The role of the Constitutional Court and the High Court of Cassation and Justice in the Configuration of the new Romanian Law After the Entry into Force of the New Codes Cover Image

Rolul Curţii Constituţionale şi al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în configurarea dreptului românesc după intrarea în vigoare a noilor coduri
The role of the Constitutional Court and the High Court of Cassation and Justice in the Configuration of the new Romanian Law After the Entry into Force of the New Codes

Contributor(s): ”Acad.Andrei Radulescu” Institutul de Cercetări Juridice (Editor)
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, History of Law, Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, International Law, Human Rights and Humanitarian Law, Philosophy of Law, EU-Legislation, Sociology of Law
Published by: Universul Juridic

  • Page Count: 200
  • Publication Year: 2020
  • Language: Romanian
Evoluția reglementărilor referitoare la competența instanțelor judecătorești în materie procesual civilă, prin raportare la jurisprudența Curții Constituționale și Înaltei Curți de Casație și Justiție

Evoluția reglementărilor referitoare la competența instanțelor judecătorești în materie procesual civilă, prin raportare la jurisprudența Curții Constituționale și Înaltei Curți de Casație și Justiție
(Evolution of the Regulations Regarding the Jurisdiction of the Courts in Civil Procedural Matters, by Reference to the Jurisprudence of the Constitutional Court and the High Court of Cassation and Justice)

Jurisprudența Curții Constituționale – sprijin real pentru noua viziune a legiuitorului în materia administrării probelor în procesul civil

Jurisprudența Curții Constituționale – sprijin real pentru noua viziune a legiuitorului în materia administrării probelor în procesul civil
(Jurisprudence of the Constitutional Court - Real Support for the New Vision of the Legislator on the Administration of Evidence in Civil Proceedings)

Impactul jurisprudenței Curții Constituționale și a Înaltei Curți de Casație și Justiție în materia societăților comerciale

Impactul jurisprudenței Curții Constituționale și a Înaltei Curți de Casație și Justiție în materia societăților comerciale
(Impact of the Jurisprudence of the Constitutional Court and the High Court of Cassation and Justice in the Matter on Companies)

Perspective practice privind clauzele arbitrale unilaterale

Perspective practice privind clauzele arbitrale unilaterale
(Practical Perspectives on Unilateral Arbitration Clauses)

Efectele Deciziei nr.1/2020 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materia insolvenţei

Efectele Deciziei nr.1/2020 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materia insolvenţei
(The Effects of the Decision no.1/2020 Pronounced by the High Court of Cassation and Justice, the Panel for Resolving some Legal Issues in the Matter of Insolvency)

Admisibilitatea căii de atac a recursului în lumina jurisprudenței Curții Constituționale și a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Admisibilitatea căii de atac a recursului în lumina jurisprudenței Curții Constituționale și a Înaltei Curți de Casație și Justiție
(Admissibility of the Appeal in the Light Law of the Constitutional Court and the High Court of Cassation and Justice Jurisprudence)

Rolul Înaltei Curți de Casație și Justitie a României în unificarea practicii judiciare în materie civilă după intrarea în vigoare a noilor coduri

Rolul Înaltei Curți de Casație și Justitie a României în unificarea practicii judiciare în materie civilă după intrarea în vigoare a noilor coduri
(The Role of the Romanian High Court of Cassation and Justice in Unifying the Judicial Practice in Civil Matters after the Entry into Force of the New Codes)

Despăgubirile civile pentru prejudiciile materiale şi morale decurgând dintr-o cauză penală. Stabilirea taxei judiciare de timbru conform O.U.G. nr. 80/2013

Despăgubirile civile pentru prejudiciile materiale şi morale decurgând dintr-o cauză penală. Stabilirea taxei judiciare de timbru conform O.U.G. nr. 80/2013
(Civil Damages for Material and Moral Damages Arising from a Criminal Case. Establishing the Judicial Court Fees According to the O.U.G. no. 80/2013)

Înalta Curte de Casație și Justiție, un legiuitor subtil ? Decizia nr. 7/2019

Înalta Curte de Casație și Justiție, un legiuitor subtil ? Decizia nr. 7/2019
(The High Court of Cassation and Justice, a Subtle Legislator? Decision no. 7/2019)

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Rolul Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă în unificarea practicii judiciare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Rolul Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă în unificarea practicii judiciare
(High Court of Cassation and Justice - the Role of the Panel for Resolving Legal Issues in Civil Matters in the Unification of Judicial Practice)

Despre statul de drept și cultura juridică

Despre statul de drept și cultura juridică
(About the Rule of Law and the Legal Culture)

Este jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție creatoare de drept ?

Este jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție creatoare de drept ?
(It is the Jurisprudence of the High Court of Cassation and Justice a Creator of Law?)

Principiului securității juridice în jurisprudența Curții Constituționale

Principiului securității juridice în jurisprudența Curții Constituționale
(The Principle of Legal Certainty in the Jurisprudence of the Constitutional Court)

Modern și postmodern în gândirea juridică contemporană. De la „legile practice” la „acțiunea comunicativă”

Modern și postmodern în gândirea juridică contemporană. De la „legile practice” la „acțiunea comunicativă”
(Modern and Postmodern in Contemporary Legal Thinking. From “practical laws” to “communicative action”)

Dreptul canonic în cadrul sistemului general de drept

Dreptul canonic în cadrul sistemului general de drept
(Canon Law within the General System of Law)

Interpretarea și aplicarea normei juridice în dreptul românesc actual, la confluența dintre Curtea Constituțională și Înalta Curte de Casație și Justiție

Interpretarea și aplicarea normei juridice în dreptul românesc actual, la confluența dintre Curtea Constituțională și Înalta Curte de Casație și Justiție
(Interpretation and Application of the Legal Norm in the Current Romanian Law, at the Confluence Between the Constitutional Court and the High Court of Cassation and Justice)

Scurte considerații despre rolul Curții Constituționale și al Înaltei Curți de Casație și Justiție în uniformizarea dreptului sau despre toleranță și moderație în sprijinul securității societale

Scurte considerații despre rolul Curții Constituționale și al Înaltei Curți de Casație și Justiție în uniformizarea dreptului sau despre toleranță și moderație în sprijinul securității societale
(Brief Considerations on the Role of the Constitutional Court and the High Court of Cassation and Justice in Standardizing the Law or on Tolerance and Moderation in Support of Social Security)

Rolul și importanța jurisprudenței în interpretarea și aplicarea dreptului pozitiv

Rolul și importanța jurisprudenței în interpretarea și aplicarea dreptului pozitiv
(The Role and Importance of Jurisprudence in the Interpretation and Application of Positive Law)

Conceptul de „securitate națională” – sublimul exercițiu al valorilor democratice ale statului de drept

Conceptul de „securitate națională” – sublimul exercițiu al valorilor democratice ale statului de drept
(The Concept of "National Security" – the Sublime Exercise of the Democratic Values of the Rule of Law)

Structuralismul, teoria sistemelor și adevărul – tripticul cunoașterii și metodologiei juridice

Structuralismul, teoria sistemelor și adevărul – tripticul cunoașterii și metodologiei juridice
(Structuralism, Systems Theory and Truth - the Triptych of Legal Knowledge and Methodology)

Apărarea și garantarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor cu implicații morale în drept

Apărarea și garantarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor cu implicații morale în drept
(Defending and Guaranteeing the Fundamental Rights and Freedoms of Citizens with Moral Implications in Law)

Contribuția Înaltei Curți de Casație și Justiție la interpretarea și aplicarea dreptului Uniunii Europene în România prin recursuri în interesul legii

Contribuția Înaltei Curți de Casație și Justiție la interpretarea și aplicarea dreptului Uniunii Europene în România prin recursuri în interesul legii
(The Contribution of the High Court of Cassation and Justice to the Interpretation and Application of European Union law in Romania Through Appeals in the Interest of Law)

Prioritatea dreptului Uniunii Europene și consecințele sale asupra configurării dreptului românesc de către Curtea Constituțională

Prioritatea dreptului Uniunii Europene și consecințele sale asupra configurării dreptului românesc de către Curtea Constituțională
(The Priority of European Union Law and its Consequences on the Configuration of Romanian Law by the Constitutional Court)

Aspecte privind Curtea Supremă de Justiție a Statelor Unite ale Americii și Agenția pentru protecția mediului

Aspecte privind Curtea Supremă de Justiție a Statelor Unite ale Americii și Agenția pentru protecția mediului
(Issues Concerning the Supreme Court of the United States of America and the Environmental Protection Agency)

Restituirea și recuperarea bunurilor culturale mobile în legislația românească și dreptul Uniunii Europene. Aspecte jurisprudențiale

Restituirea și recuperarea bunurilor culturale mobile în legislația românească și dreptul Uniunii Europene. Aspecte jurisprudențiale
(Restitution and Recovery of Movable Cultural Property in Romanian Legislation and European Union law. Jurisprudential Aspects)

Revirimentul constituțional

Revirimentul constituțional
(Constitutional Revival)

Contribuții ale jurisprudenței constituționale la edificarea statului de drept. Aspecte contemporane

Contribuții ale jurisprudenței constituționale la edificarea statului de drept. Aspecte contemporane
(Contributions of Constitutional Jurisprudence to the Construction of the Rule of Law. Contemporary Aspects)

Considerații privind unele efecte generate de divergențele jurisprudențiale apărute între Curtea Constituțională și Înalta Curte de Casație și Justiție din perspectiva comunicării dreptului.

Considerații privind unele efecte generate de divergențele jurisprudențiale apărute între Curtea Constituțională și Înalta Curte de Casație și Justiție din perspectiva comunicării dreptului.
(Considerations Regarding some Effects Generated by the Jurisprudential Divergences Between the Constitutional Court and the High Court of Cassation and Justice from the Perspective of the Communication of Law)

Festina Lente sau cum poate uzurpa legiuitorul delegat și excepțional atribuțiile de esență ale unui Parlament

Festina Lente sau cum poate uzurpa legiuitorul delegat și excepțional atribuțiile de esență ale unui Parlament
(Festina Lente or How the Delegated and Exceptional Legislator Can Usurp the Essential Attributions of a Parliament)

Rolul Curţii Constituţionale şi al Înaltei Curţi de Casație și Justiție în definirea conceptului de funcţionar public

Rolul Curţii Constituţionale şi al Înaltei Curţi de Casație și Justiție în definirea conceptului de funcţionar public
(The Role of the Constitutional Court and the High Court of Cassation and Justice in Defining the Concept of Civil Servant)

Unele considerente privind corelația dintre jurisdicția europeană și jurisdicția constituțională națională

Unele considerente privind corelația dintre jurisdicția europeană și jurisdicția constituțională națională
(Some Considerations Regarding the Relationship Between European Jurisdiction and National Constitutional Jurisdiction)

Deciziile de îndrumare ale Inaltei Curți de Casație și Justiție, între obligativitate și arbitrar

Deciziile de îndrumare ale Inaltei Curți de Casație și Justiție, între obligativitate și arbitrar
(Guidance Decisions of the High Court of Cassation and Justice, between Coercivness and Arbitrary)

Deciziile Curții Constituționale, legitimitate prin discriminare

Deciziile Curții Constituționale, legitimitate prin discriminare
(Decisions of the Constitutional Court, Legitimacy Through Discrimination)

Rolul Curţii Constituţionale în configurarea domeniul public naţional, judeţean şi local după intrarea în vigoare a noului cod civil

Rolul Curţii Constituţionale în configurarea domeniul public naţional, judeţean şi local după intrarea în vigoare a noului cod civil
(The role of the Constitutional Court in Configuring the National, County and Local Public Domain after the Entry into Force of the New Civil Code)

Statul de drept și constrângerea administrativă

Statul de drept și constrângerea administrativă
(The Rule of Law and Administrative Coercion)

Consilierul de achiziții publice

Consilierul de achiziții publice
(Public Procurement Advisor)

Obligativitatea aplicării deciziilor Curții Constituționale de către instanțele de judecată

Obligativitatea aplicării deciziilor Curții Constituționale de către instanțele de judecată
(Obligation to Apply the Decisions of the Constitutional Court by the Courts)

Configurarea dreptului român prin intermediul deciziilor pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție

Configurarea dreptului român prin intermediul deciziilor pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție
(The Configuration of Romanian law Through the Decisions Pronounced by the High Court of Cassation and Justice)

Fundamentarea științifica, legitimitatea și apariția controlului constituționalității legilor

Fundamentarea științifica, legitimitatea și apariția controlului constituționalității legilor
(Scientific Substantiation, Legitimacy and Emergence of Control of the Constitutionality of Laws)

Necesitatea, forme și etape posibile ale adoptării unui Cod al mediului în România

Necesitatea, forme și etape posibile ale adoptării unui Cod al mediului în România
(The Need, Forms and Possible Stages of Adopting an Environmental Code in Romania)

Accesul la jurisprudenţa de contencios administrativ

Accesul la jurisprudenţa de contencios administrativ
(Access to the Jurisprudence of Administrative Contentious)

Consideraţii privind repararea pagubelor produse prin acte administrative

Consideraţii privind repararea pagubelor produse prin acte administrative
(Considerations Regarding the Repair of Damages Caused by Administrative Acts)

Corelarea dezvoltării drepturilor omului cu știința și tehnologia

Corelarea dezvoltării drepturilor omului cu știința și tehnologia
(Correlating the Development of Human Rights with Science and Technology)

O perspectivă teoretică și jurisprudențială asupra lucrătorului, ca titular al drepturilor omului

O perspectivă teoretică și jurisprudențială asupra lucrătorului, ca titular al drepturilor omului
(A Theoretical and Jurisprudential Perspective on the Worker, as a Holder of Human Rights)

Rolul deciziilor pronunțate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru dezlegarea unor probleme de drept în interpretarea unor dispoziții ale Codului muncii

Rolul deciziilor pronunțate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru dezlegarea unor probleme de drept în interpretarea unor dispoziții ale Codului muncii
(The Role of Decisions of the High Court of Cassation and Justice in Resolving Legal Issues in the Interpretation of Provisions of the Labor Code)

Decizii ale ÎCCJ privind noul cod de procedură civilă cu influență asupra Codului muncii

Decizii ale ÎCCJ privind noul cod de procedură civilă cu influență asupra Codului muncii
(High Court of Cassation and Justice Decisions on the New Civil Procedure Code with influence on the Labor Code)

Ocrotirea interesului superior al copilului prin stabilirea competenței în jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție

Ocrotirea interesului superior al copilului prin stabilirea competenței în jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție
(Protection of the Superior Interests of the Child by Establishing the Jurisdiction of the High Court of Cassation and Justice)

Contribuția Înaltei Curți de Casație și Justiție la stabilirea obligațiilor de întreținere datorate de părinți copiilor care nu locuiesc împreună cu aceștia

Contribuția Înaltei Curți de Casație și Justiție la stabilirea obligațiilor de întreținere datorate de părinți copiilor care nu locuiesc împreună cu aceștia
(The Contribution of the High Court of Cassation and Justice to the Establishment of Support Obligations Due by Parents to Children Who do not Live with Them)

Rolul Curţii Constituţionale în configurarea dreptului de proprietate comună după intrarea în vigoare a Noului Cod civil

Rolul Curţii Constituţionale în configurarea dreptului de proprietate comună după intrarea în vigoare a Noului Cod civil
(The role of the Constitutional Court in the Configuration of the Common Property Right after the Entry into Force of the New Civil Code)

Repere jurisprudențiale privind dreptul de preempțiune la cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, reglementat de Legea nr. 17/2014

Repere jurisprudențiale privind dreptul de preempțiune la cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, reglementat de Legea nr. 17/2014
(Jurisprudential Landmarks Regarding the Right of Pre-emption or the Sale and Purchase of the Agricultural Lands Located Outside the City Limits, Regulated by Law no. 17/2014)

Observații cu privire la Decizia Curții Constituționale nr.118/2018 în contextul trinomului constituționaliotate-legislație-jurisdicție

Observații cu privire la Decizia Curții Constituționale nr.118/2018 în contextul trinomului constituționaliotate-legislație-jurisdicție
(Observations on the Decision of the Constitutional Court no. 118/2018 in the Context of the Trinom Constitutionality-Legislation-Jurisdiction)

Aspecte teoretice și practice privind principiul legalității incriminării după intrarea în vigoare a noului Cod penal

Aspecte teoretice și practice privind principiul legalității incriminării după intrarea în vigoare a noului Cod penal
(Theoretical and Practical Aspects Regarding the Principle of Legality of Incrimination After the Entry into Force of the New Criminal Code)

Unele considerente privind principiul proporționălității în cadrul statului de drept

Unele considerente privind principiul proporționălității în cadrul statului de drept
(Some Considerations on the Principle of Proportionality in the Rule of Law)

Rolul jurisprudenţei Curţii Constituţionale şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în garantarea respectării principiilor şi standardelor în procesul de legiferare

Rolul jurisprudenţei Curţii Constituţionale şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în garantarea respectării principiilor şi standardelor în procesul de legiferare
(The Role of the Jurisprudence of the Constitutional Court and the High Court of Cassation and Justice in Guaranteeing the Observance of Principles and Standards in the Legislative Process)

Limitele subisdiarității infracțiunii de spălare a banilor în raport cu infracțiunea premisă

Limitele subisdiarității infracțiunii de spălare a banilor în raport cu infracțiunea premisă
(Limits of the Subsidiarity of the Crime of Money Laundering in Relation to the Premise crime)

Rolul Deciziilor Curții Constituționale a României și ale Înaltei Curți de Casație și Justiție în consolidarea Codului penal și a Codului de procedură penală

Rolul Deciziilor Curții Constituționale a României și ale Înaltei Curți de Casație și Justiție în consolidarea Codului penal și a Codului de procedură penală
(The role of the Decisions of the Constitutional Court of Romania and of the High Court of Cassation and Justice in consolidating the Criminal Code and the Code of Criminal Procedure)

Aspecte controversate în legătură cu infracțiunea de abandon de familie

Aspecte controversate în legătură cu infracțiunea de abandon de familie
(Controversial Issues Related to the Crime of Family Abandonment)

Analiză critică a dispozițiilor privind mecanismul hotărârilor prealabile

Analiză critică a dispozițiilor privind mecanismul hotărârilor prealabile
(Critical Analysis of the Provisions on the Mechanism of Preliminary Rulings)

Rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

Rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept
(The Role of the High Court of Cassation and Justice in Rendering a Preliminary Ruling to Resolve a Question of Law)

Influenta deciziilor Înaltei Curți de Casație și Justiție și a deciziilor Curții Constituționale a României asupra caii extraordinare de atac a revizuirii

Influenta deciziilor Înaltei Curți de Casație și Justiție și a deciziilor Curții Constituționale a României asupra caii extraordinare de atac a revizuirii
(The Influence of the Decisions of the High Court of Cassation and Justice and of the Decisions of the Constitutional Court of Romania on the Extraordinary Appeal of the Review)

Infracțiunea de mărturie mincinoasă, prevăzută de art.273 Cod penal, în jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Curții Constituționale

Infracțiunea de mărturie mincinoasă, prevăzută de art.273 Cod penal, în jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Curții Constituționale
(The Crime of Perjury, provided by art.273 of the Criminal Code, in the Jurisprudence of the High Court of Cassation and Justice and the Constitutional Court)

Plângerea împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată, prevăzută de art.340 Cod procedură penală, în jurisprudența Curții Constituționale

Plângerea împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată, prevăzută de art.340 Cod procedură penală, în jurisprudența Curții Constituționale
(The Complaint Against the Solutions of Not to Indict or Non-prosecution, Provided by art. 340 of the Code of Criminal Procedure, in the Jurisprudence of the Constitutional Court)

Rolul Curții Constituționale în reglementarea expertizei în procesul penal

Rolul Curții Constituționale în reglementarea expertizei în procesul penal
(The Role of the Constitutional Court in Regulating the Expertise in the Criminal Trial)

Introducerea părții responsabile civilmente în procesul penal - răspundere civilă delictuală sau contractuală?

Introducerea părții responsabile civilmente în procesul penal - răspundere civilă delictuală sau contractuală?
(Introduction of the Civilly Liable Party in the Criminal Proceedings - Tortious or Contractual Civil Liability?)

Controverse cu privire la constituirea de parte civilă în procesul penal având ca obiect uciderea din culpă ca urmare a unui eveniment rutier

Controverse cu privire la constituirea de parte civilă în procesul penal având ca obiect uciderea din culpă ca urmare a unui eveniment rutier
(Controversies Regarding the Constitution of a Civil Party in the Criminal Trial having as Object the Culpable Homicide as a Result of a Road Event)

Jurisprudența Curții Constituționale și a Înaltei Curți de Casație și Justiție în materia legalității administrării probelor în procesul penal

Jurisprudența Curții Constituționale și a Înaltei Curți de Casație și Justiție în materia legalității administrării probelor în procesul penal
(Jurisprudence of the Constitutional Court and the High Court of Cassation and Justice on the Legality of the Administration of Evidence in Criminal Proceedings)

Sesizarea instanței cu acordul de recunoaștere a vinovăției

Sesizarea instanței cu acordul de recunoaștere a vinovăției
(Notification of the Court with a Plea Agreement)

Considerații privind aprecierea probelor în procesul penal

Considerații privind aprecierea probelor în procesul penal
(Considerations Regarding the Assessment of Evidence in Criminal Proceedings)

Legalitatea și constituționalitatea în domeniul investigării criminalistice a infracțiunilor

Legalitatea și constituționalitatea în domeniul investigării criminalistice a infracțiunilor
(Legality and Constitutionality in the Field of Forensic Investigation of Crimes)

Rolul jurisprudenței Curţii Constituţionale şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în configurarea și în clarificarea unor prevederi ale legislației românești actuale în materia executării pedepselor penale privative de libertate

Rolul jurisprudenței Curţii Constituţionale şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în configurarea și în clarificarea unor prevederi ale legislației românești actuale în materia executării pedepselor penale privative de libertate
(The Role of the Jurisprudence of the Constitutional Court and of the High Court of Cassation and Justice in the Configuration and Clarification of Some Provisions of the Current Romanian Legislation Regarding the Execution of Criminal Custodial Sente)

Contribuția jurisprudenței Înaltei Curți de Casație și Justiție privind aplicarea recursului compensatoriu

Contribuția jurisprudenței Înaltei Curți de Casație și Justiție privind aplicarea recursului compensatoriu
(Contribution of the High Court of Cassation and Justice Jurisprudence on the Application of the Compensatory Appeal)

Impactul jurisprudenței CEDO asupra legislației execuțional-penale

Impactul jurisprudenței CEDO asupra legislației execuțional-penale
(The impact of the ECHR Jurisprudence on the Executive-Criminal Legislation)

Normele de procedură penală la intersecția jurisprudenței Curții Constituționale și a Curții Europene a Drepturilor Omului

Normele de procedură penală la intersecția jurisprudenței Curții Constituționale și a Curții Europene a Drepturilor Omului
(Norms of Criminal Procedure at the Intersection between the Jurisprudence of the Constitutional Court and the European Court of Human Rights)

Rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în situaţiile tranzitorii în succesiunea legilor penale

Rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în situaţiile tranzitorii în succesiunea legilor penale
(The Role of the High Court of Cassation and Justice in Transitional Situations in the Succession of Criminal Laws)

Dreptul penal între asumarea răspunderii pentru proiectul de lege și excepția de neconstituționalitate

Dreptul penal între asumarea răspunderii pentru proiectul de lege și excepția de neconstituționalitate
(The Criminal Law Between Assuming Responsibility for the Law Project and the Exception of Unconstitutionality)

Precursori ai criminalității informatice

Precursori ai criminalității informatice
(Precursors of Cybercrime)