Industrial Business and Entrepreneurship - innovation in science and practice. Proceeding book from international scientific and practical conference Cover Image

Индустриален бизнес и предприемачесво - иновации в науката и практиката. Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция
Industrial Business and Entrepreneurship - innovation in science and practice. Proceeding book from international scientific and practical conference

Contributor(s): Ilian Minkov (Editor), Yordan Ivanov (Editor), Ivan Petrov (Editor)
Subject(s): Economy, National Economy, Business Economy / Management, Micro-Economics, Energy and Environmental Studies, Financial Markets, Public Finances, Accounting - Business Administration, Marketing / Advertising, Human Resources in Economy, Business Ethics, Socio-Economic Research
Published by: Икономически университет - Варна
Keywords: industry; enterprise; innovation; competition; human resource management;marketing approach; management of investment;
Summary/Abstract: This proceedings are dedicated to the 70th anniversary of the "Industrial Business and Entrepreneurship" specialty at the University of Economics - Varna. Thematic areas are: Competitiveness,innovation and technological development; Re-engineering in the industrial business; Entrepreneurship and self-employment; Current practices of human resource management; Marketing aspects of business management; Industrial policies for sustainable development and economic growth; Challenges to Logistics in various sectors of the economy.

  • Print-ISBN-13: 978-954-21-0982-2
  • Page Count: 528
  • Publication Year: 2018
  • Language: English, Bulgarian, Russian
Седемдесет години специалност "Индустриален бизнес и предприемачество" в ИУ-Варна

Седемдесет години специалност "Индустриален бизнес и предприемачество" в ИУ-Варна
(Seventy years of specialty "Industrial Business and Entrepreneurship" at the UЕ-Varna)

Индустрията в България: между оценката на настоящето и очакванията за бъдещето

Индустрията в България: между оценката на настоящето и очакванията за бъдещето
(The Bulgarian Industry: Between assessment of this future and expectation of future)

Иновациите и предприемачеството в България - основни параметри и оценки

Иновациите и предприемачеството в България - основни параметри и оценки
(Innovation and entrepreneurship in Bulgaria – basic parameters and evaluation)

Роля на моделите за управление на клиентски портфейли в мениджмънта на ключови клиенти

Роля на моделите за управление на клиентски портфейли в мениджмънта на ключови клиенти
(The role of customer portfolio models for key account management)

Широколентовото бизнес предприемачество, като нова технология на комплексния реинженеринг

Широколентовото бизнес предприемачество, като нова технология на комплексния реинженеринг
(Broadband business entrepreneurship as a new technology of complex re-engineering)

Необходимост от комплексен реинженеринг на туристическия бизнес в България

Необходимост от комплексен реинженеринг на туристическия бизнес в България
(Need of complex re-engineering of the tourism business in Bulgaria)

Модел за оптимален избор на доставчици на суровини и материали

Модел за оптимален избор на доставчици на суровини и материали
(A model for optimal choice of supplier of goods and materials)

Съвременни роли в упавлението на човешките ресурси

Съвременни роли в упавлението на човешките ресурси
(The modern role in management of human resources)

Една възможност за двукритериално оптимизиране разпределението на кораби по кейови места

Една възможност за двукритериално оптимизиране разпределението на кораби по кейови места
(One opportunity for double-criteria optimization of ship distribution among port berths)

Причини за стартиране и основни трудности пред самозаетите лица в България

Причини за стартиране и основни трудности пред самозаетите лица в България
(Key reasons and difficulties to be self-employed in Bulgaria)

Теории за междуличностни отношения в контекста на управлението на човешките ресурси

Теории за междуличностни отношения в контекста на управлението на човешките ресурси
(Theories for interpersonal relations in the context of the human resources management)

Оценка на териториалното месторазположение на предприятията от растително-маслената промишленост

Оценка на териториалното месторазположение на предприятията от растително-маслената промишленост
(Evaluation of the territorial location of enterprises from vegetable-oil industry)

Разработване на иновационна стратегия посредством бенчмаркинг

Разработване на иновационна стратегия посредством бенчмаркинг
(Benchmarking as a method for developing an innovation strategy)

Мястото на България в Дунавския вътрешен воден транспорт

Мястото на България в Дунавския вътрешен воден транспорт
(The place of Bulgaria in Danube inland water transport)

Десетилетие в ЕС - свръхоптимизъм и овладяване на кризата

Десетилетие в ЕС - свръхоптимизъм и овладяване на кризата
(Decade in EU - overoptimism and overcome the crisis)

Проблеми на културата на екипите по управление на проекти в бизнес организациите

Проблеми на културата на екипите по управление на проекти в бизнес организациите
(Problems of culture of project management teams in business organization)

HR - бранд в системата на стратегическото управление на човешкия капитал на организацията

HR - бранд в системата на стратегическото управление на човешкия капитал на организацията
(HR - brand in system of strategic management of the human capital of the organization)

Внедряване на системата за управление на взаимоотношенията с клиенти в компания "Никас България" ЕАД

Внедряване на системата за управление на взаимоотношенията с клиенти в компания "Никас България" ЕАД
(Implementation of the system for customer relationship management in "NIKAS Bulgaria")

Характеристики на бизнес планирането в зависимост от големината на индустриалните фирми

Характеристики на бизнес планирането в зависимост от големината на индустриалните фирми
(Characteristics of business planning according to the size of industrial companies)

Връзка между ефикасността и ефективността при обслужването на клиентите и ценовата конкурентоспособност

Връзка между ефикасността и ефективността при обслужването на клиентите и ценовата конкурентоспособност
(Relationship between efficacy and efficiency of customer services and the price competitiveness)

Атомната енергетика в енергийният микс на Република България - текущо състояние и перспективи

Атомната енергетика в енергийният микс на Република България - текущо състояние и перспективи
(Nuclear energy in the energy mix of the Republic of Bulgaria - situation and prospects)

Сигналната политика на образователния пазар и цели на университетите

Сигналната политика на образователния пазар и цели на университетите
(Signal Policy of education market and goals at university)

Иновации и технологичното развитие като стратегически предимства на минното предприятие

Иновации и технологичното развитие като стратегически предимства на минното предприятие
(Innovation and technological development as a strategic advantages of mining company)

Модифицирани показатели за оценка на инвестиционни проекти

Модифицирани показатели за оценка на инвестиционни проекти
(Modified indicators for the assessment of investment project)

Интернет присъствие на производителите на горно облекло във Варненска област

Интернет присъствие на производителите на горно облекло във Варненска област
(Internet presence of the producers of outerwear in Varna district)

Някой финансови аспекти на устойчивото развитие за българските индустриални компании

Някой финансови аспекти на устойчивото развитие за българските индустриални компании
(Some financial aspects of sustainable development for Bulgarian industrial companies)

Динамичните способности на предприятието в процеса на създаване, развитие и поддържане на конкурентни предимства

Динамичните способности на предприятието в процеса на създаване, развитие и поддържане на конкурентни предимства
(Dynamic capabilities of the enterprise in the process of creating, developing and maintaining competitive advantages)

Икономиката на България в условията на световна икономическа криза. Емпиричен анализ

Икономиката на България в условията на световна икономическа криза. Емпиричен анализ
(Bulgarian economy in the global economic crisis. Empirical analysis)

Българска отбранително технологична и индустриална база - пет години по-късно

Българска отбранително технологична и индустриална база - пет години по-късно
(Bulgarian defense technological and industrial base - five years later)

Предизвикателства и перспективи пред иновационната дейност в страните от Европейският съюз

Предизвикателства и перспективи пред иновационната дейност в страните от Европейският съюз
(Challenges and perspectives before innovative activities in the European union countries)

Иновационна политика в някои водещи иновативни икономики - част втора

Иновационна политика в някои водещи иновативни икономики - част втора
(Innovations policies in some leading innovative economies - part two)

Внедряване на екологична политика в предприятията - предпоставка за повишаване на конкурентоспособността им

Внедряване на екологична политика в предприятията - предпоставка за повишаване на конкурентоспособността им
(Integration of environmental policy into organization - a prerequisite for increasing competitiveness)

Читалищата и устойчивото развитие на градовете

Читалищата и устойчивото развитие на градовете
(Cultural institution and sustainable urban development)

Задържане на персонала - предизвикателство пред съвременния бизнес

Задържане на персонала - предизвикателство пред съвременния бизнес
(Staff retention - a challenge to modern business)

Специфика на маркетинга на взаимоотношенията с клиенти

Специфика на маркетинга на взаимоотношенията с клиенти
(Specificities of customer relationship marketing)

Проявление на кохезионната политика на Европейският съюз чрез оперативните програми в България

Проявление на кохезионната политика на Европейският съюз чрез оперативните програми в България
(Performance of the European union's cohesion policy through the operational programs in Bulgaria)

Предимства на прилагането на ресурсно базираната теория при формулиране на операционната стратегия на фирмите

Предимства на прилагането на ресурсно базираната теория при формулиране на операционната стратегия на фирмите
(Advantages of the application of the resource based theory in the formulation of the operational strategy of the companies)

Интелектуалния капитал - основа на съвременния бизнес и предизвикателство пред финансовата отчетност

Интелектуалния капитал - основа на съвременния бизнес и предизвикателство пред финансовата отчетност
(Intellectual capital - basis of contemporary business and challenge for financial reporting)

Класически и съвременни измерения на индустриалния контрашпионаж

Класически и съвременни измерения на индустриалния контрашпионаж
(Classic and modern aspects of industrial counterespionage)

Еволюция на портфейлния подход в бизнеса

Еволюция на портфейлния подход в бизнеса
(Evaluation of the portfolio approach in business context)

Концептуален модел за измерване на представянето от подобряване на управлението на знанието и информацията в организацията

Концептуален модел за измерване на представянето от подобряване на управлението на знанието и информацията в организацията
(Conceptual model for measuring the performance of the companies from improving knowledge management and information in the organization)

Същност на риска в икономиката и бизнеса

Същност на риска в икономиката и бизнеса
(The nature of the risk in economics and business studies)

Емоционалната интелигентност - предпоставка за ефективна екипна работа

Емоционалната интелигентност - предпоставка за ефективна екипна работа
(Emotional Intelligence - prerequisite for effective teamwork)

Организационна култура и удовлетвореност на персонала

Организационна култура и удовлетвореност на персонала
(Organizational culture and employee satisfaction)

Government policies affecting entrepreneurship and doing business in Albania

Government policies affecting entrepreneurship and doing business in Albania
(Government policies affecting entrepreneurship and doing business in Albania)

Evaluation of the level of financial literacy of entrepreneurs of MSMES – case of rural areas in Albania

Evaluation of the level of financial literacy of entrepreneurs of MSMES – case of rural areas in Albania
(Evaluation of the level of financial literacy of entrepreneurs of MSMES – case of rural areas in Albania)

Counterparty risk management in an industrial enterprise

Counterparty risk management in an industrial enterprise
(Counterparty risk management in an industrial enterprise)