености на терминологичните речници, изработвани в Института за български език

Особености на терминологичните речници, изработвани в Института за български език
(Characteristics of the Terminological Dictionaries Developed at the Institute for Bulgarian Language)

Наблюдения върху безеквивалентната фразеология в българско-полска перспектива

Наблюдения върху безеквивалентната фразеология в българско-полска перспектива
(Observations on Non-Equivalent Phraseology in Bulgarian-Polish Perspective)

Речникът в сборника Български притчи или пословици и характерни думи на П. Р. Славейков

Речникът в сборника Български притчи или пословици и характерни думи на П. Р. Славейков
(The Dictionary in the Collection of Bulgarian Parables or Proverbs and Characteristic Words by P. R. Slaveykov)

Вариантност, дублетност и синонимия в терминологията

Вариантност, дублетност и синонимия в терминологията
(Variation, Doublets and Synonymy in Terminology)

Композитуми с компоненти „ковид-“ и „постковид-“ в българския медиен дискурс

Композитуми с компоненти „ковид-“ и „постковид-“ в българския медиен дискурс
(Composites with the Component „ковид-“ and „постковид-“ in the Bulgarian Media Discourse)

Семантические и синтаксические свойства предикативов ощущения (сензитивов)

Семантические и синтаксические свойства предикативов ощущения (сензитивов)
(Semantic and Syntactic Properties of Sensation Predicatives (Sensitives))

Конструкции за психически преживявания с дателна клитика в българския език

Конструкции за психически преживявания с дателна клитика в българския език
(Constructions with Dative Clitics for Inner Experiences in Bulgarian)

Причастные формы как депиктивы: болгарско-русские параллели

Причастные формы как депиктивы: болгарско-русские параллели
(Participial Forms as Depictives: Bulgarian-Russian Parallels)

Адюнкти към глаголи за емоционални състояния

Адюнкти към глаголи за емоционални състояния
(Adjuncts to Emotional Predicates)

Дателно допълнение или предложна фраза при предикативите в руския и в българския език – конкуренция и специфики

Дателно допълнение или предложна фраза при предикативите в руския и в българския език – конкуренция и специфики
(Dative or Prepositional Phrase in Russian and Bulgarian Predicative Constructions)

Съпоставителен анализ на глаголите виждам – видя и видеть – увидеть и комплементите им в български и руски език

Съпоставителен анализ на глаголите виждам – видя и видеть – увидеть и комплементите им в български и руски език
(Contrastive Analysis of the Verbs виждам – видя and видеть – увидеть and Their Clausal Complements in Bulgarian and Russian)

Опит за класификация на предикативи за състояние

Опит за класификация на предикативи за състояние
(An Attempt at Classification of State Predicatives)

Фрагменти с името на Атанасий Александрийски в полемиката срещу духоборците съгласно исихасткия и антилатински Хилендарски сборник HM. SMS. 474

Фрагменти с името на Атанасий Александрийски в полемиката срещу духоборците съгласно исихасткия и антилатински Хилендарски сборник HM. SMS. 474
(Excerpts from Athanasius of Alexandria’s Works Used in the Pneumatomachian Controversy According to the Hesychast and Anti-Latin Hilandar Collection HM. SMS.474)

Човекът и земята в средновековния Земеделски закон

Човекът и земята в средновековния Земеделски закон
(The Man and the Land in the Medieval Farmer’s Law)

За един библейски цитат и няколко термина за меховете на ковача в старата славянска книжнина

За един библейски цитат и няколко термина за меховете на ковача в старата славянска книжнина
(A Bible Quotation and Several Terms for a Blacksmith᾿s Bellows in the Old Slavonic Literature)

За някои редки думи в „маргиналните“ писмени свидетелства от X–XI в.

За някои редки думи в „маргиналните“ писмени свидетелства от X–XI в.
(On Some Rare Words in “Marginal” Written Evidence from the 10th – 11th C.)

Древнеболгарская основа славянской письменной традиции: к истории вопроса

Древнеболгарская основа славянской письменной традиции: к истории вопроса
(The Old Bulgarian Basis of the Slavic Writing Tradition: to the History of the Question)

Новооткрит препис на Чина на Свето Богоявление в Трескавечкия евхологий от ХIII век

Новооткрит препис на Чина на Свето Богоявление в Трескавечкия евхологий от ХIII век
(Newly-Found Copy of the Blessing of the Waters on the Eve of Epiphany in the Treskavec Euchologium from XIII Century)

Някои особености на консонантизма на хърватското житие на света Екатерина Legenda sv. Katarine Divice по ръкопис I c 6 от архива на ХАЗУ

Някои особености на консонантизма на хърватското житие на света Екатерина Legenda sv. Katarine Divice по ръкопис I c 6 от архива на ХАЗУ
(Some Peculiarities of the Consonant System of the Croatian Vita of St. Catherine (Legenda Sv. Katarine Divice) according to Manuscript I C 6 from the Archives of the Croatian Academy of Sciences and Arts)

Названията за жилище и езиковата картина в новобългарските дамаскини

Названията за жилище и езиковата картина в новобългарските дамаскини
(The Names for Living Places and the Linguistic Picture in Modern Bulgarian Damaskins)

Профиль женского присутствия в эпоху Средневековья по материалам Женского сборника Йосифа Брадати

Профиль женского присутствия в эпоху Средневековья по материалам Женского сборника Йосифа Брадати
(A Profile of Women’s Presence in the Middle Ages Based on the Women’s Collection by Yosif Bradati (Joseph the Bearded))

Новооткрит ръкопис на отец Едуардо осветява обществените отношения сред българите католици през XIX вeк

Новооткрит ръкопис на отец Едуардо осветява обществените отношения сред българите католици през XIX вeк
(A Newly Discovered Manuscript by Father Eduardo Informs about Public Relations among Bulgarian Catholics in the 19th Century)

Нови данни за българския език от източници, включени в първата библиография на славянското езикознание от списанието “Rocznik Slawistyczny” през 1908

Нови данни за българския език от източници, включени в първата библиография на славянското езикознание от списанието “Rocznik Slawistyczny” през 1908
(New Data for the Bulgarian Language from Sources Included in the First World Slavic Linguistics Bibliography of “Rocznik Slawistyczny”, 1908)

Оказионалното словотворчество в произведенията на Стоян Михайловски (букви н – я)

Оказионалното словотворчество в произведенията на Стоян Михайловски (букви н – я)
(Occasional Word Formation in Stoyan Mihaylovski’s Works (Letters N through Я))

Непознато документално свидетелство от началото на ХХ век за диалога между видни български книжовници. Учителя Беньо Цонев и ученика Христо Герчев

Непознато документално свидетелство от началото на ХХ век за диалога между видни български книжовници. Учителя Беньо Цонев и ученика Христо Герчев
(Unknown Early 20th-Century Documentary Testimony of the Dialogue between Two Famous Bulgarian Scholars: Professor Benyo Tsonev and His Student Hristo Gerchev)

Терминология, свързана с християнството, в антропонимия и ойконимия от каза Неврокоп по данни от 1569-1570 година

Терминология, свързана с християнството, в антропонимия и ойконимия от каза Неврокоп по данни от 1569-1570 година
(Christianity-Related Terminology in the Anthroponymy and Oikonymy from the Nevrokop Caza according to Data from 1569-1570)

Някои диалектни лексеми в българските говори в Албания и техните успоредици в славянските и в балканските езици

Някои диалектни лексеми в българските говори в Албания и техните успоредици в славянските и в балканските езици
(Some Dialectal Lexemes In the Bulgarian Dialects in Albania and Their Paralels in Slavic and Balkan Languages)

Източнобългарски черти в говора на с. Речане, Призренско

Източнобългарски черти в говора на с. Речане, Призренско
(Eastern Bulgarian Specifics in the Dialect of the Village of Rechane, Prizren Region)

Ойконимите в „Българския топонимен речник“

Ойконимите в „Българския топонимен речник“
(The Oikonyms in the Bulgarian Toponymic Dictionary)

Към етимологизуването на балкански заемки в българските говори

Към етимологизуването на балкански заемки в българските говори
(On the Etymologization of Balkan Borrowings in Bulgarian Dialects)

За произхода на хрàски ‘малки, недозрели зелчета, паберки по полето’

За произхода на хрàски ‘малки, недозрели зелчета, паберки по полето’
(On the Origin of хрàски ‘Small, Unripe Cabbages’)

Ландшафтни термини за назоваване на водни обекти в микротопоними от Западна България

Ландшафтни термини за назоваване на водни обекти в микротопоними от Западна България
(Landscape Terms for Water-Naming Objects in the Microtoponymy of Western Bulgaria)

Наивната аксиология в народния календар на българите

Наивната аксиология в народния календар на българите
(The Naive Axiology in the Folk Calendar of the Bulgarians)

Тематическая группа „Любовь. Дружба“: болгарские соответствия восточнославянских паремиологических лингвокультурем

Тематическая группа „Любовь. Дружба“: болгарские соответствия восточнославянских паремиологических лингвокультурем
(Thematic Group “Love. Friendship”: Bulgarian Correspondences for Eastern Slavonic Paremiological Linguoculturemes)

Концептът „здраве“ в традиционната и в съвременната българска езикова картина на света

Концептът „здраве“ в традиционната и в съвременната българска езикова картина на света
(The Concept of Health in the Traditional and Modern Bulgarian Linguistic Picture of the World)

Митолингвистично изследване върху названия на дъгата с мотивационни модели ‘атрибут на бога’ и ‘символ на плодородието’ в българския език

Митолингвистично изследване върху названия на дъгата с мотивационни модели ‘атрибут на бога’ и ‘символ на плодородието’ в българския език
(A Mytholinguistic Inquiry into the Names That Follow the Motivation Model ‘Divine Attribute’ and ‘Fertility Symbol’)

Митология, рекатегоризация и сетивни възприятия в структурирането на абстрактни понятия

Митология, рекатегоризация и сетивни възприятия в структурирането на абстрактни понятия
(Mythology, Recategorization and Sensory Perceptions in the Structuring of Abstract Concepts)

Актуализация на лингвистичната проблематика

Актуализация на лингвистичната проблематика
(The Updating of Linguistic Issues)

За и около текста

За и около текста
(On and around a Text)

За числителните имена за приблизителност в български език и украинските им съответствия

За числителните имена за приблизителност в български език и украинските им съответствия
(On Approximative Numerals in Bulgarian and Their Ukrainian Counterparts)

Към въпроса за концепцията на някои основни деривационни понятия

Към въпроса за концепцията на някои основни деривационни понятия
(On the Conceptualisation of Some Basic Derivative Concepts)

Семантико-синтаксический анализ болгарских, польских и русских глаголов

Семантико-синтаксический анализ болгарских, польских и русских глаголов
(Semantic-Syntactic Analysis of Bulgarian, Polish and Russian Verbs)

Функции на старобългарското местоимение тъ в глаголна група и съответствията му в староанглийски

Функции на старобългарското местоимение тъ в глаголна група и съответствията му в староанглийски
(Functions of the Old Bulgarian Demonstrative Pronoun тъ in Verb Phrases and Its Equivalents in Old English)

Категорията число при дефективните съществителни имена сингулария тантум в българския език в съпоставка със словашкия език

Категорията число при дефективните съществителни имена сингулария тантум в българския език в съпоставка със словашкия език
(The Category Number in the Defective Nouns Singularia Tantum in the Bulgarian Language in Comparison with the Slovak Language)

Концептът разум / Vernunft в немския и българския език

Концептът разум / Vernunft в немския и българския език
(The Concept pазум / Vernunft in German and Bulgarian)

Лингвопрагматика новогоднего обращения как ритуального жанра политического дискурса: сопоставительный анализ на материале славянских языков

Лингвопрагматика новогоднего обращения как ритуального жанра политического дискурса: сопоставительный анализ на материале славянских языков
(Linguopragmatics of New Year's Address as a Ritual Genre of Political Discourse: Comparative Analysis on Material from the Slavic Languages)

Семантические модели обозначения времени в болгарских и восточнославянских говорах

Семантические модели обозначения времени в болгарских и восточнославянских говорах
(Semantic Models of Time Designation in Bulgarian and East Slavic Dialects)

Зимняя обрядовая терминология и символика в славянских языках: сравнительный аспект

Зимняя обрядовая терминология и символика в славянских языках: сравнительный аспект
(Winter Ritual Terminology and Symbolism in Slavic Languages: a Comparative Aspect)

Булфрейм – система за създаване и редактиране на концептуални фреймове

Булфрейм – система за създаване и редактиране на концептуални фреймове
(BulFrame – a System for Creating and Editing Conceptual Frames)

Концептуална структура на предикати за състояние върху материал на български и руски

Концептуална структура на предикати за състояние върху материал на български и руски
(Conceptual Structure of Stative Predicates with a View to Data in Bulgarian and Russian)

LABLASS – уеббазирана система за проучване на словесните асоциации

LABLASS – уеббазирана система за проучване на словесните асоциации
(LABLASS – a Web-Based System for the Study of Word Associations)

Електронно базирани упражнения за чуждестранни студенти с акцент върху спецификата на комуникативната функция на езика

Електронно базирани упражнения за чуждестранни студенти с акцент върху спецификата на комуникативната функция на езика
(Computer-Based Exercises for Foreign Students with an Emphasis on the Specifics of the Communicative Function of the Language)