Sublimity and macabre in literary images of death Cover Image

Wzniosłość i makabra w literackich obrazach śmierci
Sublimity and macabre in literary images of death

Contributor(s): Michał Kuran (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature, Polish Literature, British Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: death;a macabre;literary picture of death;love and death;wandering souls;death obsession;depiction of death;catastrophe;horror novel

  • E-ISBN-13: 978-83-7969-743-4
  • Print-ISBN-13: 978-83-7969-106-7
  • Page Count: 266
  • Publication Year: 2014
  • Language: English, Polish, German
Sława ludzi „zbożnych” i „niezbożnych” wobec zazdrości — w kazaniu pogrzebowym Fabiana Birkowskiego Pamięć sprawiedliwego

Sława ludzi „zbożnych” i „niezbożnych” wobec zazdrości — w kazaniu pogrzebowym Fabiana Birkowskiego Pamięć sprawiedliwego
(Fame of the ‘Godly’ and ‘Ungodly’ People Against Envy — in Fabian Birkowski’s Funeral Preach Pamięć sprawiedliwego)

„Jać tylko w jednej ulubionej żyłem. Umarła! Wszystko straciłem” — o miłości i śmierci w Żalach Orfeusza nad Eurydyką Franciszka Dionizego Kniaźnina

„Jać tylko w jednej ulubionej żyłem. Umarła! Wszystko straciłem” — o miłości i śmierci w Żalach Orfeusza nad Eurydyką Franciszka Dionizego Kniaźnina
(“I lived only in one, favourite. She died! I lost everything” — on love and death in Orpheus’s Griefs over Euridice written by Franciszek Dionizy Kniaźnin)

Oniryczna wędrówka duszy zmarłego. Wokół Zjawienia Emilki Jana Pawła Woronicza

Oniryczna wędrówka duszy zmarłego. Wokół Zjawienia Emilki Jana Pawła Woronicza
(The Oneiric Journey of the Death. About Zjawienie Emilki of Jan Paweł Woronicz)

Obsesja śmierci w twórczości Augusta Antoniego Jakubowskiego i Heinricha von Kleista

Obsesja śmierci w twórczości Augusta Antoniego Jakubowskiego i Heinricha von Kleista
(Obsession with Death in the Works of August Antoni Jakubowski and Heinrich von Kleist)

Anhelli Juliusza Słowackiego — opowieść o smutku i śmierci

Anhelli Juliusza Słowackiego — opowieść o smutku i śmierci
(Anhelli by Juliusz Słowacki. A Story of Sadness and Death)

Funkcjonowanie motywu śmierci w polskich powieściach grozy początku XIX wieku na przykładzie twórczości Anny Mostowskiej i Łucji Rautenstrauchowej

Funkcjonowanie motywu śmierci w polskich powieściach grozy początku XIX wieku na przykładzie twórczości Anny Mostowskiej i Łucji Rautenstrauchowej
(The Theme of Death in the Novels of Anna Mostowska and Łucja Rautenstrauchowa)

Literackie i plastyczne obrazy śmierci w ilustrowanych wydaniach polskiej XIX-wiecznej beletrystyki

Literackie i plastyczne obrazy śmierci w ilustrowanych wydaniach polskiej XIX-wiecznej beletrystyki
(Literary and Graphic Visions of Death in 19th-century Illustrated Editions of the Polish Fictional Literature)

Śmierć–piastunka daje ukojenie. O młodopolskim wyobrażeniu śmierci w wybranych wierszach Bronisławy Ostrowskiej i Maryli Wolskiej

Śmierć–piastunka daje ukojenie. O młodopolskim wyobrażeniu śmierci w wybranych wierszach Bronisławy Ostrowskiej i Maryli Wolskiej
(The Death-Nanny Give Relief About Images of Death in Literary period Young Poland in the Selected Poems of Bronisława Ostrowska and Maryla Wolska)

Śmierć upoetyczniona — literackie obrazy śmierci samobójczych

Śmierć upoetyczniona — literackie obrazy śmierci samobójczych
(A Poetic Death — the Literary Images of Suicidal Deaths in the Literature of Nineteenth Century)

Śmierć jako przejście do nowej rzeczywistości. Młodopolskie ujęcie dnia sądu w świetle Dies irae Lucjana Rydla

Śmierć jako przejście do nowej rzeczywistości. Młodopolskie ujęcie dnia sądu w świetle Dies irae Lucjana Rydla
(Death as a Transition to the New Reality. Nouveau Approach of the Court in the Light of the Dies Irae Lucjan Rydel)

Od katastrofizmu do pesymizmu. Śmierć i sacrum w poezji Stanisława Piętaka

Od katastrofizmu do pesymizmu. Śmierć i sacrum w poezji Stanisława Piętaka
(From Catastrophism to Pessimism. Death and Sacrum in the Poetry of Stanisław Piętak)

„Rodzimy życie w asyście śmierci”. O matkach i córkach w poezji Anny Świrszczyńskiej i Anny Kamieńskiej

„Rodzimy życie w asyście śmierci”. O matkach i córkach w poezji Anny Świrszczyńskiej i Anny Kamieńskiej
(„We Give Birth to Life Assisted by Death” — on Mothers and Daughters in Anna Świrszczyńska’s and Anna Kamieńska’s Poetry)

Motyw samobójstwa we współczesnej poezji polskiej

Motyw samobójstwa we współczesnej poezji polskiej
(Suicide Motif in Contemporary Polish Poetry)

Poruszać słowem ból świadomy. Tematyzacja choroby i śmierci w ostatnich wierszach Jacka Kaczmarskiego

Poruszać słowem ból świadomy. Tematyzacja choroby i śmierci w ostatnich wierszach Jacka Kaczmarskiego
(To Broach the Conscious Pain with a Word. The Thematization of Disease and Death in the Last Poems by Jacek Kaczmarski)

O doświadczeniu śmierci w poezji Edy Ostrowskiej

O doświadczeniu śmierci w poezji Edy Ostrowskiej
(About the Experience of Death in Eda Ostrowska’s Poetry)

Czas, magia oraz danse macabre, czyli metafory śmierci w Pani Mabb Susanny Clarke

Czas, magia oraz danse macabre, czyli metafory śmierci w Pani Mabb Susanny Clarke
(Time, Magic and Danse Macabre — the Metaphors of the Death in Susanna Clarke’s Mrs Mabb)

Śmierć jako oczyszczenie duszy w twórczości Sarah Kane

Śmierć jako oczyszczenie duszy w twórczości Sarah Kane
(Death as a Cleansing of the Soul in the Work of Sarah Kane)

Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje. Eufemizmy i synonimy śmierci w inskrypcjach nagrobnych na cmentarzach w Gorcach

Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje. Eufemizmy i synonimy śmierci w inskrypcjach nagrobnych na cmentarzach w Gorcach
(Man leaves, memory remains. Euphemisms and synonyms of death in tombstones at the cemeteries in Gorce)