The state of emergency and the alert of the rule of law. Legal implications of the sanitary crisis generated by the Covid-19 pandemic Cover Image

Starea excepțională și alerta ordinii de drept. Implicații juridice ale crizei sanitare generată de pandemia Covid-19
The state of emergency and the alert of the rule of law. Legal implications of the sanitary crisis generated by the Covid-19 pandemic

Contributor(s): ”Acad.Andrei Radulescu” Institutul de Cercetări Juridice (Editor)
Subject(s): Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, International Law, Human Rights and Humanitarian Law, Canon Law / Church Law, Philosophy of Law, EU-Legislation, Commercial Law, Comparative Law, Administrative Law, Labour and Social Security Law
Published by: Universul Juridic

  • Print-ISBN-13: 978-606-39-0907-8
  • Page Count: 340
  • Publication Year: 2021
  • Language: Romanian
Dezvoltarea mijloacelor de comunicare a actelor de procedură civilă în contextul pandemiei de Covid-19

Dezvoltarea mijloacelor de comunicare a actelor de procedură civilă în contextul pandemiei de Covid-19
(Development of Means of Communication of Civil Procedural Acts in the Context of the Covid-19 Pandemic)

Implicațiile măsurilor adoptate de autorități în perioada stării de urgență, respectiv a stării de alertă, asupra planului de reorganizare din procedura insolvenței

Implicațiile măsurilor adoptate de autorități în perioada stării de urgență, respectiv a stării de alertă, asupra planului de reorganizare din procedura insolvenței
(Implications of the Measures Adopted by the Authorities During the State of Emergency, Respectively of the State of Alert, on the Reorganization Plan from the Insolvency Procedure)

Implicațiile pandemiei în activitatea notarială

Implicațiile pandemiei în activitatea notarială
(Implications of the Pandemic in Notarial Activity)

Impactul situației pandemice asupra relațiilor comerciale

Impactul situației pandemice asupra relațiilor comerciale
(The Impact of the Pandemic Situation on Trade Relations)

Arbitrajul internațional – audierile virtuale la un an după provocările pandemiei de coronavirus

Arbitrajul internațional – audierile virtuale la un an după provocările pandemiei de coronavirus
(International Arbitration - Virtual Hearings One Year after the Challenges of the Coronavirus Pandemic)

Instrumente de dreptul muncii utilizate în limitarea efectelor crizei Covid 19

Instrumente de dreptul muncii utilizate în limitarea efectelor crizei Covid 19
(Labour Law Instruments Used to Limit the Effects of the Covid 19 Crisis)

Implicațiile pandemiei generate de virusul Sars-Cov-2 în ceea ce privește legislaţia muncii din România

Implicațiile pandemiei generate de virusul Sars-Cov-2 în ceea ce privește legislaţia muncii din România
(Implications of the Pandemic Generated by the SARS-CoV-2 Virus Regarding the Romanian Labor Legislation)

Telemunca în contextul pandemiei Covid 19

Telemunca în contextul pandemiei Covid 19
(Teleworking During Covid 19 Pandemic)

Aspecte actuale ale exercițiului autorității părintești privind bunurile copilului

Aspecte actuale ale exercițiului autorității părintești privind bunurile copilului
(Current Aspects of Exercising the Parental Authority Over the Child’s Assets)

Unele observații privind caracterul anchetei sociale în procesele cu minori

Unele observații privind caracterul anchetei sociale în procesele cu minori
(Some Remarks on the Nature of Social Inquiry in Juvenile Trials)

RGPD/GDPR: prelucrarea datelor cu caracter personal la încheierea/executarea unui contract. Unele particularități privind prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile crizei Covid-19

RGPD/GDPR: prelucrarea datelor cu caracter personal la încheierea/executarea unui contract. Unele particularități privind prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile crizei Covid-19
(GDPR: Processing of Personal Data at the Conclusion/Execution of a Contract. Processing of Personal Data During the Covid-19 Crisis)

Excepția de neexecutare a contractului – instrument juridic vechi, recomandat în pandemia Covid 19

Excepția de neexecutare a contractului – instrument juridic vechi, recomandat în pandemia Covid 19
(The Exception of Non-Performance of the Contract (exceptio non adimpleti contractus) – an Old Legal Instrument Advisable in the Covid-19 Pandemic)

Despre societate și drept în criza socială contemporană

Despre societate și drept în criza socială contemporană
(On Society and Law in the Contemporary Social Crisis)

Considerații privind reconfigurarea percepției conceptelor dreptului natural în lumina dinamicii sociale generate de criza Sars-Cov-2

Considerații privind reconfigurarea percepției conceptelor dreptului natural în lumina dinamicii sociale generate de criza Sars-Cov-2
(Considerations on Reconfiguring the Perception of Natural Law Concepts in the Light of the Social Dynamics Generated by the Sars-Cov-2 Crisis)

Pandemia Covid-19 - confirmare a solidității sau vulnerabilității statului de drept?

Pandemia Covid-19 - confirmare a solidității sau vulnerabilității statului de drept?
(Covid-19 Pandemic - Confirmation of the Solidity or Vulnerability of the Rule of Law?)

Umanismul sub Corona

Umanismul sub Corona
(Humanism under Corona)

Principiile fundamentale ale dreptului canonic ortodox. O abordare analitică

Principiile fundamentale ale dreptului canonic ortodox. O abordare analitică
(Fundamental Principles of the Orthodox Canon Law. An Analitical Approach)

Bazele constituționale ale ordinii publice

Bazele constituționale ale ordinii publice
(Constitutional Bases of Public Order)

Statul de drept și situațiile excepționale

Statul de drept și situațiile excepționale
(Rule of Law and Exceptional Situations)

Ordinea de drept constituțională în timpul stării excepționale și a stării de alertă

Ordinea de drept constituțională în timpul stării excepționale și a stării de alertă
(Constitutional Legal Order During the Exceptional State and the Alert Order)

Instrumente constituționale pentru gestionarea situațiilor de criză

Instrumente constituționale pentru gestionarea situațiilor de criză
(Constitutional Instruments for Crisis Management)

Deficiențe sistemice identificate în contextul Covid-19 privind dreptul la ocrotirea sănătății

Deficiențe sistemice identificate în contextul Covid-19 privind dreptul la ocrotirea sănătății
(Systemic Deficiencies Identified in the Covid-19 Context on the Right to Healthcare)

Reflecții asupra legalității unor acte administrative cu caracter normativ emise de ministrul sănătății în perioada stării de alertă determinată de pandemia COVID-19

Reflecții asupra legalității unor acte administrative cu caracter normativ emise de ministrul sănătății în perioada stării de alertă determinată de pandemia COVID-19
(Reflections on the Legality of Some Normative Administrative Acts Issued by the Minister of Health During the State of Alert Determined by the COVID-19 Pandemic)

Rechiziția de bunuri – o măsură excepțională revenită în actualitate în contextul pandemic

Rechiziția de bunuri – o măsură excepțională revenită în actualitate în contextul pandemic
(Requisition of Goods - an Exceptional Measure Now Relevant in the Context of the Pandemic)

Sancţionarea organizării evenimentelor sportive în perioada stării de alertă

Sancţionarea organizării evenimentelor sportive în perioada stării de alertă
(Sanctioning the Organization of Sports Events During the Alert State)

Consideraţii privind procedura contenciosului funcției publice

Consideraţii privind procedura contenciosului funcției publice
(Considerations Regardind the Civil Service Litigation Procedure)

Codificarea legislației patrimoniului cultural și implicațiile ei juridice și sociale

Codificarea legislației patrimoniului cultural și implicațiile ei juridice și sociale
(Codification of Cultural Heritage Legislation and Its Legal and Social Implications)

Impactul pandemiei Covid-19 asupra sistemelor judiciare din cadrul Uniunii Europene

Impactul pandemiei Covid-19 asupra sistemelor judiciare din cadrul Uniunii Europene
(The Impact of the Pandemic COVID-19 on the Judiciary System in the European Union)

Protecția datelor cu caracter personal, drepturile și obligațiile salariaților în contextul crizei sanitare generate de pandemia Covid-19

Protecția datelor cu caracter personal, drepturile și obligațiile salariaților în contextul crizei sanitare generate de pandemia Covid-19
(Protection of Personal Data, Rights and Obligations of Employees in the Context of the Health Crisis Caused by the Covid-19 Pandemic)

Certificatul digital al UE privind COVID: garanții și riscuri în domeniul protecției datelor cu caracter personal

Certificatul digital al UE privind COVID: garanții și riscuri în domeniul protecției datelor cu caracter personal
(EU Digital COVID Certificate: Guarantees and Risks Regarding Data Protection)

Efectele pandemiei asupra digitalizării justiției

Efectele pandemiei asupra digitalizării justiției
(The Effects of Pandemic on the Digitalisation of Justice)

Principiul liberei circulaţii şi restricţii bazate pe motive de ordine publică, securitate publică şi sănătate

Principiul liberei circulaţii şi restricţii bazate pe motive de ordine publică, securitate publică şi sănătate
(The Principle of Free Movement and Restrictions Based on Reasons of Public Policy, Public Security and Health)

Implicațiile pandemiei COVID 19 în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal

Implicațiile pandemiei COVID 19 în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal
(Implications of the COVID-19 Pandemic in the Field of Personal Data Processing)

Conturarea unei noi ordini mondiale în contextul de pandemie

Conturarea unei noi ordini mondiale în contextul de pandemie
(Outlining a New World Order in the Context of the Pandemic)

Respectarea standardelor de tratament legal al investițiilor internaționale în timpul crizelor economice mondiale, între da și nu

Respectarea standardelor de tratament legal al investițiilor internaționale în timpul crizelor economice mondiale, între da și nu
(Compliance with the Standards of Legal Treatment of International Investments During the Global Economic Crises, Between Yes and No)

Principii de drept penal pentru apărarea ordinii sociale în contextul pandemiei – Covid 19

Principii de drept penal pentru apărarea ordinii sociale în contextul pandemiei – Covid 19
(Principles of Criminal Law for the Defense of the Social Order in the Context of the Pandemic - Covid 19)

Efectele pandemiei Covid-19 asupra Codului penal

Efectele pandemiei Covid-19 asupra Codului penal
(The Pandemic Covid-19 Effects on the Penal Code)

Drepturile omului în criza internațională Covid19. Experiențe și eșecuri

Drepturile omului în criza internațională Covid19. Experiențe și eșecuri
(Human Rights in the International Covid 19 Crisis. Experiences and Failures)

Între pandemie și drept: unele schimbări ale vieții în penitenciar

Între pandemie și drept: unele schimbări ale vieții în penitenciar
(Between Pandemic and Law: Some Changes Regarding Life in the Penitenciary)

Implicații juridice ale crizei sanitare generată de pandemia Covid-19 la nivelul sistemului penitenciar

Implicații juridice ale crizei sanitare generată de pandemia Covid-19 la nivelul sistemului penitenciar
(Legal Implications of the Health Crisis Generated by the Covid-19 Pandemic in the Romanian Penitentiary System)

Pandemia în mediul carceral

Pandemia în mediul carceral
(The Pandemic in the Prison Environment)

Phishingul în contextul pandemiei Covid-19

Phishingul în contextul pandemiei Covid-19
(Phishing in the Context of the Covid-19 Pandemic)

Investigarea criminalistică a noilor forme de criminalitate din timpul pandemiei: între oportunitate și operativitate

Investigarea criminalistică a noilor forme de criminalitate din timpul pandemiei: între oportunitate și operativitate
(Forensic Investigation of the New Forms of Criminality During the Pandemic Crisis: Between Opportunity and Efficiency)

Criminalitatea legată de situația politică din România în perioada pandemiei

Criminalitatea legată de situația politică din România în perioada pandemiei
(Crime Related to the Political Situation in Romania During the Pandemic)

Audierea inculpatului prin videoconferință și prezența apărătorului ales/din oficiu

Audierea inculpatului prin videoconferință și prezența apărătorului ales/din oficiu
(Hearing the Defendant by Videoconference and the Presence of the Elected /Ex Officio Defense Counsel)

Posibilitatea persoanei juridice de a încheia un acord de recunoaștere a vinovăției

Posibilitatea persoanei juridice de a încheia un acord de recunoaștere a vinovăției
(The Possibility of the Legal Person to Conclude a Plea Agreement)

Unele considerații privind cooperarea instituțională pentru documentarea infracţiunilor de terorism

Unele considerații privind cooperarea instituțională pentru documentarea infracţiunilor de terorism
(Some Considerations Regarding Institutional Cooperation for the Documentation of Terrorism Crimes)