Law and society in transition Cover Image

Dreptul si societatea in tranzitie
Law and society in transition

Author(s): ”Acad.Andrei Radulescu” Institutul de Cercetări Juridice
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Law, Human Rights and Humanitarian Law, EU-Legislation, Commercial Law, Comparative Law, Labour and Social Security Law
Published by: Universul Juridic
Keywords: Civil law; Romania; comparative law; criminal law;

  • E-ISBN-13: 978-606-39-1314-3
  • Page Count: 363
  • Publication Year: 2023
  • Language: Romanian
Examen al practicii judiciare în materia atragerii răspunderii organelor de conducere ale debitoarei aflate în încetare de plăţi. Atragerea răspunderii administratorului în condiţiile art. 169 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014

Examen al practicii judiciare în materia atragerii răspunderii organelor de conducere ale debitoarei aflate în încetare de plăţi. Atragerea răspunderii administratorului în condiţiile art. 169 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014
(Analysis of The Judicial Practice Regarding The Liability of The Insolvent Debtor’s Management Bodies Attracting The Responsibility of The Administrator Under The Conditions of Art. 169 para. (1) lit. d) from Law no. 85/2014)

Regimul legal al dobânzilor în dreptul profesioniștilor-comercianți

Regimul legal al dobânzilor în dreptul profesioniștilor-comercianți
(The Legal Regime of Interests in The Law of Professionals-Traders)

Societatea comercială în lumina noilor modificări ale reglementărilor societare

Societatea comercială în lumina noilor modificări ale reglementărilor societare
(The Commercial Company in The Light of the New Changes in The Company Regulations)

Statutul îngrijitorului la domiciliu

Statutul îngrijitorului la domiciliu
(Home Caregiver Status)

Considerații privind noile reglementări ale instituției reprezentanților salariaților din legea dialogului social

Considerații privind noile reglementări ale instituției reprezentanților salariaților din legea dialogului social
(Considerations Regarding The New Regulations of The Institution of The Employee Representatives From The Social Dialogue Law)

Avatarurile termenelor substanțiale și procedurale în dreptul muncii

Avatarurile termenelor substanțiale și procedurale în dreptul muncii
(The avatars of Substantial and Procedural Terms in Labour Law)

Considerații cu privire la contractele electronice și consensualismul digital

Considerații cu privire la contractele electronice și consensualismul digital
(Considerations Regarding Electronic Contracts and Digital Consensualism)

Inteligența artificială la încheierea contractelor. Și cum rămâne cu protecția datelor personale?

Inteligența artificială la încheierea contractelor. Și cum rămâne cu protecția datelor personale?
(Artificial Intelligence When Concluding Contracts. And What About Personal Data Protection?)

Caracterizarea noțiunii de fază post-contractuală

Caracterizarea noțiunii de fază post-contractuală
(Definition of Post-Contractual Period)

Incidența Legii numărul 140 din 2022 asupra materiei moștenirilor

Incidența Legii numărul 140 din 2022 asupra materiei moștenirilor
(The Incidence of Law No. 140 of 2022 on The Matter of Inheritances)

Despre transmiterea proprietății private asupra imobilelor în perioada de tranziție a sistemelor de publicitate imobiliară

Despre transmiterea proprietății private asupra imobilelor în perioada de tranziție a sistemelor de publicitate imobiliară
(Entry in The Land Register, The Perspective of The Transmission of The Property Right)

Dreptul la despăgubiri în cadrul divorțului contencios

Dreptul la despăgubiri în cadrul divorțului contencios
(The Right to Compensation in Contentious Divorce)

Câteva considerații privind dreptul copiilor minori la întreținere din partea părinților

Câteva considerații privind dreptul copiilor minori la întreținere din partea părinților
(Some Considerations Regarding The Right of Minor Children to Maintenance From Their Parents)

Considerații pe marginea răspunderii pentru fapta persoanei care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială

Considerații pe marginea răspunderii pentru fapta persoanei care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială
(Considerations Regarding The Liability For The Act of The Person Benefiting From Legal Advice or Special Guardianship)

Despre unitate, diversitate și schimbare în evoluția istorică a dreptului

Despre unitate, diversitate și schimbare în evoluția istorică a dreptului
(On unity, diversity and change in the historical evolution of law)

Dreptul ca valoare și valoarea dreptului

Dreptul ca valoare și valoarea dreptului
(The Law as Value and The Value of The Law)

Reflectarea școlilor dreptului în gândirea juridică românească: Școala dreptului natural și școala istorică a dreptului

Reflectarea școlilor dreptului în gândirea juridică românească: Școala dreptului natural și școala istorică a dreptului
(Reflecting the Schools and Currents of Law in Romanian Legal Thought: The School of Natural Law and the Historical School of Law)

Importanța practică a interpretării corecte a legilor

Importanța practică a interpretării corecte a legilor
(The practical importance of correct interpretation of laws)

Respectarea legilor și a drepturilor celorlalți

Respectarea legilor și a drepturilor celorlalți
(Respecting The Laws and The Rights of Others)

Constante ale Dreptului, constante sociale - constante contrastante?

Constante ale Dreptului, constante sociale - constante contrastante?
(Constants of Law, Social Constants - Contrasting Constants?)

Justiția constituțională în tranziție

Justiția constituțională în tranziție
(Constitutional Justice In Transition)

Suveranitatea națională și puterea de stat în contextul integrării euroatlantice a României

Suveranitatea națională și puterea de stat în contextul integrării euroatlantice a României
(National Sovereignty and State Power in The Context of Romania's Euroatlantic Integration)

Efectul direct al hotărârilor penale pronunțate de statele membre ale Uniunii Europene în lumina CJUE. Implicații asupra reținerii recidivei internaționale

Efectul direct al hotărârilor penale pronunțate de statele membre ale Uniunii Europene în lumina CJUE. Implicații asupra reținerii recidivei internaționale
(The Direct Effect of The Criminal Judgments Pronounced by The Member States of The European Union in The Light of The CJEU. Implications on The Deterrence of International Recidivism)

Unele considerații privind influența calității reglementării actelor administrației publice asupra statului de drept din România într-o societate aflată permanent în tranziție

Unele considerații privind influența calității reglementării actelor administrației publice asupra statului de drept din România într-o societate aflată permanent în tranziție
(Some Considerations Regarding The Tnfluence of The Quality of Regulation of Public Administration Acts on The Rule of Law in Romania in a Aociety Permanently in Transition)

Dreptul și societatea contemporană - evoluție sau involuție

Dreptul și societatea contemporană - evoluție sau involuție
(Law and Contemporary Society - Evolution or Involution)

Demarhia sau despre încercarea de îmblânzire a hazardului: între trecut și viitor

Demarhia sau despre încercarea de îmblânzire a hazardului: între trecut și viitor
(Demarchia or about the attempt to tame the hazard: between past and future)

Dinamica dreptului internațional în societatea contemporană și transdisciplinaritatea sa

Dinamica dreptului internațional în societatea contemporană și transdisciplinaritatea sa
(Dynamics of International Law in Contemporary Society and its Transdisciplinaryness)

Principiul proporționalității în domeniul confidențialității și protecției datelor: Riscurile dezechilibrului raportului public – privat

Principiul proporționalității în domeniul confidențialității și protecției datelor: Riscurile dezechilibrului raportului public – privat
(The Principle of Proportionality in the Field of Data Protection and Privacy: The Risks of the Public-Private Relationship Imbalance)

nteligența artificială. Recomandări, orientări și cadrul juridic în România

nteligența artificială. Recomandări, orientări și cadrul juridic în România
(Artificial Intelligence. Recommendations, Guidelines and the Legal Framework in Romania)

Cadrul legislativ unional și de transpunere privind contractele de vânzare de bunuri încheiate între vânzători și consumatori în condițiile unei economii digitalizate

Cadrul legislativ unional și de transpunere privind contractele de vânzare de bunuri încheiate între vânzători și consumatori în condițiile unei economii digitalizate
(Union Legislative and Transposition Framework Regarding Contracts for The Sale of Goods Concluded Between Sellers and Consumers in The Conditions of a Digitalized Economy)

Adaptarea dreptului penal la evoluția digitală - Fenomenul Cyberbullying

Adaptarea dreptului penal la evoluția digitală - Fenomenul Cyberbullying
(Adaptation of Criminal Law to Digital Evolution - Cyberbullying Phenomenon)

Mijloace de identificare electronică

Mijloace de identificare electronică
(Methods of Electronic Identification)

Considerații generale privind infracțiunile contra persoanei

Considerații generale privind infracțiunile contra persoanei
(General Considerations Regarding The Crimes Against The Person)

Noi reflecții privind criza dogmaticii penale

Noi reflecții privind criza dogmaticii penale
(New Reflections on The Penal Dogmatic Crisis)

Unele considerente privind constatarea infracţiunilor flagrante privind securitatea naţională

Unele considerente privind constatarea infracţiunilor flagrante privind securitatea naţională
(Some Considerations Regarding The Detection of Flagrant Crimes Regarding National Security)

Probleme în legătura cu revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Probleme în legătura cu revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
(Problems in Connection with The Revocation of The Suspension of The Execution of The Sentence Under Supervision)

Analiza cantitativă privind victimele traficului de persoane în/din România (2020-2021)

Analiza cantitativă privind victimele traficului de persoane în/din România (2020-2021)
(Quantitative Analysis of Victims of Human Trafficking in/from Romania (2020-2021))

Justiția restaurativă, o soluție majoră a timpurilor noastre

Justiția restaurativă, o soluție majoră a timpurilor noastre
(Restorative Justice, a Major Solution of Our Time)

Reacția socială împotriva criminalității

Reacția socială împotriva criminalității
(Social Reaction Against Crime)

Dreptul românesc în perioada tranziției către societatea criminogenă actuală

Dreptul românesc în perioada tranziției către societatea criminogenă actuală
(Romanian Law During The Transition to The Current Criminogenic Society)