Praca – więź – integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa. Monografia poświęcona pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Jachera. T. 1: Praca, przedsiębiorczość, gospodarka oparta na wiedzy Cover Image
 • Offer for Individuals Only 13.00 €

Praca – więź – integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa. Monografia poświęcona pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Jachera. T. 1: Praca, przedsiębiorczość, gospodarka oparta na wiedzy
Praca – więź – integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa. Monografia poświęcona pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Jachera. T. 1: Praca, przedsiębiorczość, gospodarka oparta na wiedzy

Contributor(s): Bożena Pactwa (Editor), Urszula Swadźba (Editor), Monika Żak (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Sociology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 • E-ISBN-13: 978-83-8012-352-6
 • Print-ISBN-13: 978-83-8012-351-9
 • Page Count: 392
 • Publication Year: 2015
 • Language: Polish
Prof. zw. dr hab. Władysław Jacher — życiorys naukowy i zawodowy. Garść wspomnień pracowników Instytutu Socjologii UŚ

Prof. zw. dr hab. Władysław Jacher — życiorys naukowy i zawodowy. Garść wspomnień pracowników Instytutu Socjologii UŚ
(Prof. zw. dr hab. Władysław Jacher — życiorys naukowy i zawodowy. Garść wspomnień pracowników Instytutu Socjologii UŚ)

 • Price: 4.50 €
Władysława Jachera koncepcja pracy ludzkiej

Władysława Jachera koncepcja pracy ludzkiej
(Władysław Jacher and His Concept of Human Labor)

 • Price: 4.50 €
Kontrideologia pracy jako czynnik dezintegracji społecznej

Kontrideologia pracy jako czynnik dezintegracji społecznej
(Counter‑Ideology of Labour as a Factor of Social Disintegration)

 • Price: 4.50 €
Kapitał relacyjny jako nowa forma więzi społecznej w zarządzaniu firmą

Kapitał relacyjny jako nowa forma więzi społecznej w zarządzaniu firmą
(Relational Capital as a New Form of Social Bond in Corporate Management)

 • Price: 4.50 €
Etos pracy w Polsce. Ewolucja zjawiska

Etos pracy w Polsce. Ewolucja zjawiska
(The ethos of work in Poland. The evolution of the phenomenon)

 • Price: 4.50 €
Etos pracy versus etos konsumpcji we współczesnym społeczeństwie

Etos pracy versus etos konsumpcji we współczesnym społeczeństwie
(Ethos of work versus the ethos of consumption in modern‑day society)

 • Price: 4.50 €
Strażnicy pamięci Górnicy KWK „Wujek”. Reminiscencje w 33. rocznicę wydania raportu z badań pt. Socjologiczne aspekty wprowadzenia czterobrygadowego systemu pracy pod kierunkiem Władysława Jachera

Strażnicy pamięci Górnicy KWK „Wujek”. Reminiscencje w 33. rocznicę wydania raportu z badań pt. Socjologiczne aspekty wprowadzenia czterobrygadowego systemu pracy pod kierunkiem Władysława Jachera
(Coalminers from KWK Wujek. Reminescenses in 33 Anniversary of Survey Called Sociological Aspects of Implementing Four Brigade Shift Work by the Władysław Jacher’s Team)

 • Price: 4.50 €
Znaczenie pracy emocjonalnej w wypowiedziach liderek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Znaczenie pracy emocjonalnej w wypowiedziach liderek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
(The significance of emotional work in statements of the All‑Polish Union of Nurses and Midwives)

 • Price: 4.50 €
Integracja a konflikt społeczny. Socjologiczny aspekt relacji

Integracja a konflikt społeczny. Socjologiczny aspekt relacji
(Integration and Social Conflict. Sociological relation aspect)

 • Price: 4.50 €
Integracja funkcjonalna grup interesów a kultura pracy i innowacyjność instytucji publicznych w warunkach polskiej transformacji

Integracja funkcjonalna grup interesów a kultura pracy i innowacyjność instytucji publicznych w warunkach polskiej transformacji
(Functional integration of interest groups by innovations and work culture of the public institutions in conditions of polish transformation)

 • Price: 4.50 €
Integracja jednostek samorządu w procesie rozwoju funkcji metropolitalnych na przykładzie województwa śląskiego

Integracja jednostek samorządu w procesie rozwoju funkcji metropolitalnych na przykładzie województwa śląskiego
(Integration of local government in the development of metropolitan functions The case of the Silesian province)

 • Price: 4.50 €
Złożoność procesów migracyjnych a problem integracji społecznej. Refleksja na temat sytuacji w Polsce

Złożoność procesów migracyjnych a problem integracji społecznej. Refleksja na temat sytuacji w Polsce
(The complexity of migration processes and the problem of social integration. Comments on the current situation in Poland)

 • Price: 4.50 €
Alienacja medialna człowieka jako przykład dezintegracji więzi społecznych

Alienacja medialna człowieka jako przykład dezintegracji więzi społecznych
(Media alienation of human as example of disintegration of social bonds)

 • Price: 4.50 €
Więzi relacyjne w cyberkulturze

Więzi relacyjne w cyberkulturze
(The relational bonds in the cyberculture)

 • Price: 4.50 €
Społeczno‑moralne uwarunkowania zarządzania wiedzą w organizacji

Społeczno‑moralne uwarunkowania zarządzania wiedzą w organizacji
(Socio‑moral conditions of knowledge management in organizations)

 • Price: 4.50 €
Społeczno‑ekonomiczne uwarunkowania postaw przedsiębiorczych mieszkańców wsi w Polsce

Społeczno‑ekonomiczne uwarunkowania postaw przedsiębiorczych mieszkańców wsi w Polsce
(Socioeconomic determinants of entrepreneurial attitudes of the inhabitants of rural areas in Poland)

 • Price: 4.50 €
Więzi społeczne w społeczności wirtualnej — przykład internetowego forum

Więzi społeczne w społeczności wirtualnej — przykład internetowego forum
(The Social Bonds In Virtual Space — Based On Online Forum)

 • Price: 4.50 €
Profesjonalizacja nieprofesjonalnych pracowników wiedzy na przykładzie polskojęzycznej Wikipedii

Profesjonalizacja nieprofesjonalnych pracowników wiedzy na przykładzie polskojęzycznej Wikipedii
(Professionalization of unprofessional knowledge workers — the case of Polish Wikipedia)

 • Price: 4.50 €
Więzi — integracja — networking. Socjologiczne wymiary przekształceń regionu przemysłowego w kierunku regionu wiedzy

Więzi — integracja — networking. Socjologiczne wymiary przekształceń regionu przemysłowego w kierunku regionu wiedzy
(Social relationships — integration — networking. Sociological dimensions of the industrial transformation of the region towards the region of knowledge)

 • Price: 4.50 €
Zmiany w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej — w kierunku koncepcji zarządzania przez kompetencje

Zmiany w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej — w kierunku koncepcji zarządzania przez kompetencje
(The Changeovers concerning Management of Human Resources in Public Administration — towards the Concept of the Management of Competencies)

 • Price: 4.50 €
Więź społeczna jako konstytutywny element społecznej odpowiedzialności organizacji w ujęciu personalistycznym

Więź społeczna jako konstytutywny element społecznej odpowiedzialności organizacji w ujęciu personalistycznym
(Social bond as the constitutive element of corporate social responsibility in personalism perspective)

 • Price: 4.50 €
Więź społeczna a procesy wirtualizacji i usieciowienia

Więź społeczna a procesy wirtualizacji i usieciowienia
(The social tie and the process of virtualization and networking)

 • Price: 4.50 €
Feminizacja zawodu lekarza w Polsce

Feminizacja zawodu lekarza w Polsce
(Feminization of the medical profession in Poland)

 • Price: 4.50 €